source: rsc_educacion_especial/trunk/fuentes/install.rsc-educacionespecial/usr/share/recursos/educacion-especial/entren/puzzles.html @ 5832

Last change on this file since 5832 was 5832, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

Add Entren-diferen

File size: 3.9 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4<!-- Created using eXe: http://exelearning.org -->
5<head>
6<style type="text/css">
7@import url(base.css);
8@import url(content.css);
9@import url(nav.css);</style>
10<title> Puzzles </title>
11<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" />
12<script type="text/javascript" src="common.js"></script>
13</head>
14<body>
15<div id="content">
16<div id="header" >
17Tasques d'entrenament en processo psicològics bàsics</div>
18<div id="navcontainer">
19<ul id="navlist">
20<div><a href="index.html" class="withChild">Pàgina principal</a></div>
21<div><a href="ordenaci_delements.html" class="withoutChild">Ordenació d'elements</a></div>
22<div><a href="activitats_de_memria.html" class="withoutChild">Activitats de memòria</a></div>
23<div id="active" class="withoutChild">Puzzles</div>
24<div><a href="sries.html" class="withoutChild">Sèries</a></div>
25<div><a href="establiment_de_categories.html" class="withoutChild">Establiment de categories</a></div>
26<div><a href="identificaci_de_lelement_diferent_atenci.html" class="withoutChild">Identificació de l'element diferent (atenció)</a></div>
27<div><a href="habilitats_espacials.html" class="withoutChild">Habilitats espacials</a></div>
28<div><a href="activitats_datenci_visual.html" class="withoutChild">Activitats d'atenció visual</a></div>
29<div><a href="tasques_de_prelectura.html" class="withoutChild">Tasques de prelectura</a></div>
30<div><a href="tasques_dstroop_reflexivitat.html" class="withoutChild">Tasques d'stroop (reflexivitat)</a></div>
31</ul>
32</div>
33<div id="main">
34<div id="nodeDecoration"><p id="nodeTitle">Puzzles</p></div>
35<div class="objectivesIdevice" id="id18">
36<div class="iDevice emphasis1">
37<img alt="Icona iDevice"      class="iDevice_icon" src="icon_objectives.gif"/>
38<span class="iDeviceTitle">Objectius</span>
39<div class="iDevice_inner">
40<div id="ta18_24_2" class="block" style="display:block">
41
42<div id="ta17_23_2" class="block" style="display: block">
43
44<p>
45
46<font face="comic sans ms,sand" size="4">
47
48L' objectiu d'aquesta activitat és:
49
50</font>
51
52</p>
53
54<p>
55
56<font face="comic sans ms,sand" size="4">
57
58Millorar  l'habilitat viso-espacial de l'alumne mitjançant la realització de puzzles.</font>
59
60</p>
61
62<p>
63
64<font face="comic sans ms,sand" size="4">Introduïr conceptes bàsics de geometria. </font>
65
66</p>
67
68<p>
69
70<font face="comic sans ms,sand" size="4"><i>L'educador ha de tindre
71
72molt en compte la generació d'estratègies per resoldre els puzzles. Aquest aspecte serà molt més important que la solució
73
74correcta de la tasca, ja que aquestes estratègies li ajudaran a
75
76millorar la seua habilitat espacial i emprar-la  per resoldre altres tasques.</i></font> 
77
78</p>
79
80</div>
81
82</div><br/>
83</div>
84</div>
85</div>
86<div class="AppletIdevice" id="id4">
87<!-- applet iDevice -->
88<div class="iDevice emphasis0">
89<object classid="java:JClicApplet"
90
91type="application/x-java-applet;version=1.3"
92
93archive="jclicapplet.jar,jclic.jar,activities.jar,utilities.jar,jclicxml.jar,jmfhandlers.jar,intl.jar,qt60.jar
94
95,qt61.jar,soundspi.jar" height="500" width="800" > <param
96
97name="codebase" value="." /> <param name="activitypack"
98
99value="puzzles.jclic.zip"
100
101/> <strong> This browser does not have a Java Plug-in. <br
102
103/> <a
104
105href="http://java.sun.com/products/plugin/downloads/index.html"> Get
106
107the latest Java Plug-in here. </a> </strong>
108
109</object><br/></div>
110</div>
111<div class="noprt" align="right"><a href="activitats_de_memria.html">&laquo; Anterior</a> | <a href="sries.html"> Següent &raquo;</a></div>
112<p align="center">Contingut digital adscrit a la llicència Creative Commons CC ES
113en les opcions Reconeixement – No Comercial – Compartir sota la
114mateixa llicència.</p></div>
115</div>
116</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.