source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/migracion_NIA.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

File size: 411 bytes
Line 
1<p>Esta funció permet migrar el codi d'identificació dels alumnes del Número d'Expedient, utilitzat actualment, al NIA.
2</p>
3<h2>
4<p>Instruccions:</p>
5</h2>
6<p>1. Realitze una <b>còpia de seguretat</b> de la base de dades.</p>
7<p>2. Faça clic sobre <b>Iniciar Migració</b></p>
8
9
10<p> A continuació es mostra el nombre de registres que poden ser migrats junt amb la resta de registres que no ser­an migrats</p>
11
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.