source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/carnets_Migrados.txt @ 2891

Last change on this file since 2891 was 2891, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in translations 6

File size: 389 bytes
Line 
1<H1><center>GENERACIÓ DELS CARNETS DE L'ALUMNAT MIGRAT</center></H1> 
2<p></p>
3<p><center>Feu clic en <b>Genera carnets</b> per a obtindre els carnets dels usuaris el codi d'identificació dels quals s'haja migrat al NIA. (Abans d'imprimir recomanem que comproveu la data de validesa que figura en els carnets ja que poden aparéixer carnets d'usuaris amb l'abonament caducat).</center></p>
4
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.