source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/import.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 955 bytes
Line 
1<br />
2<b>ATENCI&Oacute;, esta importaci&oacute; crea els registres i les autoritats si és necessari.
3<br />Esta funci&oacute; no actualitza registres ja existents.</b>
4<br /><br />
5
6L&apos;arxiu ha de tindre el format UNIMARC.<br />
7<ul>
8<li>La importaci&oacute; es realitza en tres fases:
9<OL>
10<LI>C&agrave;rrega de l&apos;arxiu</LI>
11<LI>Prec&agrave;rrega de l&apos;arxiu</LI>
12<LI>Transfer&egrave;ncia a la base de dades de registres</LI>
13</OL></li>
14<br /><li>En comptes de carregar l&apos;arxiu podeu posar-lo a disposici&oacute; en el servidor pel m&egrave;tode que m&eacute;s vos convinga (FTP per exemple). En este cas el fitxer s&apos;ha d&apos;anomenar "<?php echo $nom_fichier_transfert_ftp; ?>" i podeu utilitzar directament la <a href="iimport_expl.php?categ=import&sub=import&action=preload">prec&agrave;rrega</a>.</li>
15</ul>
16<br /><br /><a href="iimport_expl.php?categ=import&sub=import&action=beforeupload">Començar: carrega el fitxer</a>
17
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.