source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/demandes.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 633 bytes
Line 
1<h1>M&ograve;dul de sol&middot;licituds de busca i d&apos;informaci&oacute;</h1>
2<p>Les sol&middot;licituds de busca i d&apos;informaci&oacute; s&oacute;n un servici que permet que un usuari puga establir contacte amb un documentalista per a intercanviar, precisar i sol&middot;licitar informacions per tal d&apos;aconseguir un registre resultat complet corresponent a la necessitat de l&apos;usuari.</p>
3
4<h2>Llistes</h2>
5Permet veure les sol&middot;licitus de busca segons diferents tipus de filtre.<br />
6<h2>Accions</h2>
7Permet veure totes les accions actives de l&apos;usuari en curs (fil de discussi&oacute;, cites,...).<br />
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.