source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Criteris_de_traduccio/obres_teatrals_i_cinematogr_fiques_(trad.).html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>obres teatrals i cinematogràfiques (trad.)</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Criteris de traducció\nobres teatrals i cinematogràfiques");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">OBRES TEATRALS I CINEMATOGRÀFIQUES</p>
79<p class="basetext">El títol de les obres de teatre s'ha d'expressar en la llengua en què es representarà l'obra.<br>
80<span class="basetext2">&#8250; <em>La cantant calba</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; <em>Dancing</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; <em>Historia de una escalera</em></span></p>
81<p class="basetext">El títol de les obres cinematogràfiques s'ha d'expressar com a norma general en la llengua en què es projecten.<br>
82<span class="basetext2">&#8250; <em>La quimera de l'or</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; <em>Allò que el vent s'endugué</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vas veure dissabte <em>Sólo ante el peligro</em>?</span></p>
83<p class="basetext">Si es tracta d'una referència general no lligada a una representació o emissió concreta, seguirem els mateixos criteris que per a les obres literàries i científiques; és a dir, en traduirem el nom de manera general, si bé en determinat tipus de treballs especialitzats podem mantindre el nom original seguit, si cal, de la traducció entre parèntesi i cometes simples:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; De Molière, m'agraden molt <em>L'escola de les dones</em> i <em>El metge imaginari</em>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Molière va escriure, entre altres obres, <em>L'école des femmes</em> (&#8216;L'escola de les dones&#8217;) i <em>Le malade imaginaire</em> (&#8216;El metge imaginari&#8217;).</span></p>
85<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
86<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
87<ul>
88<li><a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_artistiques_i_literaries/obres_teatrals.html" class="basetext">obres teatrals</a></li>
89</ul>
90<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
91<!--
92if (window.writeIntopicBar)
93        writeIntopicBar(0);
94//-->
95</script>
96</body>
97</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.