source: releases/trunk/fuentes/releases/lib/bootstrap/css/bootstrap-grid.css.map @ 6161

Last change on this file since 6161 was 6161, checked in by joamuran, 3 years ago

Added data

File size: 72.0 KB
Line 
1{"version":3,"sources":["../../scss/bootstrap-grid.scss","bootstrap-grid.css","../../scss/_grid.scss","../../scss/mixins/_grid.scss","../../scss/mixins/_breakpoints.scss","../../scss/_variables.scss","../../scss/mixins/_grid-framework.scss","../../scss/utilities/_flex.scss"],"names":[],"mappings":"AAUE;EAAgB,oBAAmB;CCRpC;;ADWD;EACE,uBAAsB;EACtB,8BAA6B;CAC9B;;AAED;;;EAGE,oBAAmB;CACpB;;AEjBC;ECAA,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,oBAAuC;EACvC,mBAAuC;EACvC,YAAW;CDDV;;AEgDC;EFnDF;ICYI,iBE8KK;GHvLR;CDmBF;;AG6BG;EFnDF;ICYI,iBE+KK;GHxLR;CDyBF;;AGuBG;EFnDF;ICYI,iBEgLK;GHzLR;CD+BF;;AGiBG;EFnDF;ICYI,kBEiLM;GH1LT;CDqCF;;AC5BC;EACE,YAAW;ECbb,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,oBAAuC;EACvC,mBAAuC;EACvC,YAAW;CDWV;;AAQD;ECLA,qBAAa;EAAb,cAAa;EACb,oBAAe;MAAf,gBAAe;EACf,oBAAuC;EACvC,mBAAuC;CDItC;;AAID;EACE,gBAAe;EACf,eAAc;CAOf;;AATD;;EAMI,iBAAgB;EAChB,gBAAe;CAChB;;AInCH;;;;;;EACE,mBAAkB;EAClB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,oBAA4B;EAC5B,mBAA4B;CAC7B;;AAkBG;EACE,2BAAa;MAAb,cAAa;EACb,qBAAY;MAAZ,aAAY;EACZ,gBAAe;CAChB;;AACD;EACE,mBAAc;MAAd,eAAc;EACd,YAAW;EACX,gBAAe;CAChB;;AAGC;EHFN,wBAAsC;MAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,yBAAsC;MAAtC,qBAAsC;EAItC,sBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,kBAAsC;MAAtC,cAAsC;EAItC,eAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,yBAAsC;MAAtC,qBAAsC;EAItC,sBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,yBAAsC;MAAtC,qBAAsC;EAItC,sBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,kBAAsC;MAAtC,cAAsC;EAItC,eAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,yBAAsC;MAAtC,qBAAsC;EAItC,sBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,yBAAsC;MAAtC,qBAAsC;EAItC,sBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,kBAAsC;MAAtC,cAAsC;EAItC,eAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,yBAAsC;MAAtC,qBAAsC;EAItC,sBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,yBAAsC;MAAtC,qBAAsC;EAItC,sBAAuC;CGAhC;;AAFD;EHFN,mBAAsC;MAAtC,eAAsC;EAItC,gBAAuC;CGAhC;;AAID;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,kBAFU;MAEV,SAFU;CAGX;;AAFD;EACE,mBAFU;MAEV,UAFU;CAGX;;AAFD;EACE,mBAFU;MAEV,UAFU;CAGX;;AAFD;EACE,mBAFU;MAEV,UAFU;CAGX;;AFKL;EEzBE;IACE,2BAAa;QAAb,cAAa;IACb,qBAAY;QAAZ,aAAY;IACZ,gBAAe;GAChB;EACD;IACE,mBAAc;QAAd,eAAc;IACd,YAAW;IACX,gBAAe;GAChB;EAGC;IHFN,wBAAsC;QAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,mBAAsC;QAAtC,eAAsC;IAItC,gBAAuC;GGAhC;EAID;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;CL2PR;;AGtPG;EEzBE;IACE,2BAAa;QAAb,cAAa;IACb,qBAAY;QAAZ,aAAY;IACZ,gBAAe;GAChB;EACD;IACE,mBAAc;QAAd,eAAc;IACd,YAAW;IACX,gBAAe;GAChB;EAGC;IHFN,wBAAsC;QAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,mBAAsC;QAAtC,eAAsC;IAItC,gBAAuC;GGAhC;EAID;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;CL4VR;;AGvVG;EEzBE;IACE,2BAAa;QAAb,cAAa;IACb,qBAAY;QAAZ,aAAY;IACZ,gBAAe;GAChB;EACD;IACE,mBAAc;QAAd,eAAc;IACd,YAAW;IACX,gBAAe;GAChB;EAGC;IHFN,wBAAsC;QAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,mBAAsC;QAAtC,eAAsC;IAItC,gBAAuC;GGAhC;EAID;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;CL6bR;;AGxbG;EEzBE;IACE,2BAAa;QAAb,cAAa;IACb,qBAAY;QAAZ,aAAY;IACZ,gBAAe;GAChB;EACD;IACE,mBAAc;QAAd,eAAc;IACd,YAAW;IACX,gBAAe;GAChB;EAGC;IHFN,wBAAsC;QAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,kBAAsC;QAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,yBAAsC;QAAtC,qBAAsC;IAItC,sBAAuC;GGAhC;EAFD;IHFN,mBAAsC;QAAtC,eAAsC;IAItC,gBAAuC;GGAhC;EAID;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,kBAFU;QAEV,SAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;EAFD;IACE,mBAFU;QAEV,UAFU;GAGX;CL8hBR;;AMzkBG;EAAgC,mCAA8B;MAA9B,+BAA8B;CAAK;;AACnE;EAAgC,sCAAiC;MAAjC,kCAAiC;CAAK;;AACtE;EAAgC,2CAAsC;MAAtC,uCAAsC;CAAK;;AAC3E;EAAgC,8CAAyC;MAAzC,0CAAyC;CAAK;;AAE9E;EAA8B,+BAA0B;MAA1B,2BAA0B;CAAK;;AAC7D;EAA8B,iCAA4B;MAA5B,6BAA4B;CAAK;;AAC/D;EAA8B,uCAAkC;MAAlC,mCAAkC;CAAK;;AAErE;EAAoC,gCAAsC;MAAtC,uCAAsC;CAAK;;AAC/E;EAAoC,8BAAoC;MAApC,qCAAoC;CAAK;;AAC7E;EAAoC,iCAAkC;MAAlC,mCAAkC;CAAK;;AAC3E;EAAoC,kCAAyC;MAAzC,0CAAyC;CAAK;;AAClF;EAAoC,qCAAwC;MAAxC,yCAAwC;CAAK;;AAEjF;EAAiC,iCAAkC;MAAlC,mCAAkC;CAAK;;AACxE;EAAiC,+BAAgC;MAAhC,iCAAgC;CAAK;;AACtE;EAAiC,kCAA8B;MAA9B,+BAA8B;CAAK;;AACpE;EAAiC,oCAAgC;MAAhC,iCAAgC;CAAK;;AACtE;EAAiC,mCAA+B;MAA/B,gCAA+B;CAAK;;AAErE;EAAkC,qCAAoC;MAApC,qCAAoC;CAAK;;AAC3E;EAAkC,mCAAkC;MAAlC,mCAAkC;CAAK;;AACzE;EAAkC,sCAAgC;MAAhC,iCAAgC;CAAK;;AACvE;EAAkC,uCAAuC;MAAvC,wCAAuC;CAAK;;AAC9E;EAAkC,0CAAsC;MAAtC,uCAAsC;CAAK;;AAC7E;EAAkC,uCAAiC;MAAjC,kCAAiC;CAAK;;AAExE;EAAgC,qCAA2B;MAA3B,4BAA2B;CAAK;;AAChE;EAAgC,sCAAiC;MAAjC,kCAAiC;CAAK;;AACtE;EAAgC,oCAA+B;MAA/B,gCAA+B;CAAK;;AACpE;EAAgC,uCAA6B;MAA7B,8BAA6B;CAAK;;AAClE;EAAgC,yCAA+B;MAA/B,gCAA+B;CAAK;;AACpE;EAAgC,wCAA8B;MAA9B,+BAA8B;CAAK;;AHenE;EGhDA;IAAgC,mCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACnE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,2CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC3E;IAAgC,8CAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAE9E;IAA8B,+BAA0B;QAA1B,2BAA0B;GAAK;EAC7D;IAA8B,iCAA4B;QAA5B,6BAA4B;GAAK;EAC/D;IAA8B,uCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAErE;IAAoC,gCAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC/E;IAAoC,8BAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC7E;IAAoC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAC3E;IAAoC,kCAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAClF;IAAoC,qCAAwC;QAAxC,yCAAwC;GAAK;EAEjF;IAAiC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACxE;IAAiC,+BAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,kCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACpE;IAAiC,oCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,mCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EAErE;IAAkC,qCAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC3E;IAAkC,mCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACzE;IAAkC,sCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACvE;IAAkC,uCAAuC;QAAvC,wCAAuC;GAAK;EAC9E;IAAkC,0CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC7E;IAAkC,uCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EAExE;IAAgC,qCAA2B;QAA3B,4BAA2B;GAAK;EAChE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,oCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,uCAA6B;QAA7B,8BAA6B;GAAK;EAClE;IAAgC,yCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,wCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;CNsvBtE;;AGvuBG;EGhDA;IAAgC,mCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACnE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,2CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC3E;IAAgC,8CAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAE9E;IAA8B,+BAA0B;QAA1B,2BAA0B;GAAK;EAC7D;IAA8B,iCAA4B;QAA5B,6BAA4B;GAAK;EAC/D;IAA8B,uCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAErE;IAAoC,gCAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC/E;IAAoC,8BAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC7E;IAAoC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAC3E;IAAoC,kCAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAClF;IAAoC,qCAAwC;QAAxC,yCAAwC;GAAK;EAEjF;IAAiC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACxE;IAAiC,+BAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,kCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACpE;IAAiC,oCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,mCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EAErE;IAAkC,qCAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC3E;IAAkC,mCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACzE;IAAkC,sCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACvE;IAAkC,uCAAuC;QAAvC,wCAAuC;GAAK;EAC9E;IAAkC,0CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC7E;IAAkC,uCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EAExE;IAAgC,qCAA2B;QAA3B,4BAA2B;GAAK;EAChE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,oCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,uCAA6B;QAA7B,8BAA6B;GAAK;EAClE;IAAgC,yCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,wCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;CNg1BtE;;AGj0BG;EGhDA;IAAgC,mCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACnE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,2CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC3E;IAAgC,8CAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAE9E;IAA8B,+BAA0B;QAA1B,2BAA0B;GAAK;EAC7D;IAA8B,iCAA4B;QAA5B,6BAA4B;GAAK;EAC/D;IAA8B,uCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAErE;IAAoC,gCAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC/E;IAAoC,8BAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC7E;IAAoC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAC3E;IAAoC,kCAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAClF;IAAoC,qCAAwC;QAAxC,yCAAwC;GAAK;