source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/import_expl.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 1001 bytes
Line 
1<br />
2<b>ATENCI&Oacute;, esta importaci&oacute; crea els registres, si cal, i especialment els exemplars.
3<br />Estos es crearan i marcaran com a <i>disponibles</i>.</b>
4<br /><br />
5
6El fitxer ha d&apos;estar en format <b>UNIMARC</b> (zona 995).<br />
7<ul>
8<li>La importaci&oacute; es realitza en tres fases:
9<OL>
10<LI><b>C&agrave;rrega del vostre fitxer</LI>
11<LI><b>Prec&agrave;rrega del fitxer</LI>
12<LI><b>Transfer&egrave;ncia a la base de dades de registres</LI>
13</OL></li>
14<br /><li>En comptes de carregar el vostre fitxer, podeu posar-lo a disposici&oacute; en el servidor pel m&egrave;tode que m&eacute;s vos convinga (FTP per exemple). En este cas el fitxer s&apos;ha d&apos;anomenar "<?php echo $nom_fichier_transfert_ftp; ?>" i podeu utilitzar directament la <a href="iimport_expl.php?categ=import&sub=import_expl&action=preload">prec&agrave;rrega</a>.</li>
15</ul>
16<br /><br /><a href="iimport_expl.php?categ=import&sub=import_expl&action=beforeupload">Començar: carrega el vostre fitxer</a>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.