source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/migracion_NIA.txt @ 2891

Last change on this file since 2891 was 2891, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in translations 6

File size: 604 bytes
Line 
1<p>Aquesta funció permet migrar el codi d'identificació de l'alumnat que actualment utilitza el número d'expedient al NIA.
2</p>
3<h2>
4<p>Instruccions:</p>
5</h2>
6<p>1. Realitzeu una <b>còpia de seguretat</b> de la base de dades.</p>
7<p>2. Feu clic en <b>Iniciar Migració.</b></p>
8<p>3. Una vegada migrat el codi d'identificació, podreu imprimir els carnets amb l'identificador nou. (Abans d'imprimir recomanem que comproveu la data de validesa que figura en els carnets).</p>
9
10
11<p> A continuació es mostra el nombre de registres que es poden migrar junt amb la resta de registres que no es migraran.</p>
12
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.