EAEjF;IAAiC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACxE;IAAiC,+BAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,kCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACpE;IAAiC,oCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,mCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EAErE;IAAkC,qCAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC3E;IAAkC,mCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACzE;IAAkC,sCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACvE;IAAkC,uCAAuC;QAAvC,wCAAuC;GAAK;EAC9E;IAAkC,0CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC7E;IAAkC,uCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EAExE;IAAgC,qCAA2B;QAA3B,4BAA2B;GAAK;EAChE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,oCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,uCAA6B;QAA7B,8BAA6B;GAAK;EAClE;IAAgC,yCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,wCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;CN06BtE;;AG35BG;EGhDA;IAAgC,mCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACnE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,2CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC3E;IAAgC,8CAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAE9E;IAA8B,+BAA0B;QAA1B,2BAA0B;GAAK;EAC7D;IAA8B,iCAA4B;QAA5B,6BAA4B;GAAK;EAC/D;IAA8B,uCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAErE;IAAoC,gCAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC/E;IAAoC,8BAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC7E;IAAoC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EAC3E;IAAoC,kCAAyC;QAAzC,0CAAyC;GAAK;EAClF;IAAoC,qCAAwC;QAAxC,yCAAwC;GAAK;EAEjF;IAAiC,iCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACxE;IAAiC,+BAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,kCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;EACpE;IAAiC,oCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACtE;IAAiC,mCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EAErE;IAAkC,qCAAoC;QAApC,qCAAoC;GAAK;EAC3E;IAAkC,mCAAkC;QAAlC,mCAAkC;GAAK;EACzE;IAAkC,sCAAgC;QAAhC,iCAAgC;GAAK;EACvE;IAAkC,uCAAuC;QAAvC,wCAAuC;GAAK;EAC9E;IAAkC,0CAAsC;QAAtC,uCAAsC;GAAK;EAC7E;IAAkC,uCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EAExE;IAAgC,qCAA2B;QAA3B,4BAA2B;GAAK;EAChE;IAAgC,sCAAiC;QAAjC,kCAAiC;GAAK;EACtE;IAAgC,oCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,uCAA6B;QAA7B,8BAA6B;GAAK;EAClE;IAAgC,yCAA+B;QAA/B,gCAA+B;GAAK;EACpE;IAAgC,wCAA8B;QAA9B,+BAA8B;GAAK;CNogCtE","file":"bootstrap-grid.css","sourcesContent":["// Bootstrap Grid only\n//\n// Includes relevant variables and mixins for the flexbox grid\n// system, as well as the generated predefined classes (e.g., `.col-sm-4`).\n\n//\n// Box sizing, responsive, and more\n//\n\n@at-root {\n  @-ms-viewport { width: device-width; }\n}\n\nhtml {\n  box-sizing: border-box;\n  -ms-overflow-style: scrollbar;\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n  box-sizing: inherit;\n}\n\n@import \"functions\";\n@import \"variables\";\n\n//\n// Grid mixins\n//\n\n@import \"mixins/breakpoints\";\n@import \"mixins/grid-framework\";\n@import \"mixins/grid\";\n\n@import \"grid\";\n@import \"utilities/flex\";\n","@-ms-viewport {\n  width: device-width;\n}\n\nhtml {\n  box-sizing: border-box;\n  -ms-overflow-style: scrollbar;\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n  box-sizing: inherit;\n}\n\n.container {\n  margin-right: auto;\n  margin-left: auto;\n  padding-right: 15px;\n  padding-left: 15px;\n  width: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n  .container {\n    max-width: 540px;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n  .container {\n    max-width: 720px;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n  .container {\n    max-width: 960px;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n  .container {\n    max-width: 1140px;\n  }\n}\n\n.container-fluid {\n  width: 100%;\n  margin-right: auto;\n  margin-left: auto;\n  padding-right: 15px;\n  padding-left: 15px;\n  width: 100%;\n}\n\n.row {\n  display: flex;\n  flex-wrap: wrap;\n  margin-right: -15px;\n  margin-left: -15px;\n}\n\n.no-gutters {\n  margin-right: 0;\n  margin-left: 0;\n}\n\n.no-gutters > .col,\n.no-gutters > [class*=\"col-\"] {\n  padding-right: 0;\n  padding-left: 0;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12, .col,\n.col-auto, .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm,\n.col-sm-auto, .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12, .col-md,\n.col-md-auto, .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12, .col-lg,\n.col-lg-auto, .col-xl-1, .col-xl-2, .col-xl-3, .col-xl-4, .col-xl-5, .col-xl-6, .col-xl-7, .col-xl-8, .col-xl-9, .col-xl-10, .col-xl-11, .col-xl-12, .col-xl,\n.col-xl-auto {\n  position: relative;\n  width: 100%;\n  min-height: 1px;\n  padding-right: 15px;\n  padding-left: 15px;\n}\n\n.col {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  max-width: 100%;\n}\n\n.col-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n  max-width: none;\n}\n\n.col-1 {\n  flex: 0 0 8.333333%;\n  max-width: 8.333333%;\n}\n\n.col-2 {\n  flex: 0 0 16.666667%;\n  max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-3 {\n  flex: 0 0 25%;\n  max-width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n  flex: 0 0 33.333333%;\n  max-width: 33.333333%;\n}\n\n.col-5 {\n  flex: 0 0 41.666667%;\n  max-width: 41.666667%;\n}\n\n.col-6 {\n  flex: 0 0 50%;\n  max-width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n  flex: 0 0 58.333333%;\n  max-width: 58.333333%;\n}\n\n.col-8 {\n  flex: 0 0 66.666667%;\n  max-width: 66.666667%;\n}\n\n.col-9 {\n  flex: 0 0 75%;\n  max-width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n  flex: 0 0 83.333333%;\n  max-width: 83.333333%;\n}\n\n.col-11 {\n  flex: 0 0 91.666667%;\n  max-width: 91.666667%;\n}\n\n.col-12 {\n  flex: 0 0 100%;\n  max-width: 100%;\n}\n\n.order-1 {\n  order: 1;\n}\n\n.order-2 {\n  order: 2;\n}\n\n.order-3 {\n  order: 3;\n}\n\n.order-4 {\n  order: 4;\n}\n\n.order-5 {\n  order: 5;\n}\n\n.order-6 {\n  order: 6;\n}\n\n.order-7 {\n  order: 7;\n}\n\n.order-8 {\n  order: 8;\n}\n\n.order-9 {\n  order: 9;\n}\n\n.order-10 {\n  order: 10;\n}\n\n.order-11 {\n  order: 11;\n}\n\n.order-12 {\n  order: 12;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n  .col-sm {\n    flex-basis: 0;\n    flex-grow: 1;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .col-sm-auto {\n    flex: 0 0 auto;\n    width: auto;\n    max-width: none;\n  }\n  .col-sm-1 {\n    flex: 0 0 8.333333%;\n    max-width: 8.333333%;\n  }\n  .col-sm-2 {\n    flex: 0 0 16.666667%;\n    max-width: 16.666667%;\n  }\n  .col-sm-3 {\n    flex: 0 0 25%;\n    max-width: 25%;\n  }\n  .col-sm-4 {\n    flex: 0 0 33.333333%;\n    max-width: 33.333333%;\n  }\n  .col-sm-5 {\n    flex: 0 0 41.666667%;\n    max-width: 41.666667%;\n  }\n  .col-sm-6 {\n    flex: 0 0 50%;\n    max-width: 50%;\n  }\n  .col-sm-7 {\n    flex: 0 0 58.333333%;\n    max-width: 58.333333%;\n  }\n  .col-sm-8 {\n    flex: 0 0 66.666667%;\n    max-width: 66.666667%;\n  }\n  .col-sm-9 {\n    flex: 0 0 75%;\n    max-width: 75%;\n  }\n  .col-sm-10 {\n    flex: 0 0 83.333333%;\n    max-width: 83.333333%;\n  }\n  .col-sm-11 {\n    flex: 0 0 91.666667%;\n    max-width: 91.666667%;\n  }\n  .col-sm-12 {\n    flex: 0 0 100%;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .order-sm-1 {\n    order: 1;\n  }\n  .order-sm-2 {\n    order: 2;\n  }\n  .order-sm-3 {\n    order: 3;\n  }\n  .order-sm-4 {\n    order: 4;\n  }\n  .order-sm-5 {\n    order: 5;\n  }\n  .order-sm-6 {\n    order: 6;\n  }\n  .order-sm-7 {\n    order: 7;\n  }\n  .order-sm-8 {\n    order: 8;\n  }\n  .order-sm-9 {\n    order: 9;\n  }\n  .order-sm-10 {\n    order: 10;\n  }\n  .order-sm-11 {\n    order: 11;\n  }\n  .order-sm-12 {\n    order: 12;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n  .col-md {\n    flex-basis: 0;\n    flex-grow: 1;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .col-md-auto {\n    flex: 0 0 auto;\n    width: auto;\n    max-width: none;\n  }\n  .col-md-1 {\n    flex: 0 0 8.333333%;\n    max-width: 8.333333%;\n  }\n  .col-md-2 {\n    flex: 0 0 16.666667%;\n    max-width: 16.666667%;\n  }\n  .col-md-3 {\n    flex: 0 0 25%;\n    max-width: 25%;\n  }\n  .col-md-4 {\n    flex: 0 0 33.333333%;\n    max-width: 33.333333%;\n  }\n  .col-md-5 {\n    flex: 0 0 41.666667%;\n    max-width: 41.666667%;\n  }\n  .col-md-6 {\n    flex: 0 0 50%;\n    max-width: 50%;\n  }\n  .col-md-7 {\n    flex: 0 0 58.333333%;\n    max-width: 58.333333%;\n  }\n  .col-md-8 {\n    flex: 0 0 66.666667%;\n    max-width: 66.666667%;\n  }\n  .col-md-9 {\n    flex: 0 0 75%;\n    max-width: 75%;\n  }\n  .col-md-10 {\n    flex: 0 0 83.333333%;\n    max-width: 83.333333%;\n  }\n  .col-md-11 {\n    flex: 0 0 91.666667%;\n    max-width: 91.666667%;\n  }\n  .col-md-12 {\n    flex: 0 0 100%;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .order-md-1 {\n    order: 1;\n  }\n  .order-md-2 {\n    order: 2;\n  }\n  .order-md-3 {\n    order: 3;\n  }\n  .order-md-4 {\n    order: 4;\n  }\n  .order-md-5 {\n    order: 5;\n  }\n  .order-md-6 {\n    order: 6;\n  }\n  .order-md-7 {\n    order: 7;\n  }\n  .order-md-8 {\n    order: 8;\n  }\n  .order-md-9 {\n    order: 9;\n  }\n  .order-md-10 {\n    order: 10;\n  }\n  .order-md-11 {\n    order: 11;\n  }\n  .order-md-12 {\n    order: 12;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n  .col-lg {\n    flex-basis: 0;\n    flex-grow: 1;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .col-lg-auto {\n    flex: 0 0 auto;\n    width: auto;\n    max-width: none;\n  }\n  .col-lg-1 {\n    flex: 0 0 8.333333%;\n    max-width: 8.333333%;\n  }\n  .col-lg-2 {\n    flex: 0 0 16.666667%;\n    max-width: 16.666667%;\n  }\n  .col-lg-3 {\n    flex: 0 0 25%;\n    max-width: 25%;\n  }\n  .col-lg-4 {\n    flex: 0 0 33.333333%;\n    max-width: 33.333333%;\n  }\n  .col-lg-5 {\n    flex: 0 0 41.666667%;\n    max-width: 41.666667%;\n  }\n  .col-lg-6 {\n    flex: 0 0 50%;\n    max-width: 50%;\n  }\n  .col-lg-7 {\n    flex: 0 0 58.333333%;\n    max-width: 58.333333%;\n  }\n  .col-lg-8 {\n    flex: 0 0 66.666667%;\n    max-width: 66.666667%;\n  }\n  .col-lg-9 {\n    flex: 0 0 75%;\n    max-width: 75%;\n  }\n  .col-lg-10 {\n    flex: 0 0 83.333333%;\n    max-width: 83.333333%;\n  }\n  .col-lg-11 {\n    flex: 0 0 91.666667%;\n    max-width: 91.666667%;\n  }\n  .col-lg-12 {\n    flex: 0 0 100%;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .order-lg-1 {\n    order: 1;\n  }\n  .order-lg-2 {\n    order: 2;\n  }\n  .order-lg-3 {\n    order: 3;\n  }\n  .order-lg-4 {\n    order: 4;\n  }\n  .order-lg-5 {\n    order: 5;\n  }\n  .order-lg-6 {\n    order: 6;\n  }\n  .order-lg-7 {\n    order: 7;\n  }\n  .order-lg-8 {\n    order: 8;\n  }\n  .order-lg-9 {\n    order: 9;\n  }\n  .order-lg-10 {\n    order: 10;\n  }\n  .order-lg-11 {\n    order: 11;\n  }\n  .order-lg-12 {\n    order: 12;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n  .col-xl {\n    flex-basis: 0;\n    flex-grow: 1;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .col-xl-auto {\n    flex: 0 0 auto;\n    width: auto;\n    max-width: none;\n  }\n  .col-xl-1 {\n    flex: 0 0 8.333333%;\n    max-width: 8.333333%;\n  }\n  .col-xl-2 {\n    flex: 0 0 16.666667%;\n    max-width: 16.666667%;\n  }\n  .col-xl-3 {\n    flex: 0 0 25%;\n    max-width: 25%;\n  }\n  .col-xl-4 {\n    flex: 0 0 33.333333%;\n    max-width: 33.333333%;\n  }\n  .col-xl-5 {\n    flex: 0 0 41.666667%;\n    max-width: 41.666667%;\n  }\n  .col-xl-6 {\n    flex: 0 0 50%;\n    max-width: 50%;\n  }\n  .col-xl-7 {\n    flex: 0 0 58.333333%;\n    max-width: 58.333333%;\n  }\n  .col-xl-8 {\n    flex: 0 0 66.666667%;\n    max-width: 66.666667%;\n  }\n  .col-xl-9 {\n    flex: 0 0 75%;\n    max-width: 75%;\n  }\n  .col-xl-10 {\n    flex: 0 0 83.333333%;\n    max-width: 83.333333%;\n  }\n  .col-xl-11 {\n    flex: 0 0 91.666667%;\n    max-width: 91.666667%;\n  }\n  .col-xl-12 {\n    flex: 0 0 100%;\n    max-width: 100%;\n  }\n  .order-xl-1 {\n    order: 1;\n  }\n  .order-xl-2 {\n    order: 2;\n  }\n  .order-xl-3 {\n    order: 3;\n  }\n  .order-xl-4 {\n    order: 4;\n  }\n  .order-xl-5 {\n    order: 5;\n  }\n  .order-xl-6 {\n    order: 6;\n  }\n  .order-xl-7 {\n    order: 7;\n  }\n  .order-xl-8 {\n    order: 8;\n  }\n  .order-xl-9 {\n    order: 9;\n  }\n  .order-xl-10 {\n    order: 10;\n  }\n  .order-xl-11 {\n    order: 11;\n  }\n  .order-xl-12 {\n    order: 12;\n  }\n}\n\n.flex-row {\n  flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n  flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n  justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n  justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n  justify-content: space-around !important;\n}\n\n.align-items-start {\n  align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n  align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n  align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n  align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n  align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n  align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n  align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n  align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n  align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n  align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n  align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n  align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n  .flex-sm-row {\n    flex-direction: row !important;\n  }\n  .flex-sm-column {\n    flex-direction: column !important;\n  }\n  .flex-sm-row-reverse {\n    flex-direction: row-reverse !important;\n  }\n  .flex-sm-column-reverse {\n    flex-direction: column-reverse !important;\n  }\n  .flex-sm-wrap {\n    flex-wrap: wrap !important;\n  }\n  .flex-sm-nowrap {\n    flex-wrap: nowrap !important;\n  }\n  .flex-sm-wrap-reverse {\n    flex-wrap: wrap-reverse !important;\n  }\n  .justify-content-sm-start {\n    justify-content: flex-start !important;\n  }\n  .justify-content-sm-end {\n    justify-content: flex-end !important;\n  }\n  .justify-content-sm-center {\n    justify-content: center !important;\n  }\n  .justify-content-sm-between {\n    justify-content: space-between !important;\n  }\n  .justify-content-sm-around {\n    justify-content: space-around !important;\n  }\n  .align-items-sm-start {\n    align-items: flex-start !important;\n  }\n  .align-items-sm-end {\n    align-items: flex-end !important;\n  }\n  .align-items-sm-center {\n    align-items: center !important;\n  }\n  .align-items-sm-baseline {\n    align-items: baseline !important;\n  }\n  .align-items-sm-stretch {\n    align-items: stretch !important;\n  }\n  .align-content-sm-start {\n    align-content: flex-start !important;\n  }\n  .align-content-sm-end {\n    align-content: flex-end !important;\n  }\n  .align-content-sm-center {\n    align-content: center !important;\n  }\n  .align-content-sm-between {\n    align-content: space-between !important;\n  }\n  .align-content-sm-around {\n    align-content: space-around !important;\n  }\n  .align-content-sm-stretch {\n    align-content: stretch !important;\n  }\n  .align-self-sm-auto {\n    align-self: auto !important;\n  }\n  .align-self-sm-start {\n    align-self: flex-start !important;\n  }\n  .align-self-sm-end {\n    align-self: flex-end !important;\n  }\n  .align-self-sm-center {\n    align-self: center !important;\n  }\n  .align-self-sm-baseline {\n    align-self: baseline !important;\n  }\n  .align-self-sm-stretch {\n    align-self: stretch !important;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n  .flex-md-row {\n    flex-direction: row !important;\n  }\n  .flex-md-column {\n    flex-direction: column !important;\n  }\n  .flex-md-row-reverse {\n    flex-direction: row-reverse !important;\n  }\n  .flex-md-column-reverse {\n    flex-direction: column-reverse !important;\n  }\n  .flex-md-wrap {\n    flex-wrap: wrap !important;\n  }\n  .flex-md-nowrap {\n    flex-wrap: nowrap !important;\n  }\n  .flex-md-wrap-reverse {\n    flex-wrap: wrap-reverse !important;\n  }\n  .justify-content-md-start {\n    justify-content: flex-start !important;\n  }\n  .justify-content-md-end {\n    justify-content: flex-end !important;\n  }\n  .justify-content-md-center {\n    justify-content: center !important;\n  }\n  .justify-content-md-between {\n    justify-content: space-between !important;\n  }\n  .justify-content-md-around {\n    justify-content: space-around !important;\n  }\n  .align-items-md-start {\n    align-items: flex-start !important;\n  }\n  .align-items-md-end {\n    align-items: flex-end !important;\n  }\n  .align-items-md-center {\n    align-items: center !important;\n  }\n  .align-items-md-baseline {\n    align-items: baseline !important;\n  }\n  .align-items-md-stretch {\n    align-items: stretch !important;\n  }\n  .align-content-md-start {\n    align-content: flex-start !important;\n  }\n  .align-content-md-end {\n    align-content: flex-end !important;\n  }\n  .align-content-md-center {\n    align-content: center !important;\n  }\n  .align-content-md-between {\n    align-content: space-between !important;\n  }\n  .align-content-md-around {\n    align-content: space-around !important;\n  }\n  .align-content-md-stretch {\n    align-content: stretch !important;\n  }\n  .align-self-md-auto {\n    align-self: auto !important;\n  }\n  .align-self-md-start {\n    align-self: flex-start !important;\n  }\n  .align-self-md-end {\n    align-self: flex-end !important;\n  }\n  .align-self-md-center {\n    align-self: center !important;\n  }\n  .align-self-md-baseline {\n    align-self: baseline !important;\n  }\n  .align-self-md-stretch {\n    align-self: stretch !important;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n  .flex-lg-row {\n    flex-direction: row !important;\n  }\n  .flex-lg-column {\n    flex-direction: column !important;\n  }\n  .flex-lg-row-reverse {\n    flex-direction: row-reverse !important;\n  }\n  .flex-lg-column-reverse {\n    flex-direction: column-reverse !important;\n  }\n  .flex-lg-wrap {\n    flex-wrap: wrap !important;\n  }\n  .flex-lg-nowrap {\n    flex-wrap: nowrap !important;\n  }\n  .flex-lg-wrap-reverse {\n    flex-wrap: wrap-reverse !important;\n  }\n  .justify-content-lg-start {\n    justify-content: flex-start !important;\n  }\n  .justify-content-lg-end {\n    justify-content: flex-end !important;\n  }\n  .justify-content-lg-center {\n    justify-content: center !important;\n  }\n  .justify-content-lg-between {\n    justify-content: space-between !important;\n  }\n  .justify-content-lg-around {\n    justify-content: space-around !important;\n  }\n  .align-items-lg-start {\n    align-items: flex-start !important;\n  }\n  .align-items-lg-end {\n    align-items: flex-end !important;\n  }\n  .align-items-lg-center {\n    align-items: center !important;\n  }\n  .align-items-lg-baseline {\n    align-items: baseline !important;\n  }\n  .align-items-lg-stretch {\n    align-items: stretch !important;\n  }\n  .align-content-lg-start {\n    align-content: flex-start !important;\n  }\n  .align-content-lg-end {\n    align-content: flex-end !important;\n  }\n  .align-content-lg-center {\n    align-content: center !important;\n  }\n  .align-content-lg-between {\n    align-content: space-between !important;\n  }\n  .align-content-lg-around {\n    align-content: space-around !important;\n  }\n  .align-content-lg-stretch {\n    align-content: stretch !important;\n  }\n  .align-self-lg-auto {\n    align-self: auto !important;\n  }\n  .align-self-lg-start {\n    align-self: flex-start !important;\n  }\n  .align-self-lg-end {\n    align-self: flex-end !important;\n  }\n  .align-self-lg-center {\n    align-self: center !important;\n  }\n  .align-self-lg-baseline {\n    align-self: baseline !important;\n  }\n  .align-self-lg-stretch {\n    align-self: stretch !important;\n  }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n  .flex-xl-row {\n    flex-direction: row !important;\n  }\n  .flex-xl-column {\n    flex-direction: column !important;\n  }\n  .flex-xl-row-reverse {\n    flex-direction: row-reverse !important;\n  }\n  .flex-xl-column-reverse {\n    flex-direction: column-reverse !important;\n  }\n  .flex-xl-wrap {\n    flex-wrap: wrap !important;\n  }\n  .flex-xl-nowrap {\n    flex-wrap: nowrap !important;\n  }\n  .flex-xl-wrap-reverse {\n    flex-wrap: wrap-reverse !important;\n  }\n  .justify-content-xl-start {\n    justify-content: flex-start !important;\n  }\n  .justify-content-xl-end {\n    justify-content: flex-end !important;\n  }\n  .justify-content-xl-center {\n    justify-content: center !important;\n  }\n  .justify-content-xl-between {\n    justify-content: space-between !important;\n  }\n  .justify-content-xl-around {\n    justify-content: space-around !important;\n  }\n  .align-items-xl-start {\n    align-items: flex-start !important;\n  }\n  .align-items-xl-end {\n    align-items: flex-end !important;\n  }\n  .align-items-xl-center {\n    align-items: center !important;\n  }\n  .align-items-xl-baseline {\n    align-items: baseline !important;\n  }\n  .align-items-xl-stretch {\n    align-items: stretch !important;\n  }\n  .align-content-xl-start {\n    align-content: flex-start !important;\n  }\n  .align-content-xl-end {\n    align-content: flex-end !important;\n  }\n  .align-content-xl-center {\n    align-content: center !important;\n  }\n  .align-content-xl-between {\n    align-content: space-between !important;\n  }\n  .align-content-xl-around {\n    align-content: space-around !important;\n  }\n  .align-content-xl-stretch {\n    align-content: stretch !important;\n  }\n  .align-self-xl-auto {\n    align-self: auto !important;\n  }\n  .align-self-xl-start {\n    align-self: flex-start !important;\n  }\n  .align-self-xl-end {\n    align-self: flex-end !important;\n  }\n  .align-self-xl-center {\n    align-self: center !important;\n  }\n  .align-self-xl-baseline {\n    align-self: baseline !important;\n  }\n  .align-self-xl-stretch {\n    align-self: stretch !important;\n  }\n}\n\n/*# sourceMappingURL=bootstrap-grid.css.map */","// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n@if $enable-grid-classes {\n  .container {\n    @include make-container();\n    @include make-container-max-widths();\n  }\n}\n\n// Fluid container\n//\n// Utilizes the mixin meant for fixed width containers, but with 100% width for\n// fluid, full width layouts.\n\n@if $enable-grid-classes {\n  .container-fluid {\n    width: 100%;\n    @include make-container();\n  }\n}\n\n// Row\n//\n// Rows contain and clear the floats of your columns.\n\n@if $enable-grid-classes {\n  .row {\n    @include make-row();\n  }\n\n  // Remove the negative margin from default .row, then the horizontal padding\n  // from all immediate children columns (to prevent runaway style inheritance).\n  .no-gutters {\n    margin-right: 0;\n    margin-left: 0;\n\n    > .col,\n    > [class*=\"col-\"] {\n      padding-right: 0;\n      padding-left: 0;\n    }\n  }\n}\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n@if $enable-grid-classes {\n  @include make-grid-columns();\n}\n","/// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n@mixin make-container() {\n  margin-right: auto;\n  margin-left: auto;\n  padding-right: ($grid-gutter-width / 2);\n  padding-left:  ($grid-gutter-width / 2);\n  width: 100%;\n}\n\n\n// For each breakpoint, define the maximum width of the container in a media query\n@mixin make-container-max-widths($max-widths: $container-max-widths, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  @each $breakpoint, $container-max-width in $max-widths {\n    @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n      max-width: $container-max-width;\n    }\n  }\n}\n\n@mixin make-row() {\n  display: flex;\n  flex-wrap: wrap;\n  margin-right: ($grid-gutter-width / -2);\n  margin-left:  ($grid-gutter-width / -2);\n}\n\n@mixin make-col-ready() {\n  position: relative;\n  // Prevent columns from becoming too narrow when at smaller grid tiers by\n  // always setting `width: 100%;`. This works because we use `flex` values\n  // later on to override this initial width.\n  width: 100%;\n  min-height: 1px; // Prevent collapsing\n  padding-right: ($grid-gutter-width / 2);\n  padding-left:  ($grid-gutter-width / 2);\n}\n\n@mixin make-col($size, $columns: $grid-columns) {\n  flex: 0 0 percentage($size / $columns);\n  // Add a `max-width` to ensure content within each column does not blow out\n  // the width of the column. Applies to IE10+ and Firefox. Chrome and Safari\n  // do not appear to require this.\n  max-width: percentage($size / $columns);\n}\n","// Breakpoint viewport sizes and media queries.\n//\n// Breakpoints are defined as a map of (name: minimum width), order from small to large:\n//\n//    (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px)\n//\n// The map defined in the `$grid-breakpoints` global variable is used as the `$breakpoints` argument by default.\n\n// Name of the next breakpoint, or null for the last breakpoint.\n//\n//    >> breakpoint-next(sm)\n//    md\n//    >> breakpoint-next(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//    md\n//    >> breakpoint-next(sm, $breakpoint-names: (xs sm md lg xl))\n//    md\n@function breakpoint-next($name, $breakpoints: $grid-breakpoints, $breakpoint-names: map-keys($breakpoints)) {\n  $n: index($breakpoint-names, $name);\n  @return if($n < length($breakpoint-names), nth($breakpoint-names, $n + 1), null);\n}\n\n// Minimum breakpoint width. Null for the smallest (first) breakpoint.\n//\n//    >> breakpoint-min(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//    576px\n@function breakpoint-min($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  $min: map-get($breakpoints, $name);\n  @return if($min != 0, $min, null);\n}\n\n// Maximum breakpoint width. Null for the largest (last) breakpoint.\n// The maximum value is calculated as the minimum of the next one less 0.1.\n//\n//    >> breakpoint-max(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//    767px\n@function breakpoint-max($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  $next: breakpoint-next($name, $breakpoints);\n  @return if($next, breakpoint-min($next, $breakpoints) - 1px, null);\n}\n\n// Returns a blank string if smallest breakpoint, otherwise returns the name with a dash infront.\n// Useful for making responsive utilities.\n//\n//    >> breakpoint-infix(xs, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//    \"\"  (Returns a blank string)\n//    >> breakpoint-infix(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//    \"-sm\"\n@function breakpoint-infix($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  @return if(breakpoint-min($name, $breakpoints) == null, \"\", \"-#{$name}\");\n}\n\n// Media of at least the minimum breakpoint width. No query for the smallest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and wider.