source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_external_services.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 636 bytes
Line 
1<h1>Administraci&oacute; dels servicis externs</h1>
2
3<p>Els servicis externs s&oacute;n unes funcions que poden utilitzar altres programes per a accedir a funcionalitats del PMB de manera externa a l'aplicaci&oacute;.</p>
4
5<p>Podeu gestionar estes funcions:</p>
6<ul>
7<li>Autoritzacions generals: definix els drets d'acc&eacute;s a les funcions globalment.</li>
8<li>Autoritzacions per usuari: definix els drets d'acc&eacute; per usuaris.</li>
9<li>Usuaris externs: definix usuaris externs, que es poden utilitzar per a autenticar usuaris dels servicis.</li>
10<li>Grups d'usuaris externs: classifica els usuaris externs en grups.</li>
11</ul>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.