source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Criteris_de_traduccio/top_nims.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 20.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>topònims</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Criteris de traducció\ntopònims");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">TOPÒNIMS</p>
79<p align="left"><span class="basetext"><strong>Municipis i entitats locals menors</strong><br>
80En la documentació oficial, s'han d'utilitzar les denominacions oficials dels municipis valencians.<br>
81Per a la toponímia menor, cal atindre's a les formes consignades en els opuscles <em>Toponímia dels pobles valencians,</em> que edita l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.<br>
82En alguns àmbits específics, com ara mapes, llibres, texts d'exposicions, etc., també pot utilitzar-se el criteri de territorialitat per a fer referència als noms dels municipis (que consistix a usar tots els topònims del territori valencianoparlant en valencià i els del territori castellanoparlant en castellà), o bé el criteri d'historicitat (consistent a utilitzar els topònims de cada llengua i els exotopònims tradicionals que s'han generat bé en valencià o bé en castellà, d'acord amb la llengua del text en què apareixen estos topònims). Per a les formes en valencià dels municipis valencians, cal atindre's a la llista que apareix en la <em>Gramàtica normativa valenciana</em> i en el <em>Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià</em>, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (http://www.avl.gva.es/).<br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext"><strong>Exotopònims</strong><br>
84Com a criteri general, cal utilitzar els exotopònims consolidats en la tradició valenciana. S'ha de tindre en compte que, en general, els països, els estats i la toponímia major (capitals, ciutats importants, alguns accidents geogràfics, etc.) solen tindre una forma tradicional adaptada.<br></span></p>
85<p align="left"><span class="basetext"><u>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PAÏSOS</u><br>
86Veneçuela&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Venezuela<br>
87França&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La France<br>
88Anglaterra&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; England<br></span></p>
89<p align="left"><span class="basetext"><u>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; REGIONS</u><br>
90els Monegres&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; los Monegros<br>
91Andalusia&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Andalucía<br>
92Baviera&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Bayern<br></span></p>
93<p align="left"><span class="basetext"><u>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CIUTATS</u><br>
94Londres&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; London<br>
95Florència&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Firenze<br>
96la Corunya&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A Coruña<br></span></p>
97<p align="left"><span class="basetext"><u>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ILLES I ARXIPÈLAGS</u><br>
98les illes Canàries&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; las islas Canarias<br>
99illes Fer-oer (o Fèroe)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Færøerne<br>
100Córsega&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Corsica<br></span></p>
101<p align="left"><span class="basetext"><u>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RIUS, SERRALADES I MUNTANYES</u><br>
102el Tàmesi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; el Thames<br>
103els Alps&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; els Alpi<br>
104l'Everest&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Chomo Lungma<br>
105Si els topònims no tenen una forma tradicional valenciana, caldrà respectar-ne la forma original sense fer-ne cap adaptació.<br>
106Ciudad Real&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ciutat Reial<br>
107Caracas&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Caraques<br>
108Liverpool&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Líverpul<br>
109Sydney&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Sidnei<br></span></p>
110<p align="left"><span class="basetext"><strong><em>Topònims provinents d'alfabets no llatins</em></strong><br>
111En el cas que es tracte de topònims pertanyents a països que fan servir alfabets no llatins, cal utilitzar formes transcrites (és a dir, que tinguen caràcters alfabètics propis de l'ortografia valenciana) i evitar, per tant, l'ús de formes transliterades (això és, que utilitzen caràcters estranys a l'ortografia pròpia del valencià).<br></span></p>
112<p align="left"><span class="basetext">FORMA TRANSCRITA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FORMA TRANSLITERADA<br>
113Gorki&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Gor'kij<br>
114Kuibixev&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Kujby&#353;ev<br>
115Txeliabinsk&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; cvel'abinsk<br></span></p>
116<p align="left"><span class="basetext"><strong>Genèrics</strong><br></span></p>
117<p align="left"><span class="basetext"><strong><em>Norma general</em></strong><br>
118Com a norma general, es traduïxen i s'escriuen amb minúscula les designacions genèriques dels topònims: vies públiques (carrer, plaça, avinguda, barri, etc.), orografia (pic, serralada, vall, cap, etc.), hidrografia (riu, llac, mar, badia, golf, etc.), nuclis de població (ciutat, llogaret, etc.).<br></span> <span class="basetext2">&#8250; el carrer d'El Farolillo (Conca)</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; el passeig de La Castellana (Madrid)</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; l'embassament de Loriguilla</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; el camí de La Monterilla</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; el riu Nervión</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; la badia Hudson</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; el port&#160; de l'Escudo</span> <span class="basetext"><br></span></p>
