source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/opac_css/includes/messages/va_ES/doc_expbool.txt @ 843

Last change on this file since 843 was 843, checked in by jrpelegrina, 5 years ago

WIP in lliurex features and modifications 7

  • Property svn:executable set to *
File size: 5.5 KB
Line 
1<h2>Operadors booleans</h2>
2<p class='pn-normal'>Per defecte, el motor de busca busca els elements que contenen alguna de les paraules introduïdes. 
3Els resultats es mostren en ordre decreixent de rellevància (segons el nombre de paraules trobades), i després en ordre alfabètic.
4<br /><br />Exemple:
5<em>Pernil salat</em>
6implica els elements que contenen les paraules pernil <b>o</b> salat (pernil salat, pernil d'ànec, pernil dolç, bacallà salat...).
7<br /><br />Tots els caràcters no-alfabètics o no-numèrics es substitueixen amb espais, els accents no es tenen en compte, ni
8les majúscules o les minúscules.
9<br /><br />Exemple:
10<em> Escola sant-joan
11</em> s'analitzarà com a tres paraules:
12<em>escola sant joan</em> 
13<br /><br /> Algunes paraules s'ignoren perquè són molt comunes o perquè no tenen un significant rellevant (exemple: de, el, la, a, seu, ...).</p>
14<br /><b>Truncament</b>
15<p class='pn-normal'>Les paraules es poden truncar per la dreta, l'esquerra o parcialment fent servir el caràcter *<br />
16<br />Exemple:
17<em>xoc*</em>
18 trobarà paraules començades per
19<em>xoc</em> (xocolata, xocar, xocolateria, ...),
20<em>*logia</em> 
21trobarà les paraules acabades per 'logia' (psicologia, teologia, trilogia, ...),
22<em>p*logia</em> 
23trobarà les paraules començades per p i acabades per logia (psicologia, paleontologia, patologia, ...).<br />
24<br />Es pot emprar més d'un truncament en una mateixa paraula.</p>
25<b>busca amb termes exactes</b>
26<p class='pn-normal'>Un terme exacte és un text delimitat per cometes. Si el motor de busca reconeix un terme exacte,
27busca els elements que contenen exactament aquest text. En aquest tipus de cerques també es pot usar el truncament.<br />
28<br />Exemple:<em>"dent"</em> 
29implica tots els elements que continguen el text dent (dentista, accident, ...).<br />
30<br />La busca exacta és útil amb expressions que contenen espais o signes de puntuació (per exemple inicials).<br />
31<br />Exemple:<em>"R.N.L.I."</em>busca els elements que contenen el text R.N.L.I., <em>R.N.L.I.</em>busca els elements que contenen les paraules R o N o L o I.<br />
32<br />Accents i majúscules/minúscules no es tenen en compte en els termes exactes. Finalment, els termes exactes es poden usar en totes les expressions complexes explicades baix.</p>
33<b>Negacions</b>
34<p class='pn-normal'>El símbol ~ abans d'un terme representa la negació del terme, és a dir, que es busquen tots els elements que no continguen aquest terme.<br />
35<br />Exemple: <em>~treball</em> 
36implica tots els elements excepte els que contenen la paraula treball.</p>
37<b>Operadors lògics entre dues paraules</b>
38<p class='pn-normal'>Els operadors lògics es poden usar entre dues paraules:</p>
39<ul><li><b>+</b>: operador I<br />
40<br />Exemple:<em>frase + feta</em> 
41implica tots els elements que contenen les paraules frase
42<b>i</b> feta.</li>
43<li><b>-</b>: operador NOMÉS (I NO)<br />
44<br />Exemple:<em>frase - feta</em> 
45implica tots els elements que contenen la paraula frase,
46<b>excepte aquells contenen també </b> 
47la paraula feta.</li></ul>
48<p class='pn-normal'>Molts operadors es poden encadenar alhora en la mateixa expressió. S'apliquen en ordre, d'esquerra a dreta. <br />
49<br />Exemple:<em>
50poesia + anglesa - romantic*</em>
51implica els elements que contenen
52<em>poesia i anglesa</em> 
53<b>sense</b> <em>romàntic, romàntica o romanticisme</em>.<br />
54<br />Atenció, un operador no pot anar seguit d'un altre operador, una negació no es pot combinar amb un operador (<b>+~</b> dóna el mateix resultat que amb l'operador <b>-</b>).</p>
55<b>Agrupament</b>
56<p class='pn-normal'>Una expressió es pot agrupar per a transformar-la en un terme. Aquest agrupament es fa amb <b>parèntesis</b>.
57Això permet canviar l'ordre d'aplicació dels operadors o combinar els resultats de les expressions complexes. <br />
58<br />Exemple:</p>
59<ul><li><em>poesia + (anglesa romantica)</em> 
60implica tots els elements que contenen <em>anglesa o romàntica</em>, només aquells que contenen <em>poesia</em>.</li>
61<li><em>(poesia + anglesa) romantica</em> 
62implica tots els elements que contenen <em>poesia i anglesa</em> <b>o</b> tots els elements que contenen <em>romàntica</em></li>
63<li><em>~(poesia + anglesa) + (literatura fra*)</em> 
64implica <em>tots els elements que no contenen poesia i anglesa</em>
65<b>i</b> 
66<em>els elements que contenen fra* o literatura</em></li></ul>
67<p class='pn-normal'>Els parèntesis es poden afegir sense límit.<br />
68<br />Exemple:<em>
69(poesia + (anglesa romantica)) (literatura + XIX)</em>
70implica <em>tots els elements que contenen anglesa o romantica, només aquells que contenen poesia </em>
71<b>o</b> 
72<em>els elements que contenen literatura i XIX</em> </p>
73<b>Rellevància</b>
74<p class='pn-normal'>Els resultats es classifiquen en ordre de rellevància, i després en ordre alfabètic. La rellevància es calcula simplement d'acord amb el nombre total de paraules o termes exactes trobat.
75<br />Exemple:</p>
76<ul><li><em>formatge cheddar</em> 
77trobarà tots els elements que contenen cheddar o formatge, i aquells que contenen les dues paraules apareixeran a la part superior de la llista de resultats.</li>
78<li><em>~(poesia + anglesa) (literatura fra*)</em> 
79trobarà tots els elements que no contenen <em>poesia i anglesa</em>, entre aquests elements, aquells que contenen <em>literatura o fra*</em>apareixeran primer en la llista de resultats (abans de literatura i fra*, després fra*, després literatura)</li></ul>
80<hr /><p>Els operadors booleans s'usen en
81<a href="help.php?whatis=simple_search">cerques simples</a> 
82i en <a href="help.php?whatis=search_multi">cerques avançades</a>.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.