source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/import_reb.txt @ 943

Last change on this file since 943 was 943, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in lliurex features and modifications 10

File size: 984 bytes
Line 
1<br>
2<b>ATENCI&Oacute;, esta importaci&oacute; crea els registres i les autoritats.
3<br>Tamb&eacute; s&apos;actualitzaran registres ja existents.</b>
4<br><br>
5
6El fitxer ha d&apos;estar en format <b>IBERMARC (REBECA)</b>. El resultat de la busca de registres en la p&agrave;gina web<br>
7de <b>Registres Bibliogr&agrave;fics del Ministeri de Cultura <a href="http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/Rebeca/index.html" target="_blank">http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/Rebeca/index.html</a></b><br>
8es pot descarregar en un fitxer <b>000*.reb</b> per a la importaci&oacute; des del PMB.<br>
9<ul>
10<li>La importaci&oacute; es realitza en tres fases:
11<OL>
12<LI>Càrrega del fitxer</LI>
13<LI>Precàrrega del fitxer</LI>
14<LI>Transferència a la base de dades dels registres</LI>
15</OL></li>
16</ul>
17<br><br>
18<!-- LLIUREX 08/02/2013 -->
19<!-- Comentat per a eliminar el bot&oacute; -->
20<!-- <a href="iimport_expl.php?categ=import&sub=import_reb&action=beforeupload">Envia el fitxer</a> -->
21<!-- LLIUREX -->
22
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.