source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/opac_css/includes/messages/va_ES/doc_search_multi.txt @ 2891

Last change on this file since 2891 was 2891, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

WIP in translations 6

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.6 KB
Line 
1<h2>Busca avan&ccedil;ada</h2>
2<p><strong>La busca avan&ccedil;ada permet combinar diferents criteris per a realitzar una busca precisa.</strong></p>
3<p>Podeu seleccionar un o m&eacute;s camps de busca: t&iacute;tol, autor, camps personalitzats...</p>
4<p>Per a comen&ccedil;ar una busca avan&ccedil;ada:</p>
5<ul><li><b>Trieu un</b> primer <b>camp</b> en el qual es realitzar&agrave; la busca;. Per exemple: Autor.</li>
6<li>Feu clic en <b>Afig</b> per a definir el primer camp de busca.</li>
7<li><b>Seleccioneu</b> despr&eacute;s <b>un tipus de busca</b> per al camp triat. Per exemple, per a un camp de t&iacute;tol podeu triar una "busca amb operadors booleans", "comen&ccedil;a per", "acaba en" o "exactament com". Este tipus de busca varia segons el camp seleccionat. Per exemple, amb el camp Autor "comen&ccedil;a per" </li>
8<li><b>si el camp necessita un valor</b>, <b>introdu&iuml;u-lo</b> en la casella d&apos;entrada de dades; si el camp necessita un llistat d&apos;opcions (por exemple, el tipus de suport), seleccioneu el valor que necessiteu del men&uacute; desplegable
9(mantenint premuda la tecla Ctrl del teclat per a seleccionar m&eacute;s d&apos;una opci&oacute;). Per exemple, si el nostre Autor, comença per "Zol"</li>
10<li><b>afegiu altres criteris que necessiteu</b>. Seguint amb el mateix exemple, podeu afegir Títol "exactament com "Germinal".
11<li>Finalment, valideu fent clic en <b>Busca</b></li></ul>
12<hr />
13<p>Podeu utilitzar tamb&eacute; els <a href=help.php?whatis=expbool>operadors booleans</a>.</p>
14<hr />
15<p> <hr /><p>La busca avan&ccedil;ada permet buscar en totes les dades del cat&agrave;leg de la biblioteca.</p>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.