\n@mixin media-breakpoint-up($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n  @if $min {\n    @media (min-width: $min) {\n      @content;\n    }\n  } @else {\n    @content;\n  }\n}\n\n// Media of at most the maximum breakpoint width. No query for the largest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and narrower.\n@mixin media-breakpoint-down($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n  @if $max {\n    @media (max-width: $max) {\n      @content;\n    }\n  } @else {\n    @content;\n  }\n}\n\n// Media that spans multiple breakpoint widths.\n// Makes the @content apply between the min and max breakpoints\n@mixin media-breakpoint-between($lower, $upper, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  $min: breakpoint-min($lower, $breakpoints);\n  $max: breakpoint-max($upper, $breakpoints);\n\n  @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n    @content;\n  }\n}\n\n// Media between the breakpoint's minimum and maximum widths.\n// No minimum for the smallest breakpoint, and no maximum for the largest one.\n// Makes the @content apply only to the given breakpoint, not viewports any wider or narrower.\n@mixin media-breakpoint-only($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n  $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n\n  @if $min != null and $max != null {\n    @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n      @content;\n    }\n  } @else if $max == null {\n    @include media-breakpoint-up($name)\n  } @else if $min == null {\n    @include media-breakpoint-down($name)\n  }\n}\n","// Variables\n//\n// Copy settings from this file into the provided `_custom.scss` to override\n// the Bootstrap defaults without modifying key, versioned files.\n//\n// Variables should follow the `$component-state-property-size` formula for\n// consistent naming. Ex: $nav-link-disabled-color and $modal-content-box-shadow-xs.\n\n// Table of Contents\n//\n// Color system\n// Options\n// Spacing\n// Body\n// Links\n// Grid breakpoints\n// Grid containers\n// Grid columns\n// Fonts\n// Components\n// Tables\n// Buttons\n// Forms\n// Dropdowns\n// Z-index master list\n// Navs\n// Navbar\n// Pagination\n// Jumbotron\n// Form states and alerts\n// Cards\n// Tooltips\n// Popovers\n// Badges\n// Modals\n// Alerts\n// Progress bars\n// List group\n// Image thumbnails\n// Figures\n// Breadcrumbs\n// Carousel\n// Close\n// Code\n\n\n//\n// Color system\n//\n\n$white:  #fff !default;\n$gray-100: #f8f9fa !default;\n$gray-200: #e9ecef !default;\n$gray-300: #dee2e6 !default;\n$gray-400: #ced4da !default;\n$gray-500: #adb5bd !default;\n$gray-600: #868e96 !default;\n$gray-700: #495057 !default;\n$gray-800: #343a40 !default;\n$gray-900: #212529 !default;\n$black:  #000 !default;\n\n$grays: (\n  100: $gray-100,\n  200: $gray-200,\n  300: $gray-300,\n  400: $gray-400,\n  500: $gray-500,\n  600: $gray-600,\n  700: $gray-700,\n  800: $gray-800,\n  900: $gray-900\n) !default;\n\n$blue:    #007bff !default;\n$indigo:  #6610f2 !default;\n$purple:  #6f42c1 !default;\n$pink:    #e83e8c !default;\n$red:     #dc3545 !default;\n$orange:  #fd7e14 !default;\n$yellow:  #ffc107 !default;\n$green:   #28a745 !default;\n$teal:    #20c997 !default;\n$cyan:    #17a2b8 !default;\n\n$colors: (\n  blue: $blue,\n  indigo: $indigo,\n  purple: $purple,\n  pink: $pink,\n  red: $red,\n  orange: $orange,\n  yellow: $yellow,\n  green: $green,\n  teal: $teal,\n  cyan: $cyan,\n  white: $white,\n  gray: $gray-600,\n  gray-dark: $gray-800\n) !default;\n\n$theme-colors: (\n  primary: $blue,\n  secondary: $gray-600,\n  success: $green,\n  info: $cyan,\n  warning: $yellow,\n  danger: $red,\n  light: $gray-100,\n  dark: $gray-800\n) !default;\n\n// Set a specific jump point for requesting color jumps\n$theme-color-interval: 8% !default;\n\n\n// Options\n//\n// Quickly modify global styling by enabling or disabling optional features.\n\n$enable-rounded:            true !default;\n$enable-shadows:            false !default;\n$enable-gradients:          false !default;\n$enable-transitions:        true !default;\n$enable-hover-media-query:  false !default;\n$enable-grid-classes:       true !default;\n$enable-print-styles:       true !default;\n\n\n// Spacing\n//\n// Control the default styling of most Bootstrap elements by modifying these\n// variables. Mostly focused on spacing.\n// You can add more entries to the $spacers map, should you need more variation.\n\n$spacer: 1rem !default;\n$spacers: (\n  0: 0,\n  1: ($spacer * .25),\n  2: ($spacer * .5),\n  3: $spacer,\n  4: ($spacer * 1.5),\n  5: ($spacer * 3)\n) !default;\n\n// This variable affects the `.h-*` and `.w-*` classes.\n$sizes: (\n  25: 25%,\n  50: 50%,\n  75: 75%,\n  100: 100%\n) !default;\n\n// Body\n//\n// Settings for the `<body>` element.\n\n$body-bg:       $white !default;\n$body-color:    $gray-900 !default;\n\n// Links\n//\n// Style anchor elements.\n\n$link-color:            theme-color(\"primary\") !default;\n$link-decoration:       none !default;\n$link-hover-color:      darken($link-color, 15%) !default;\n$link-hover-decoration: underline !default;\n\n\n// Grid breakpoints\n//\n// Define the minimum dimensions at which your layout will change,\n// adapting to different screen sizes, for use in media queries.\n\n$grid-breakpoints: (\n  xs: 0,\n  sm: 576px,\n  md: 768px,\n  lg: 992px,\n  xl: 1200px\n) !default;\n@include _assert-ascending($grid-breakpoints, \"$grid-breakpoints\");\n@include _assert-starts-at-zero($grid-breakpoints);\n\n\n// Grid containers\n//\n// Define the maximum width of `.container` for different screen sizes.\n\n$container-max-widths: (\n  sm: 540px,\n  md: 720px,\n  lg: 960px,\n  xl: 1140px\n) !default;\n@include _assert-ascending($container-max-widths, \"$container-max-widths\");\n\n\n// Grid columns\n//\n// Set the number of columns and specify the width of the gutters.\n\n$grid-columns: 12 !default;\n$grid-gutter-width: 30px !default;\n\n// Components\n//\n// Define common padding and border radius sizes and more.\n\n$line-height-lg:         1.5 !default;\n$line-height-sm:         1.5 !default;\n\n$border-width: 1px !default;\n\n$border-radius:          .25rem !default;\n$border-radius-lg:       .3rem !default;\n$border-radius-sm:       .2rem !default;\n\n$component-active-color: $white !default;\n$component-active-bg:    theme-color(\"primary\") !default;\n\n$caret-width:            .3em !default;\n\n$transition-base:        all .2s ease-in-out !default;\n$transition-fade:        opacity .15s linear !default;\n$transition-collapse:    height .35s ease !default;\n\n\n// Fonts\n//\n// Font, line-height, and color for body text, headings, and more.\n\n$font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, sans-serif !default;\n$font-family-monospace:  Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !default;\n$font-family-base:       $font-family-sans-serif !default;\n\n$font-size-base: 1rem !default; // Assumes the browser default, typically `16px`\n$font-size-lg:   1.25rem !default;\n$font-size-sm:   .875rem !default;\n\n$font-weight-normal: normal !default;\n$font-weight-bold: bold !default;\n\n$font-weight-base: $font-weight-normal !default;\n$line-height-base: 1.5 !default;\n\n$h1-font-size: 2.5rem !default;\n$h2-font-size: 2rem !default;\n$h3-font-size: 1.75rem !default;\n$h4-font-size: 1.5rem !default;\n$h5-font-size: 1.25rem !default;\n$h6-font-size: 1rem !default;\n\n$headings-margin-bottom: ($spacer / 2) !default;\n$headings-font-family:   inherit !default;\n$headings-font-weight:   500 !default;\n$headings-line-height:   1.1 !default;\n$headings-color:         inherit !default;\n\n$display1-size: 6rem !default;\n$display2-size: 5.5rem !default;\n$display3-size: 4.5rem !default;\n$display4-size: 3.5rem !default;\n\n$display1-weight:     300 !default;\n$display2-weight:     300 !default;\n$display3-weight:     300 !default;\n$display4-weight:     300 !default;\n$display-line-height: $headings-line-height !default;\n\n$lead-font-size:   1.25rem !default;\n$lead-font-weight: 300 !default;\n\n$small-font-size: 80% !default;\n\n$text-muted: $gray-600 !default;\n\n$blockquote-small-color:  $gray-600 !default;\n$blockquote-font-size:    ($font-size-base * 1.25) !default;\n\n$hr-border-color: rgba($black,.1) !default;\n$hr-border-width: $border-width !default;\n\n$mark-padding: .2em !default;\n\n$dt-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$kbd-box-shadow:         inset 0 -.1rem 0 rgba($black,.25) !default;\n$nested-kbd-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$list-inline-padding: 5px !default;\n\n$mark-bg: #fcf8e3 !default;\n\n\n// Tables\n//\n// Customizes the `.table` component with basic values, each used across all table variations.