source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 10.6 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>antropònims</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Criteris de traducció\nantropònims");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ANTROPÒNIMS</p>
79<p align="left"><span class="basetext"><strong>Criteri general</strong><br>
80La tendència actual és respectar les formes originàries dels noms propis, sense efectuar cap classe de traducció.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; George Bush</span> <span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; José Luis Rodríguez Zapatero</span> <span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Nicolas Sarkozy</span> <span class="basetext"><br></span></p>
81<p align="left"><span class="basetext">Així i tot, històricament, fins a temps relativament recents, era bastant habitual traduir el nom propi de certs personatges cèlebres, com ara escriptors, músics, filòsofs, marins, etc. En castellà, esta pràctica ha donat lloc a l'adaptació del nom d'alguns personatges, que cal evitar traslladar mimèticament al valencià.<br>
82<br>
83&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VALENCIÀ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CASTELLÀ<br>
84Karl Marx&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; però&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Carlos Marx<br>
85Jules Verne&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Julio Verne<br>
86Lev Tolstoi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; León Tolstoy<br>
87Johann Sebastian Bach&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Juan Sebastián Bach<br>
88Fernão Magalhães&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fernando Magallanes<br>
89Baruch de Spinoza&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Benito Espinosa<br></span></p>
90<p align="left"><span class="basetext">Com a norma general, des de l'administració s'ha de respectar escrupolosament el nom propi de cada persona.<br></span></p>
91<p align="left"><span class="basetext">Ara bé, a causa de l'especial situació sociolingüística que ha caracteritzat la situació valenciana, és convenient traduir el nom de personatges públics valencians desapareguts. Pel que fa als cognoms, respectarem la forma legal que tenen per als personatges dels segles xx i xxi, però adaptarem gràficament els cognoms dels personatges valencians nascuts abans del segle xx, d&#8217;acord amb la forma amb què apareixen en el repertori bibliogràfic i enciclopèdic.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Joaquim Sorolla</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Joan de Ribera</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Gregori Maians</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vicent Blasco i Ibáñez.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
92<p align="left"><span class="basetext"><strong>Traduïbilitat de personatges històrics</strong><br>
93Es traduïxen els noms de reis, dinasties, sants, papes, personatges mitològics i bíblics, personatges ficticis de la literatura universal i personatges públics o històrics que tenen un nom tradicional en valencià.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Joan Carles I</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; els Borbó</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; sant Ramon Nonat</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Joan XXIII</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Aristòtil</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; Èdip</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; Amadeu de Savoia</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; Cristòfol Colom</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; Otel·lo</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; Martí Luter</span><span class="basetext"><br></span></p>
94<p align="left"><span class="basetext">En els cas dels sants, s'usa la forma en valencià, tot i que el personatge històric no tinga forma en la nostra llengua:<br>
95Domingo de La Calzada va ser canonitzat amb el nom de sant Doménec de La Calzada.<br></span></p>
96<p align="left"><span class="basetext"><strong>Antropònims provinents d'alfabets no llatins</strong><br>
97Els antropònims estrangers que procedixen de llengües que usen alfabets diferents del llatí, cal utilitzar-los en la forma transcrita, i no en la transliterada, és a dir, usant els caràcters alfabètics propis de l'ortografia valenciana.<br>
98<br>
99&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FORMA TRANSCRITA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FORMA TRANSLITERADA<br>
100Mikhaïl Gorbatxov&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mikhail Gorbaov<br>
101Piotr Ílitx Txaikovski&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; P'otr Ilji ajkovskij<br>
102Pavnuiti Txebixev&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Pafnujtij eby&#353;ev<br>
103Ruhol·lah Khomeini&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ruholla-h Khomeynî<br></span></p>
104<p align="left"><span class="basetext">Tanmateix, en el cas de personatges actuals o recents que no tenen una forma consolidada en valencià i que tenen una forma del seu nom divulgada internacionalment en anglés o en una altra llengua amb alfabet llatí, és lícit usar esta forma en compte de la forma transcrita: <em>Igor Stravinsky,</em> <em>Boris Spassky, Vasily Smyslov, Alexander Morozevich</em>.</span></p>
105<p align="left" class="basetext"><strong>Variants dels noms</strong><br>
106Els sobrenoms, renoms, pseudònims, renoms col·lectius, hipocorístics i altres variants dels noms, com a norma general, no es traduïxen.<br>
107<span class="basetext2">&#8250; el Lute</span><br>
108<span class="basetext2">&#8250; la Pasionaria</span><br>
109<span class="basetext2">&#8250; Pepe</span><br>
110<span class="basetext2">&#8250; el Niño de la Capea</span></p>
111<p align="left" class="basetext">Però, en el cas que acompanyen antropònims dels que s'han indicat com a traduïbles, els sobrenoms també es traduïxen.<br>
112<span class="basetext2">&#8250; Joana la Boja</span><br>
113<span class="basetext2">&#8250; Isabel la Catòlica</span><br>
114<span class="basetext2">&#8250; Felip el Bell</span><br>
115<span class="basetext2">&#8250; Alfons el Magnànim</span></p>
116<p class="basetext">&#160;</p>
117<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
118<!--
119if (window.writeIntopicBar)
120        writeIntopicBar(0);
121//-->
122</script>
123</body>
124</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.