source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_convert.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 835 bytes
Line 
1<h1>Conversions/Exportacions</h1>
2<p>Este apartat permet generar les conversions de diversos formats d'arxius de registres/exemplars a altres formats
3per tal d'exportar la base de dades PMB en forma de registres.</p>
4<p>El procediment de conversi&oacute; permet a partir d'un format entrant UNIMARC, USMARC, BCDI o XML PMB convertir
5a un altre format UNIMARC o XML PMB. Si el format de conversi&oacute; final &eacute;s UNIMARC, tamb&eacute; podreu importar el resultat a PMB. Per defecte, podreu carregar el resultat.
6Atenci&oacute;, el fet de passar d'un format a un altre pot ocasionar algunes pèrdues d'informaci&oacute;.</p>
7<p>L'exportaci&oacute; de la base PMB es fa en forma de registres incloent-hi els exemplars respectant la recomanació 995 de l'ADBDP. Podeu convertir el resultat en registres UNIMARC o en XML PMB.</p>
8
9
10
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.