source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_planificateur.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 571 bytes
Line 
1<h1>Administraci&oacute; de la planificaci&oacute;</h1>
2
3<p>La secci&oacute; <b>Administraci&oacute; de la planificaci&oacute;</b> permet automatitzar accions realitzades manualment per l&apos;administrador.</p>
4<ul>
5<li>La <b>Gesti&oacute; de les tasques</b> fa refer&egrave;ncia al conjunt de les tasques planificades</li>
6<li>El <b>Tauler de control</b> &eacute;s la part utilitzada per a la programaci&oacute; de les c&ograve;pies de seguretat; &eacute;s la part utilitzada pel cron del sistema d&apos;explotaci&oacute; per al pilotatge de les tasques</li>
7
8</ul></p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.