source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_import.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.5 KB
Line 
1<h1>Administraci&oacute; de les importacions</h1>
2<p>Este apartat permet generar les importacions de dades associades a les obres o als exemplars.</p>
3<p>El procediment es realitza en diferents passos:
4<ul>
5        <li>Definici&oacute; dels par&agrave;metres d&apos;importaci&oacute;:<br />
6                Per als registres:
7                <ul>
8                <li>ISBN obligatori</li>
9                <li>Duplicaci&oacute; de l&apos;ISBN (si es marca s&iacute;, els registres existents no es crearan)</li>
10                <li>Actulizaci&oacute; dels registres (sobre ISBN id&egrave;ntics)</li>
11                <li>Ignorar els ISSN (per a les publicacions peri&ograve;diques) </li>
12                <li>Estat dels registres (per a identificar acuradament els registres importats)</li>
13                </ul>
14                Per als exemplars:
15                <ul>
16                <li>Prestador (ex. : biblioteca departamental de pr&eacute;stec)</li>
17                <li>Estat de l&apos;exemplar (ex. : «importaci&oacute; en curs»)</li>
18                <li>Localitzaci&oacute; dels exemplars</li>
19                <li>Signatura obligat&ograve;ria</li>
20                <li>Correspond&egrave;ncia entre el codi 995 i el vostre fons per als tipus de suport, codis estad&iacute;stics i seccions</li>
21                </ul>
22        </li>
23        <li>Desc&agrave;rrega del fitxer</li>
24        <li>Importaci&oacute; dels registres o dels exemplars</li>
25        <li>Per als exemplars, marcatge de les importacions per a verificar la correspond&egrave;ncia entre el llistat de pr&eacute;stec i les obres realment transmeses.</li>
26        </ul>
27        </p>
28<p>Esta &uacute;ltima verficicaci&oacute; &eacute;s r&agrave;pida i es pot realitzar &iacute;ntegrament amb un lector &ograve;ptic.</p>
29
30
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.