source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_notices.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 413 bytes
Line 
1<h1>Administraci&oacute; dels registres</h1>
2
3<p>La secci&oacute; <b>Administraci&oacute; dels registres</b> permet definir els par&agrave;metres de l&apos;aplicaci&oacute; per als registres.
4<ul>
5<li><b>Or&iacute;gens</b> permet definir els or&iacute;gens dels registres, per tal de distingir els drets de redifusi&oacute;</li>
6<li><b>Personalitzables</b> camps personalitzables per als registres</li>
7</ul></p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.