source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Doblets_linguistics/abonament_adob.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 3.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>abonament_adob</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Doblets lingüístics\nabonament / adob");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ABONAMENT / ADOB</p>
79<p class="basetext">La paraula <span class="blaunegreta">abonament</span> designa el contracte pel qual es paga una certa quantitat per usar un servici o rebre un proveïment durant un temps determinat:<br>
80<em class="basetext2">&#8250; M'ha regalat un <strong>abonament</strong> per a tots els concerts de la temporada.<br></em> <em class="basetext2">&#8250; Amb este <strong>abonament</strong> rebrà la nostra revista durant un any.</em><br>
81<br>
82Per la seua banda, la paraula <span class="blaunegreta">adob</span> fa referència a l'ingredient utilitzat per a preparar carns, llegums, etc., i també, a la substància fertilitzant usada en agricultura per a afavorir el creixement dels vegetals:<br>
83<span class="basetext2">&#8250; Per a preparar la carn podem usar diversos <strong>adobs</strong>: oli, vinagre, sal, etc.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Els <strong>adobs</strong> s'usen per a compensar la falta d'algun element químic en un sòl determinat.</span></p>
84<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
85<!--
86if (window.writeIntopicBar)
87        writeIntopicBar(0);
88//-->
89</script>
90</body>
91</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.