source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 5.5 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>empreses (traducció)</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Criteris de traducció\nempreses");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">EMPRESES</p>
79<p align="left"><span class="basetext">Els organismes, les empreses i les institucions de caràcter privat mantenen el nom invariable.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Nuevo Centro</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Telefónica SA</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Banco Español de Crédito</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El Corte Inglés</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; International Business Machines (IBM)</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Dragados y Construcciones</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; The Mangold Institute</span> <span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">No obstant això, s'ha de tindre en compte que hi ha empreses que tenen el nom registrat en més d'una llengua, i en estos casos cal utilitzar el nom de l'empresa en correspondència amb la llengua contextual.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Amb el patrocini de Bancaixa.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o bé&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Con el patrocinio de Bancaja.</span> <span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Una promoció de Caixa Rural.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Una promoción de Caja Rural.</span> <span class="basetext"><br>
81<br>
82Els noms que designen establiments comercials del tipus <em>restaurant, café, bar, teatre, papereria, assegurances, magatzems, perruqueria, editorial,</em> etc., no es traduïxen si formen part del nom propi legalment establit, quan ens volem referir a l'empresa o organització; en este cas el genèric es manté en majúscula, i no sol anar precedit d'article, si no és que va integrat en el nom de l'empresa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Treballa per a l'empresa Librairie Larousse.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Peluquería Pablo ha encarregat de noves butaques.</span></p>
83<p align="left" class="basetext">Però esta mena de genèrics es poden traduir i escriure's amb minúscula quan s'usen amb els valors lèxics habituals, no referint-nos a l'empresa o l'organització, sinó al lloc on es realitza una determinada activitat característica del tipus d'establiment:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; Se la veu sovint a la cafeteria Las Barcas.</span><br>
85<span class="basetext2">&#8250; Ell sol anar a la perruqueria Pablo.</span><br>
86<span class="basetext2">&#8250; Està publicat per l'editorial Larousse.</span><br>
87<strong>_____</strong><br>
88<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
89<ul>
90<li class="basetext"><a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/empreses_(maj_scula).html" class="basetext">empreses (majúscula)</a></li>
91</ul>
92<p>&#160;</p>
93<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
94<!--
95if (window.writeIntopicBar)
96        writeIntopicBar(0);
97//-->
98</script>
99</body>
100</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.