source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/carnets_Migrados.txt @ 962

Last change on this file since 962 was 962, checked in by jrpelegrina, 5 years ago

Fix migration to NIA

File size: 390 bytes
Line 
1<H1><center>GENERACIÓ DELS CARNETS DE L'ALUMNAT MIGRAT</center></H1> 
2<p></p>
3<p><center>Feu clic en <b>Generar carnets</b> per a obtindre els carnets dels usuaris el codi d'identificació dels quals s'haja migrat al NIA. (Abans d'imprimir recomanem que comproveu la data de validesa que figura en els carnets ja que poden aparéixer carnets d'usuaris amb l'abonament caducat).</center></p>
4
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.