source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_transferts.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 670 bytes
Line 
1<h1>Transfer&egrave;ncies</h1>
2<p>Ac&iacute; trobareu les opcions per a configurar les transfer&egrave;ncies. </p>
3<p>
4<b>General</b> els par&agrave;metres generals
5</p><p>
6<b>Circulaci&oacute;</b> els par&agrave;metres per a la circulaci&oacute;
7</p><p>
8<b>OPAC</b> els par&agrave;metres per a l&apos;OPAC
9</p><p>
10<b>Orde de busca</b> permet generar l&apos;orde dels llocs en els quals es busca l&apos;exemplar que s&apos;ha de transferir
11</p><p>
12<b>Estats per defecte</b> estats per defecte durant la recepci&oacute; d&apos;un exemplar en un lloc
13</p><p>
14<b>Depuraci&oacute; de l&apos;historial</b> supressi&oacute; de l&apos;historial de transfer&egrave;ncies
15</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.