source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 6.5 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>teatre (traducció)</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Criteris de traducció\nteatre");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">TEATRE</p>
79<p class="basetext">En general, es traduïxen els noms dels teatres, encara que oficialment tinguen registrat el nom en una altra llengua, sobretot quan el nom és plenament transparent i té un equivalent exacte en la nostra llengua.<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Gran Teatre de l'Havana&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Nacional de Milà<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Nacional de Praga<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre de l'Òpera de París<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Reial de Madrid<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre de l'Òpera Còmica de París</span></p>
81<p class="basetext">Però deixarem sense traduir la part específica del nom quan es tracte d'un nom propi integrat, d'un mot amb significat opac, no plenament transparent o que té algun matís especial o sense equivalent exacte en la nostra llengua.<br>
82<span class="basetext2">&#8250; teatre Alla Scala de Milà (o bé simplement La Scala de Milà)<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre La Fenice de Venècia (<em>o bé</em> La Fenice de Venècia)<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Colón de Buenos Aires<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre San Carlo de Nàpols<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre S&#7845;o Carlos de Lisboa<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre An der Wien de Viena<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Regio de Torí<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Comunale de Florència<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre de la Zarzuela<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Maestranza de Sevilla<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre Odéon<br></span> <span class="basetext2">&#8250; teatre d'El Escorial</span></p>
83<p class="basetext">Pel que fa a l'article o a altres partícules que enllacen el genèric amb la part específica, observem que les escrivim amb minúscula, amb les contraccions que calguen, quan es troben traduïdes (<em>teatre de l'Òpera de París...</em>). Considerem també que es troben traduïdes i les escrivim amb minúscula quan coincidixen fonèticament amb les formes de la nostra llengua i formen una estructura habitual (p. ex.: art. + prep. + nom propi: <em>teatre de la Zarzuela...</em>).</p>
84<p class="basetext">Però s'escriuen amb majúscula els articles o altres partícules no traduïdes (<em>teatre Alla Scala, teatre An der Wien...</em>), quan l'estructura no és habitual (per exemple, per manca de preposició: <em>teatre La Fenice...</em>) o en els casos en què es manté la majúscula de la llengua original (<em>teatre d'El Escorial...</em>).</p>
85<p class="basetext">Cal tindre en compte, amb tot i això, que hi ha alguns noms amb una llarga tradició d'ús en la llengua d'origen, o casos en què és pràcticament universal la tradició de no traduïbilitat; en estos casos mantindrem la forma original i traduirem únicament el nom de la ciutat:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; Royal Opera House de Londres<br></span> <span class="basetext2">&#8250; The Metropolitan Opera de Nova York</span></p>
87<p class="basetext">Pel que fa l'ús de la majúscula en els noms traduïts, seguirem els criteris generals pel que fa al genèric <em>teatre</em>. És a dir: escriurem el genèric en majúscula quan ens referim a l'empresa o institució:<br>
88<span class="basetext2">&#8250; El <strong>Teatre de l'Òpera de París</strong> presenta la nova temporada d'òpera.</span></p>
89<p class="basetext">Però poden escriure's amb minúscula quan s'usen com a genèrics en els sentits lèxics habituals, excepte quan van integrats en l'estructura del nom propi:<br>
90<span class="basetext2">&#8250; L'any passat va actuar al <strong>teatre</strong> de l'Òpera de Viena, i enguany actuarà als <strong>teatres</strong> Nacional de Montevideo i Colón de Buenos Aires, i al <strong>Gran Teatre</strong> de l'Havana.</span></p>
91<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
92<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
93<ul>
94<li><a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/teatre.html" class="basetext">teatre (majúscula)</a></li>
95</ul>
96<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
97<!--
98if (window.writeIntopicBar)
99        writeIntopicBar(0);
100//-->
101</script>
102</body>
103</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.