119<p align="left"><span class="basetext">Amb tot i això, els genèrics poden deixar de traduir-se quan el genèric és conegut internacionalment amb el nom d'origen o en usos cartogràfics.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Trafalgar Square</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Alexanderplatz</span> <span class="basetext"><br></span></p>
120<p align="left"><span class="basetext">I no s'han de traduir en cap cas, i s'han de mantindre en majúscula, els genèrics que s'han integrat en la part pròpia del topònim, en casos en què és utilitzat en sentit no recte (és a dir, amb un significat o matís especial diferent del seu significat lèxic habitual) o quan no hi ha un equivalent exacte en la nostra llengua:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ciudad Rodrigo (nom de la vila)</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; els Montes de Oca (nom d'un massís muntanyenc)</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Las Marismas (nom d'una comarca)</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tierra del Vino (id.)</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Sierra Nevada (nom d'una serralada)</span> <span class="basetext"><br></span></p>
121<p align="left"><span class="basetext"><strong><em>Retolació oficial</em></strong><br>
122Pel que fa a la retolació a la Comunitat Valenciana, cal aplicar l'Orde d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels servicis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.<br></span></p>
123<p align="left"><span class="basetext"><strong>L'article dels topònims</strong><br>
124Els articles que formen part de topònims adaptats s'han de tractar amb els mateixos criteris que regixen per als topònims valencians, és a dir, s'han d'escriure amb minúscula i apostrofar-los i contraure'ls segons les regles ortogràfiques generals.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Viu a l'Havana.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Va passar l'estiu als Estats Units.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
125<p align="left"><span class="basetext">Contràriament, en cas que el topònim no tinga forma adaptada en valencià, pel que fa al tractament de l'article que introduïx la part específica del topònim tindrem en compte les consideracions següents:<br>
126Hi ha casos en què, tot i que la part específica no estiga adaptada a la nostra llengua, el nom propi ha generat una forma amb l'article traduït, que s'escriu amb minúscula i es contrau o s'apostrofa quan cal: <em>punta de l'Estaca de Vares, depressió del Kara, altiplà del Dnieper, arxipèlag de les Seychelles, serralada del Zagros...</em><br>
127Considerem també que es troben traduïdes i les escrivim amb minúscula, amb les contraccions i apostrofacions que calguen, les formes d'article que coincidixen fonèticament amb les de la nostra llengua i formen una estructura habitual (p. ex.: art. + prep. + nom propi: <em>serra del Moncayo, port de l'Escudo, serra de la Peña, serra de la Culebra, serra de la Sagra, serra de la Demanda, serra de l'Ave, delta de l'Orinoco...</em>).<br>
128<br>
129En canvi, hi ha casos en què es manté l'article de la llengua original, bé pel fet de mantindre's la norma de la llengua original (per exemple: <em>comarca de Las Hurdes, comarca d'El Bierzo, comarca de La Alcarria,</em> <em>municipi d'El Toboso...</em>), per tractar-se d'una estructura no habitual (per exemple, per manca de preposició: <em>teatre La Fenice...</em>), pel fet que la traducció de l'article manca de tradició o pot generar problemes de coherència morfosintàctica (<em>serra de Las Estancias, serra de Los Filabres, arxipèlag de Los Chonos, arxipèlag de Los Roques, illa de Los Estados...)</em>, o bé per qualsevol altre motiu (per exemple, en la toponímia urbana o rural local: <em>carrer d'El Farilillo, passeig de La Castellana, avinguda de Los Reyes Católicos, camí de La Monterilla..</em>.<br>
130Observem que hi ha casos semblants als anteriors (<em>comarca de la Tierra del Vino</em>) en què l'article no pertany al nom propi de la llengua original, i pot considerar-se traduït.</span></p>
131<p align="left" class="basetext"><strong>La preposició 'de'</strong><br>
132La preposició <em>de,</em> que actua com a connector en molts topònims entre la designació genèrica i la part pròpia, es traduïx en els casos en què també es traduïx el genèric, i per tant s'apostrofarà seguint les normes generals d'apostrofació.<br>
133<span class="basetext2">&#8250; el camí de La Monterilla</span><br>
134<span class="basetext2">&#8250; el cap d'Hornos</span><br>
135<span class="basetext2">&#8250; la serra de l'Ave</span></p>
136<p align="left" class="basetext"><strong>Llocs característics i monuments</strong><br>
137Hi ha alguns llocs molt coneguts, per la seua transcendència històrica o els seus mèrits artístics, que han originat uns noms específics en valencià, que cal usar de manera general en tots els contexts.<br>
138<span class="basetext2">&#8250; els Camps Elisis</span><br>
139<span class="basetext2">&#8250; la Porta del Sol</span><br>
140<span class="basetext2">&#8250; la Fontana de Trevi</span></p>
141<p align="left" class="basetext"><strong>Topònims inclosos en noms d'entitats</strong><br>
142Quan es tracta d'organismes oficials que contenen topònims en la seua denominació, s'han de traduir si estos tenen una forma específica tradicional en valencià.<br>
143<span class="basetext2">&#8250; la Junta d'Andalusia</span><br>
144<span class="basetext2">&#8250; l'Ajuntament de Lleó</span></p>
145<p align="left" class="basetext">En canvi, este criteri no s'ha d'adoptar si el topònim apareix al costat del logotip o de qualsevol altra imatge gràfica. En estos casos, el topònim ha d'usar-se en la forma oficial.<br>
146En el cas de clubs esportius, no es traduïx el topònim quan apareix en la designació completa, encara que tinga una forma tradicional adaptada. En canvi, sí que es traduïx quan el topònim s'usa només com a designació incompleta del club esportiu.<br>
147<span class="basetext2">&#8250; RCD Zaragoza&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; però&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; el Saragossa</span><br>
148<span class="basetext2">&#8250; CD Cádiz&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; el Cadis</span></p>
149<p align="left">&#160;</p>
150<p class="basetext">&#160;</p>
151<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
152<!--
153if (window.writeIntopicBar)
154        writeIntopicBar(0);
155//-->
156</script>
157</body>
158</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.