source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_empr.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 342 bytes
Line 
1<h1>Administraci&oacute; dels usuaris</h1>
2<p>Els diferents codis que afecten cada un dels usuaris de la biblioteca permeten obtindre estad&iacute;stiques sobre el p&uacute;blic de la biblioteca.
3</p>
4
5<p>A l'hora de combinar els codis descrits anteriorment, heu d'adaptar l'aplicaci&oacute; al funcionament particular del vostre centre.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.