\n\n$table-cell-padding:            .75rem !default;\n$table-cell-padding-sm:         .3rem !default;\n\n$table-bg:                      transparent !default;\n$table-accent-bg:               rgba($black,.05) !default;\n$table-hover-bg:                rgba($black,.075) !default;\n$table-active-bg:               $table-hover-bg !default;\n\n$table-border-width:            $border-width !default;\n$table-border-color:            $gray-200 !default;\n\n$table-head-bg:                 $gray-200 !default;\n$table-head-color:              $gray-700 !default;\n\n$table-inverse-bg:              $gray-900 !default;\n$table-inverse-accent-bg:       rgba($white, .05) !default;\n$table-inverse-hover-bg:        rgba($white, .075) !default;\n$table-inverse-border-color:    lighten($gray-900, 7.5%) !default;\n$table-inverse-color:           $body-bg !default;\n\n\n// Buttons\n//\n// For each of Bootstrap's buttons, define text, background and border color.\n\n$input-btn-padding-y:       .5rem !default;\n$input-btn-padding-x:       .75rem !default;\n$input-btn-line-height:     1.25 !default;\n\n$input-btn-padding-y-sm:    .25rem !default;\n$input-btn-padding-x-sm:    .5rem !default;\n$input-btn-line-height-sm:  1.5 !default;\n\n$input-btn-padding-y-lg:    .5rem !default;\n$input-btn-padding-x-lg:    1rem !default;\n$input-btn-line-height-lg:  1.5 !default;\n\n$btn-font-weight:                $font-weight-normal !default;\n$btn-box-shadow:                 inset 0 1px 0 rgba($white,.15), 0 1px 1px rgba($black,.075) !default;\n$btn-focus-box-shadow:           0 0 0 3px rgba(theme-color(\"primary\"), .25) !default;\n$btn-active-box-shadow:          inset 0 3px 5px rgba($black,.125) !default;\n\n$btn-link-disabled-color:        $gray-600 !default;\n\n$btn-block-spacing-y:            .5rem !default;\n\n// Allows for customizing button radius independently from global border radius\n$btn-border-radius:              $border-radius !default;\n$btn-border-radius-lg:           $border-radius-lg !default;\n$btn-border-radius-sm:           $border-radius-sm !default;\n\n$btn-transition:                 all .15s ease-in-out !default;\n\n\n// Forms\n\n$input-bg:                       $white !default;\n$input-disabled-bg:              $gray-200 !default;\n\n$input-color:                    $gray-700 !default;\n$input-border-color:             rgba($black,.15) !default;\n$input-btn-border-width:         $border-width !default; // For form controls and buttons\n$input-box-shadow:               inset 0 1px 1px rgba($black,.075) !default;\n\n$input-border-radius:            $border-radius !default;\n$input-border-radius-lg:         $border-radius-lg !default;\n$input-border-radius-sm:         $border-radius-sm !default;\n\n$input-focus-bg:                 $input-bg !default;\n$input-focus-border-color:       lighten(theme-color(\"primary\"), 25%) !default;\n$input-focus-box-shadow:         $input-box-shadow, $btn-focus-box-shadow !default;\n$input-focus-color:              $input-color !default;\n\n$input-placeholder-color:        $gray-600 !default;\n\n$input-height-border:           $input-btn-border-width * 2 !default;\n\n$input-height-inner:            ($font-size-base * $input-btn-line-height) + ($input-btn-padding-y * 2) !default;\n$input-height:                  calc(#{$input-height-inner} + #{$input-height-border}) !default;\n\n$input-height-inner-sm:         ($font-size-sm * $input-btn-line-height-sm) + ($input-btn-padding-y-sm * 2) !default;\n$input-height-sm:               calc(#{$input-height-inner-sm} + #{$input-height-border}) !default;\n\n$input-height-inner-lg:         ($font-size-sm * $input-btn-line-height-lg) + ($input-btn-padding-y-lg * 2) !default;\n$input-height-lg:               calc(#{$input-height-inner-lg} + #{$input-height-border}) !default;\n\n$input-transition:               border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s !default;\n\n$form-text-margin-top:     .25rem !default;\n\n$form-check-margin-bottom:  .5rem !default;\n$form-check-input-gutter:   1.25rem !default;\n$form-check-input-margin-y: .25rem !default;\n$form-check-input-margin-x: .25rem !default;\n\n$form-check-inline-margin-x: .75rem !default;\n\n$form-group-margin-bottom:       1rem !default;\n\n$input-group-addon-bg:           $gray-200 !default;\n$input-group-addon-border-color: $input-border-color !default;\n\n$custom-control-gutter:   1.5rem !default;\n$custom-control-spacer-y: .25rem !default;\n$custom-control-spacer-x: 1rem !default;\n\n$custom-control-indicator-size:       1rem !default;\n$custom-control-indicator-bg:         #ddd !default;\n$custom-control-indicator-bg-size:    50% 50% !default;\n$custom-control-indicator-box-shadow: inset 0 .25rem .25rem rgba($black,.1) !default;\n\n$custom-control-indicator-disabled-bg:       $gray-200 !default;\n$custom-control-description-disabled-color:  $gray-600 !default;\n\n$custom-control-indicator-checked-color:      $white !default;\n$custom-control-indicator-checked-bg:         theme-color(\"primary\") !default;\n$custom-control-indicator-checked-box-shadow: none !default;\n\n$custom-control-indicator-focus-box-shadow: 0 0 0 1px $body-bg, 0 0 0 3px theme-color(\"primary\") !default;\n\n$custom-control-indicator-active-color:      $white !default;\n$custom-control-indicator-active-bg:         lighten(theme-color(\"primary\"), 35%) !default;\n$custom-control-indicator-active-box-shadow: none !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-checked: str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}' d='M6.564.75l-3.59 3.612-1.538-1.55L0 4.26 2.974 7.25 8 2.193z'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg: theme-color(\"primary\") !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color: $custom-control-indicator-checked-color !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-indeterminate: str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 4 4'%3E%3Cpath stroke='#{$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color}' d='M0 2h4'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-box-shadow: none !default;\n\n$custom-radio-indicator-border-radius: 50% !default;\n$custom-radio-indicator-icon-checked: str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3E%3Ccircle r='3' fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n\n$custom-select-padding-y:          .375rem !default;\n$custom-select-padding-x:          .75rem  !default;\n$custom-select-height:              $input-height  !default;\n$custom-select-indicator-padding:   1rem !default; // Extra padding to account for the presence of the background-image based indicator\n$custom-select-line-height:         $input-btn-line-height !default;\n$custom-select-color:               $input-color !default;\n$custom-select-disabled-color:      $gray-600 !default;\n$custom-select-bg:            $white !default;\n$custom-select-disabled-bg:   $gray-200 !default;\n$custom-select-bg-size:       8px 10px !default; // In pixels because image dimensions\n$custom-select-indicator-color: #333 !default;\n$custom-select-indicator:     str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 4 5'%3E%3Cpath fill='#{$custom-select-indicator-color}' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n$custom-select-border-width:  $input-btn-border-width !default;\n$custom-select-border-color:  $input-border-color !default;\n$custom-select-border-radius: $border-radius !default;\n\n$custom-select-focus-border-color: lighten(theme-color(\"primary\"), 25%) !default;\n$custom-select-focus-box-shadow:   inset 0 1px 2px rgba($black, .075), 0 0 5px rgba($custom-select-focus-border-color, .5) !default;\n\n$custom-select-font-size-sm:  75% !default;\n$custom-select-height-sm: $input-height-sm !default;\n\n$custom-file-height:           2.5rem !default;\n$custom-file-width:            14rem !default;\n$custom-file-focus-box-shadow: 0 0 0 .075rem $white, 0 0 0 .2rem theme-color(\"primary\") !default;\n\n$custom-file-padding-y:     1rem !default;\n$custom-file-padding-x:     .5rem !default;\n$custom-file-line-height:   1.5 !default;\n$custom-file-color:         $gray-700 !default;\n$custom-file-bg:            $white !default;\n$custom-file-border-width:  $border-width !default;\n$custom-file-border-color:  $input-border-color !default;\n$custom-file-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-file-box-shadow:    inset 0 .2rem .4rem rgba($black,.05) !default;\n$custom-file-button-color:  $custom-file-color !default;\n$custom-file-button-bg:     $gray-200 !default;\n$custom-file-text: (\n  placeholder: (\n    en: \"Choose file...\"\n  ),\n  button-label: (\n    en: \"Browse\"\n  )\n) !default;\n\n\n// Form validation\n$form-feedback-valid-color:   theme-color(\"success\") !default;\n$form-feedback-invalid-color: theme-color(\"danger\") !default;\n\n\n// Dropdowns\n//\n// Dropdown menu container and contents.