source: python-simple-websocket-server/simple-websocket-server/construccion.txt @ 1309

Last change on this file since 1309 was 1309, checked in by joamuran, 4 years ago

initial upload

File size: 742 bytes
Line 
1/* Llibreria de python simple-websocket-server  */
2
3
4Exportada de pip a deb, seguint el tutorial de: http://blog-archive.copyninja.info/2011/02/tutorial-python-module-packaging-for-debian.html
5
6
7Passos seguits:
8
91. Descarreguem el font:
10
11git clone https://github.com/dpallot/simple-websocket-server.git
12
132. Dins el font:
14
15python setup.py sdist
16cd sdist -> hi ha un tar.gz. Cal incloure-hi el README.md del directori superior dins el tar.gz.
17
18
193. py2dsc -m joamuran@gmail.com SimpleWebSocketServer-0.1.0.tar.gz
20(cal la dependencia de construccio: python-all)
21> Tenim una carpeta deb-dist, amb la seua carpeta debian a dins, a la qual caldrà ajustar el control i el changelog, i tot el que necessitem dins de debian.
22
23I finalment, empaquetem.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.