source: rsc_educacion_especial/trunk/fuentes/install.rsc-educacionespecial/usr/share/recursos/educacion-especial/entren/ordenaci_delements.html

Last change on this file was 5836, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

Add Entren-Ordena

File size: 3.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4<!-- Created using eXe: http://exelearning.org -->
5<head>
6<style type="text/css">
7@import url(base.css);
8@import url(content.css);
9@import url(nav.css);</style>
10<title> Ordenació d'elements </title>
11<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" />
12<script type="text/javascript" src="common.js"></script>
13</head>
14<body>
15<div id="content">
16<div id="header" >
17Tasques d'entrenament en processo psicològics bàsics</div>
18<div id="navcontainer">
19<ul id="navlist">
20<div><a href="index.html" class="withChild">Pàgina principal</a></div>
21<div id="active" class="withoutChild">Ordenació d'elements</div>
22<div><a href="activitats_de_memria.html" class="withoutChild">Activitats de memòria</a></div>
23<div><a href="puzzles.html" class="withoutChild">Puzzles</a></div>
24<div><a href="sries.html" class="withoutChild">Sèries</a></div>
25<div><a href="establiment_de_categories.html" class="withoutChild">Establiment de categories</a></div>
26<div><a href="identificaci_de_lelement_diferent_atenci.html" class="withoutChild">Identificació de l'element diferent (atenció)</a></div>
27<div><a href="habilitats_espacials.html" class="withoutChild">Habilitats espacials</a></div>
28<div><a href="activitats_datenci_visual.html" class="withoutChild">Activitats d'atenció visual</a></div>
29<div><a href="tasques_de_prelectura.html" class="withoutChild">Tasques de prelectura</a></div>
30<div><a href="tasques_dstroop_reflexivitat.html" class="withoutChild">Tasques d'stroop (reflexivitat)</a></div>
31</ul>
32</div>
33<div id="main">
34<div id="nodeDecoration"><p id="nodeTitle">Ordenació d'elements</p></div>
35<div class="objectivesIdevice" id="id20">
36<div class="iDevice emphasis1">
37<img alt="Icona iDevice"      class="iDevice_icon" src="icon_objectives.gif"/>
38<span class="iDeviceTitle">Objectius</span>
39<div class="iDevice_inner">
40<div id="ta20_26_2" class="block" style="display:block">
41
42<div id="ta17_23_2" class="block" style="display: block">
43
44<p>
45
46<font face="comic sans ms,sand" size="4">
47
48L' objectiu d'aquesta activitat és:
49
50</font>
51
52</p>
53
54<p>
55
56<font face="comic sans ms,sand" size="4">Millorar la capacitat d'ordenar elements d'acord a un criteri determinat.
57
58</font>
59
60</p>
61
62<p>
63
64<font face="comic sans ms,sand" size="4"><i>L'educador ha de tindre
65
66molt en compte la generació d'estratègies per ordenar els elements. Aquest aspecte serà molt més important que la solució
67
68correcta de la tasca, ja que aquestes estratègies li ajudaran a
69
70aplicar els processos seguits ací a altres situacions.</i></font> 
71
72</p>
73
74</div>
75
76</div><br/>
77</div>
78</div>
79</div>
80<strong><a
81
82href="ordena_html5/index.html"> Accedir a l'activitat de Jclic </a> </strong>
83
84</object><br/></div>
85
86</div>
87<div class="noprt" align="right"><a href="index.html">&laquo; Anterior</a> | <a href="activitats_de_memria.html"> Següent &raquo;</a></div>
88<p align="center">Contingut digital adscrit a la llicència Creative Commons CC ES
89en les opcions Reconeixement – No Comercial – Compartir sota la
90mateixa llicència.</p></div>
91</div>
92</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.