source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/carnets_Migrados.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

File size: 243 bytes
Line 
1<H1><center>GENERACIÓ DELS CARNETS DELS ALUMNES MIGRATS</center></H1> 
2<p></p>
3<p><center>Faça clic sobre <b>Generar carnets</b> per a obtindre els carnets dels usuaris els codis d'identificació dels quals ha sigut migrat al NIA</center></p>
4
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.