source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/opac_css/includes/messages/es_ES/doc_search_terms.txt @ 2891

Last change on this file since 2891 was 2891, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in translations 6

  • Property svn:executable set to *
File size: 2.7 KB
Line 
1<h2>Busca per termes del tesaurus</h2>
2<p><strong>La busca per termes del tesaurus permet navegar entre les mat&egrave;ries dels documents que hi ha a la
3biblioteca.</strong></p>
4<p>Les categories s&oacute;n un sistema de classificaci&oacute; dels documents (un tesaurus) establit per la biblioteca amb l&apos;ajuda de mots o d&apos;expressions: per exemple <i>Literatura medieval</i> o <i>Mam&iacute;fers marins</i>.</p>
5<p>Per a fer esta busca, cal comen&ccedil;ar <b>introduint un o m&eacute;s termes que es voles buscar</b>,
6per exemple <i>hist&ograve;ria</i>. Els resultats de la busca es mostren en dos apartats. </p>
7<p>L&apos;apartat de la part superior de la pantalla mostra les categories corresponents a la busca. Si feu clic en una d&apos;estes categories (per exemple <i>hist&ograve;ria pol&iacute;tica</i>) es mostrar&agrave; en la <b>part inferior de la pantalla</b> m&eacute;s informaci&oacute; sobre la categoria triada</b>.</p>
8<hr />
9<p>Si feu clic en una de les categories de l&apos;apartat inferior, podeu navegar de categoria en categoria.</p>
10<hr />
11<p>Per a seleccionar una categoria i veure els documents corresponents, feu clic en la lupa
12<img src='images/search.gif' align='absmiddle'>situada al comen&ccedil;ament de la l&iacute;nia.</p>
13<hr />
14<p>Si no apareix la lupa, vol dir que no hi ha cap document que corresponga a la categoria.</p>
15
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.