source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/importa_abies.txt @ 4450

Last change on this file since 4450 was 4450, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

Add valencian translation to Abies feature

File size: 1.1 KB
Line 
1<p>Aquesta funció permet importar informació de l'aplicació ABIES al PMB. En concret, es poden importar dades de les taules següents de l'Abies: Fondos, Ejemplares, Autores, Editoriales, Ubicaciones, TiposLector, Cursos i Fondos_CDU
2</p>
3<h2>
4<p>Instrucions:</p>
5</h2>
6<p>1. Executeu aquesta utilitat <b>només</b> si no heu començat a utilizar el PMB. En cas contrari es podria produir pèrdua d'informació. </p>
7<p>2. Abans d'iniciar el procés, feu una còpia se seguretat de la base de dades del PMB (Administració > Còpies de seguretat) per a poder restaurar el PMB en cas que hi haja problemes.</p>
8<p>3. Obteniu un fitxer .mdb amb les taules de l'aplicació Abies. </p>
9<p>4. Mitjançant l'aplicació <b>LliureX Abies2PMB</b> convertiu el fitxer .mdb en un fitxer .sql. </p>
10<p>5. Importeu el fitxer .sql per a carregar la informació en el PMB. </p>
11<p>6. Per a finalitzar heu de reindexar la base de dades. Per a això, accediu a Admistración > Eines > Manteniment de la base de dades i marqueu almenys les opcions <b>"Reindexa l'índex global"</b> i <b>"Reindexa tots els camps de cerca"</b>. </p>
12
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.