source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_misc.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.3 KB
Line 
1h1>Ferramentes</h1>
2<p>Ac&iacute; trobareu diferents opcions. </p>
3<p>
4<b>Neteja de la base de dades</b> permet realitzar el manteniment de la base de dades: suprimir els registres sense exemplars, etc.
5</p><p>
6<b>Accions personalitzables</b> fa refer&egrave;ncia a les estad&iacute;stiques personalitzables visibles dins de la pestanya Pr&eacute;stecs o b&eacute; a les consultes d&apos;actualitzaci&oacute; executades peri&ograve;dicament que es poden emmagatzemar ac&iacute;.
7</p><p>
8<b>Fitxer log</b> genera un fitxer (log) de diferents procediment de PMB.
9Actualment no és utilitzat però es conserva per temes de compatibilitat.
10</p><p>
11<b>Act. de la base</b> esta funci&oacute; &eacute;s molt important. Permet actualitzar l&apos;estructura de la base de dades cada vegada que actualitzeu els fitxers del PMB al carregar una nova versi&oacute;. Durant el proc&eacute;s no es perd cap dada.
12</p><p>
13<b>Descripci&oacute; de les taules</b>, tal com el seu nom indica.
14</p><p>
15<b>Manteniment MySQL</b>, funcions de manteniment de la base de dades. Permet verificar-ne la integritat.
16</p><p>
17<b>Par&agrave;metres</b> genera els aspectes de personalitzaci&oacute; de l&apos;aplicaci&oacute;, per exemple la identificaci&oacute; de la biblioteca, o l&apos;activaci&oacute; de la meteorologia a l&apos;OPAC.
18p>
19
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.