\n\n$dropdown-min-width:             10rem !default;\n$dropdown-padding-y:             .5rem !default;\n$dropdown-spacer:                .125rem !default;\n$dropdown-bg:                    $white !default;\n$dropdown-border-color:          rgba($black,.15) !default;\n$dropdown-border-width:          $border-width !default;\n$dropdown-divider-bg:            $gray-200 !default;\n$dropdown-box-shadow:            0 .5rem 1rem rgba($black,.175) !default;\n\n$dropdown-link-color:            $gray-900 !default;\n$dropdown-link-hover-color:      darken($gray-900, 5%) !default;\n$dropdown-link-hover-bg:         $gray-100 !default;\n\n$dropdown-link-active-color:     $component-active-color !default;\n$dropdown-link-active-bg:        $component-active-bg !default;\n\n$dropdown-link-disabled-color:   $gray-600 !default;\n\n$dropdown-item-padding-y:        .25rem !default;\n$dropdown-item-padding-x:        1.5rem !default;\n\n$dropdown-header-color:          $gray-600 !default;\n\n\n// Z-index master list\n//\n// Warning: Avoid customizing these values. They're used for a bird's eye view\n// of components dependent on the z-axis and are designed to all work together.\n\n$zindex-dropdown:           1000 !default;\n$zindex-sticky:             1020 !default;\n$zindex-fixed:              1030 !default;\n$zindex-modal-backdrop:     1040 !default;\n$zindex-modal:              1050 !default;\n$zindex-popover:            1060 !default;\n$zindex-tooltip:            1070 !default;\n\n// Navs\n\n$nav-link-padding-y:            .5rem !default;\n$nav-link-padding-x:            1rem !default;\n$nav-link-disabled-color:       $gray-600 !default;\n\n$nav-tabs-border-color:                       #ddd !default;\n$nav-tabs-border-width:                       $border-width !default;\n$nav-tabs-border-radius:                      $border-radius !default;\n$nav-tabs-link-hover-border-color:            $gray-200 !default;\n$nav-tabs-link-active-color:                  $gray-700 !default;\n$nav-tabs-link-active-bg:                     $body-bg !default;\n$nav-tabs-link-active-border-color:           #ddd !default;\n\n$nav-pills-border-radius:     $border-radius !default;\n$nav-pills-link-active-color: $component-active-color !default;\n$nav-pills-link-active-bg:    $component-active-bg !default;\n\n// Navbar\n\n$navbar-padding-y:                  ($spacer / 2) !default;\n$navbar-padding-x:                  $spacer !default;\n\n$navbar-brand-font-size:            $font-size-lg !default;\n// Compute the navbar-brand padding-y so the navbar-brand will have the same height as navbar-text and nav-link\n$nav-link-height:                   $navbar-brand-font-size * $line-height-base !default;\n$navbar-brand-height:               ($font-size-base * $line-height-base + $nav-link-padding-y * 2) !default;\n$navbar-brand-padding-y:            ($navbar-brand-height - $nav-link-height) / 2 !default;\n\n$navbar-toggler-padding-y:           .25rem !default;\n$navbar-toggler-padding-x:           .75rem !default;\n$navbar-toggler-font-size:           $font-size-lg !default;\n$navbar-toggler-border-radius:       $btn-border-radius !default;\n\n$navbar-dark-color:                 rgba($white,.5) !default;\n$navbar-dark-hover-color:           rgba($white,.75) !default;\n$navbar-dark-active-color:          rgba($white,1) !default;\n$navbar-dark-disabled-color:        rgba($white,.25) !default;\n$navbar-dark-toggler-icon-bg: str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg viewBox='0 0 30 30' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath stroke='#{$navbar-dark-color}' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n$navbar-dark-toggler-border-color:  rgba($white,.1) !default;\n\n$navbar-light-color:                rgba($black,.5) !default;\n$navbar-light-hover-color:          rgba($black,.7) !default;\n$navbar-light-active-color:         rgba($black,.9) !default;\n$navbar-light-disabled-color:       rgba($black,.3) !default;\n$navbar-light-toggler-icon-bg: str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg viewBox='0 0 30 30' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath stroke='#{$navbar-light-color}' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n$navbar-light-toggler-border-color: rgba($black,.1) !default;\n\n// Pagination\n\n$pagination-padding-y:                .5rem !default;\n$pagination-padding-x:                .75rem !default;\n$pagination-padding-y-sm:             .25rem !default;\n$pagination-padding-x-sm:             .5rem !default;\n$pagination-padding-y-lg:             .75rem !default;\n$pagination-padding-x-lg:             1.5rem !default;\n$pagination-line-height:              1.25 !default;\n\n$pagination-color:                     $link-color !default;\n$pagination-bg:                        $white !default;\n$pagination-border-width:              $border-width !default;\n$pagination-border-color:              #ddd !default;\n\n$pagination-hover-color:               $link-hover-color !default;\n$pagination-hover-bg:                  $gray-200 !default;\n$pagination-hover-border-color:        #ddd !default;\n\n$pagination-active-color:              $white !default;\n$pagination-active-bg:                 theme-color(\"primary\") !default;\n$pagination-active-border-color:       theme-color(\"primary\") !default;\n\n$pagination-disabled-color:            $gray-600 !default;\n$pagination-disabled-bg:               $white !default;\n$pagination-disabled-border-color:     #ddd !default;\n\n\n// Jumbotron\n\n$jumbotron-padding:              2rem !default;\n$jumbotron-bg:                   $gray-200 !default;\n\n\n// Cards\n\n$card-spacer-y:            .75rem !default;\n$card-spacer-x:            1.25rem !default;\n$card-border-width:        1px !default;\n$card-border-radius:       $border-radius !default;\n$card-border-color:        rgba($black,.125) !default;\n$card-inner-border-radius: calc(#{$card-border-radius} - #{$card-border-width}) !default;\n$card-cap-bg:              rgba($black, .03) !default;\n$card-bg:                  $white !default;\n\n$card-img-overlay-padding: 1.25rem !default;\n\n$card-deck-margin:          ($grid-gutter-width / 2) !default;\n\n$card-columns-count:        3 !default;\n$card-columns-gap:          1.25rem !default;\n$card-columns-margin:       $card-spacer-y !default;\n\n\n// Tooltips\n\n$tooltip-max-width:           200px !default;\n$tooltip-color:               $white !default;\n$tooltip-bg:                  $black !default;\n$tooltip-opacity:             .9 !default;\n$tooltip-padding-y:           3px !default;\n$tooltip-padding-x:           8px !default;\n$tooltip-margin:              0 !default;\n\n\n$tooltip-arrow-width:         5px !default;\n$tooltip-arrow-height:        5px !default;\n$tooltip-arrow-color:         $tooltip-bg !default;\n\n\n// Popovers\n\n$popover-inner-padding:               1px !default;\n$popover-bg:                          $white !default;\n$popover-max-width:                   276px !default;\n$popover-border-width:                $border-width !default;\n$popover-border-color:                rgba($black,.2) !default;\n$popover-box-shadow:                  0 5px 10px rgba($black,.2) !default;\n\n$popover-header-bg:                    darken($popover-bg, 3%) !default;\n$popover-header-color:                 $headings-color !default;\n$popover-header-padding-y:             8px !default;\n$popover-header-padding-x:             14px !default;\n\n$popover-body-color:               $body-color !default;\n$popover-body-padding-y:           9px !default;\n$popover-body-padding-x:           14px !default;\n\n$popover-arrow-width:                 10px !default;\n$popover-arrow-height:                5px !default;\n$popover-arrow-color:                 $popover-bg !default;\n\n$popover-arrow-outer-width:           ($popover-arrow-width + 1px) !default;\n$popover-arrow-outer-color:           fade-in($popover-border-color, .05) !default;\n\n\n// Badges\n\n$badge-color:                 $white !default;\n$badge-font-size:             75% !default;\n$badge-font-weight:           $font-weight-bold !default;\n$badge-padding-y:             .25em !default;\n$badge-padding-x:             .4em !default;\n\n$badge-pill-padding-x:        .6em !default;\n// Use a higher than normal value to ensure completely rounded edges when\n// customizing padding or font-size on labels.\n$badge-pill-border-radius:    10rem !default;\n\n\n// Modals\n\n// Padding applied to the modal body\n$modal-inner-padding:         15px !default;\n\n$modal-dialog-margin:         10px !default;\n$modal-dialog-margin-y-sm-up: 30px !default;\n\n$modal-title-line-height:     $line-height-base !default;\n\n$modal-content-bg:               $white !default;\n$modal-content-border-color:     rgba($black,.2) !default;\n$modal-content-border-width:     $border-width !default;\n$modal-content-box-shadow-xs:    0 3px 9px rgba($black,.5) !default;\n$modal-content-box-shadow-sm-up: 0 5px 15px rgba($black,.5) !default;\n\n$modal-backdrop-bg:           $black !default;\n$modal-backdrop-opacity:      .5 !default;\n$modal-header-border-color:   $gray-200 !default;\n$modal-footer-border-color:   $modal-header-border-color !default;\n$modal-header-border-width:   $modal-content-border-width !default;\n$modal-footer-border-width:   $modal-header-border-width !default;\n$modal-header-padding:        15px !default;\n\n$modal-lg:                    800px !default;\n$modal-md:                    500px !default;\n$modal-sm:                    300px !default;\n\n$modal-transition:            transform .3s ease-out !default;\n\n\n// Alerts\n//\n// Define alert colors, border radius, and padding.