source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Abreviacions/abreviacions.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.0 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>abreviacions</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Abreviacions");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ABREVIACIONS</p>
79<p><span class="basetext">Les abreviacions són una expressió genèrica per a referir-se a qualsevol classe de reducció en la representació gràfica d'una paraula. Les abreviacions més habituals són les <strong>abreviatures</strong><em>,</em> els <strong>símbols</strong> i les <strong>sigles</strong>.<br>
80Cal tindre present que les abreviacions cal reservar-les per a contextos molt especials, com ara notes a peu de pàgina o quadros on s'haja de reduir necessàriament, per raons d'espai, la llargària normal de les paraules. Dins del text cal utilitzar les paraules sense abreujar.</span><br>
81<strong><em>_____</em></strong><br>
82<span class="basetext"><em><strong>Vegeu també:</strong></em></span></p>
83<ul>
84<li class="basetext"><a href="abreviatures.html" class="basetext">abreviatures</a><br></li>
85<li class="basetext"><a href="abreviatures_b_bliques.html" class="basetext">abreviatures bíbliques</a><br></li>
86<li class="basetext"><a href="contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html" class="basetext">contrasenyes automobilístiques nacionals</a><br></li>
87<li class="basetext"><a href="contrasenyes_automobil_stiques_oficials.html" class="basetext">contrasenyes automobilístiques oficials</a><br></li>
88<li class="basetext"><a href="elements_qu_mics.html" class="basetext">elements químics</a><br></li>
89<li class="basetext"><a href="monedes_nacionals.html" class="basetext">monedes nacionals</a><br></li>
90<li class="basetext"><a href="s_mbols.html" class="basetext">símbols</a><br></li>
91<li class="basetext"><a href="sigles.html" class="basetext">sigles</a></li>
92</ul>
93<p class="basetext">&#160;</p>
94<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
95<!--
96if (window.writeIntopicBar)
97        writeIntopicBar(0);
98//-->
99</script>
100</body>
101</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.