\n\n$alert-padding-y:             .75rem !default;\n$alert-padding-x:             1.25rem !default;\n$alert-margin-bottom:         1rem !default;\n$alert-border-radius:         $border-radius !default;\n$alert-link-font-weight:      $font-weight-bold !default;\n$alert-border-width:          $border-width !default;\n\n\n// Progress bars\n\n$progress-height:               1rem !default;\n$progress-font-size:            .75rem !default;\n$progress-bg:                   $gray-200 !default;\n$progress-border-radius:        $border-radius !default;\n$progress-box-shadow:           inset 0 .1rem .1rem rgba($black,.1) !default;\n$progress-bar-color:            $white !default;\n$progress-bar-bg:               theme-color(\"primary\") !default;\n$progress-bar-animation-timing: 1s linear infinite !default;\n$progress-bar-transition:       width .6s ease !default;\n\n// List group\n\n$list-group-bg:                  $white !default;\n$list-group-border-color:        rgba($black,.125) !default;\n$list-group-border-width:        $border-width !default;\n$list-group-border-radius:       $border-radius !default;\n\n$list-group-item-padding-y:      .75rem !default;\n$list-group-item-padding-x:      1.25rem !default;\n\n$list-group-hover-bg:                 $gray-100 !default;\n$list-group-active-color:             $component-active-color !default;\n$list-group-active-bg:                $component-active-bg !default;\n$list-group-active-border-color:      $list-group-active-bg !default;\n\n$list-group-disabled-color:      $gray-600 !default;\n$list-group-disabled-bg:         $list-group-bg !default;\n\n$list-group-action-color:             $gray-700 !default;\n$list-group-action-hover-color:       $list-group-action-color !default;\n\n$list-group-action-active-color:      $body-color !default;\n$list-group-action-active-bg:         $gray-200 !default;\n\n\n// Image thumbnails\n\n$thumbnail-padding:           .25rem !default;\n$thumbnail-bg:                $body-bg !default;\n$thumbnail-border-width:      $border-width !default;\n$thumbnail-border-color:      #ddd !default;\n$thumbnail-border-radius:     $border-radius !default;\n$thumbnail-box-shadow:        0 1px 2px rgba($black,.075) !default;\n$thumbnail-transition:        all .2s ease-in-out !default;\n\n\n// Figures\n\n$figure-caption-font-size: 90% !default;\n$figure-caption-color:     $gray-600 !default;\n\n\n// Breadcrumbs\n\n$breadcrumb-padding-y:          .75rem !default;\n$breadcrumb-padding-x:          1rem !default;\n$breadcrumb-item-padding:       .5rem !default;\n\n$breadcrumb-bg:                 $gray-200 !default;\n$breadcrumb-divider-color:      $gray-600 !default;\n$breadcrumb-active-color:       $gray-600 !default;\n$breadcrumb-divider:            \"/\" !default;\n\n\n// Carousel\n\n$carousel-control-color:                      $white !default;\n$carousel-control-width:                      15% !default;\n$carousel-control-opacity:                    .5 !default;\n\n$carousel-indicator-width:                    30px !default;\n$carousel-indicator-height:                   3px !default;\n$carousel-indicator-spacer:                   3px !default;\n$carousel-indicator-active-bg:                $white !default;\n\n$carousel-caption-width:                      70% !default;\n$carousel-caption-color:                      $white !default;\n\n$carousel-control-icon-width:                 20px !default;\n\n$carousel-control-prev-icon-bg: str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath d='M4 0l-4 4 4 4 1.5-1.5-2.5-2.5 2.5-2.5-1.5-1.5z'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n$carousel-control-next-icon-bg: str-replace(url(\"data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath d='M1.5 0l-1.5 1.5 2.5 2.5-2.5 2.5 1.5 1.5 4-4-4-4z'/%3E%3C/svg%3E\"), \"#\", \"%23\") !default;\n\n$carousel-transition:           transform .6s ease !default;\n\n\n// Close\n\n$close-font-size:             $font-size-base * 1.5 !default;\n$close-font-weight:           $font-weight-bold !default;\n$close-color:                 $black !default;\n$close-text-shadow:           0 1px 0 $white !default;\n\n// Code\n\n$code-font-size:              90% !default;\n$code-padding-y:              .2rem !default;\n$code-padding-x:              .4rem !default;\n$code-color:                  #bd4147 !default;\n$code-bg:                     $gray-100 !default;\n\n$kbd-color:                   $white !default;\n$kbd-bg:                      $gray-900 !default;\n\n$pre-color:                   $gray-900 !default;\n$pre-scrollable-max-height:   340px !default;\n","// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `$grid-columns`.\n\n@mixin make-grid-columns($columns: $grid-columns, $gutter: $grid-gutter-width, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n  // Common properties for all breakpoints\n  %grid-column {\n    position: relative;\n    width: 100%;\n    min-height: 1px; // Prevent columns from collapsing when empty\n    padding-right: ($gutter / 2);\n    padding-left:  ($gutter / 2);\n  }\n\n  @each $breakpoint in map-keys($breakpoints) {\n    $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $breakpoints);\n\n    // Allow columns to stretch full width below their breakpoints\n    @for $i from 1 through $columns {\n      .col#{$infix}-#{$i} {\n        @extend %grid-column;\n      }\n    }\n    .col#{$infix},\n    .col#{$infix}-auto {\n      @extend %grid-column;\n    }\n\n    @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n      // Provide basic `.col-{bp}` classes for equal-width flexbox columns\n      .col#{$infix} {\n        flex-basis: 0;\n        flex-grow: 1;\n        max-width: 100%;\n      }\n      .col#{$infix}-auto {\n        flex: 0 0 auto;\n        width: auto;\n        max-width: none; // Reset earlier grid tiers\n      }\n\n      @for $i from 1 through $columns {\n        .col#{$infix}-#{$i} {\n          @include make-col($i, $columns);\n        }\n      }\n\n      @for $i from 1 through $columns {\n        .order#{$infix}-#{$i} {\n          order: $i;\n        }\n      }\n    }\n  }\n}\n","// Flex variation\n//\n// Custom styles for additional flex alignment options.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n  @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n    $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n    .flex#{$infix}-row            { flex-direction: row !important; }\n    .flex#{$infix}-column         { flex-direction: column !important; }\n    .flex#{$infix}-row-reverse    { flex-direction: row-reverse !important; }\n    .flex#{$infix}-column-reverse { flex-direction: column-reverse !important; }\n\n    .flex#{$infix}-wrap         { flex-wrap: wrap !important; }\n    .flex#{$infix}-nowrap       { flex-wrap: nowrap !important; }\n    .flex#{$infix}-wrap-reverse { flex-wrap: wrap-reverse !important; }\n\n    .justify-content#{$infix}-start   { justify-content: flex-start !important; }\n    .justify-content#{$infix}-end     { justify-content: flex-end !important; }\n    .justify-content#{$infix}-center  { justify-content: center !important; }\n    .justify-content#{$infix}-between { justify-content: space-between !important; }\n    .justify-content#{$infix}-around  { justify-content: space-around !important; }\n\n    .align-items#{$infix}-start    { align-items: flex-start !important; }\n    .align-items#{$infix}-end      { align-items: flex-end !important; }\n    .align-items#{$infix}-center   { align-items: center !important; }\n    .align-items#{$infix}-baseline { align-items: baseline !important; }\n    .align-items#{$infix}-stretch  { align-items: stretch !important; }\n\n    .align-content#{$infix}-start   { align-content: flex-start !important; }\n    .align-content#{$infix}-end     { align-content: flex-end !important; }\n    .align-content#{$infix}-center  { align-content: center !important; }\n    .align-content#{$infix}-between { align-content: space-between !important; }\n    .align-content#{$infix}-around  { align-content: space-around !important; }\n    .align-content#{$infix}-stretch { align-content: stretch !important; }\n\n    .align-self#{$infix}-auto     { align-self: auto !important; }\n    .align-self#{$infix}-start    { align-self: flex-start !important; }\n    .align-self#{$infix}-end      { align-self: flex-end !important; }\n    .align-self#{$infix}-center   { align-self: center !important; }\n    .align-self#{$infix}-baseline { align-self: baseline !important; }\n    .align-self#{$infix}-stretch  { align-self: stretch !important; }\n  }\n}\n"]}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.