source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Doblets_linguistics/alg__algun.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>algú_algun</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Doblets lingüístics\nalgú / algun");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ALGÚ / ALGUN</p>
79<p class="basetext">L'indefinit <span class="blaunegreta">algú</span> té un caràcter estrictament pronominal, i per tant no pot precedir un substantiu. És invariable en gènere i nombre, i sempre fa referència a qualsevol persona indeterminada:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; <strong>Algú</strong> ho sap?<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Si <strong>algú</strong> no hi està d'acord que ho diga.</span></p>
81<p class="basetext">L'indefinit <span class="blaunegreta">algun</span> (amb la seua flexió, <em>alguna, alguns, algunes)</em> exercix una funció adjectiva i pot fer referència, d'una banda, a un nombre reduït de persones o de coses i, a vegades, a una de sola:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; No sé si ja t'han dit <strong>alguna</strong> cosa sobre l'assumpte.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja ens hem posat en contacte amb <strong>algunes</strong> persones interessades en el projecte.</span></p>
83<p class="basetext">I, d'una altra, a una certa quantitat d'alguna cosa, ni poc ni molt d'alguna cosa:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; Respecte d'això, tenim <strong>alguna</strong> reserva.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Un escrit d'<strong>alguna</strong> extensió.</span></p>
85<p class="basetext">&#8250; Davant d'un complement partitiu introduït amb la preposició <em>de,</em> s'ha d'usar la forma <span class="blaunegreta">algun</span>:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; No sé si <strong>algun</strong> de nosaltres està disposat a fer això.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Si <strong>algun</strong> dels presents vol dir alguna cosa, ara pot fer-ho.</span></p>
87<p class="basetext">El mot <span class="blaunegreta">algun</span> i la seua flexió s'usen sense cap substantiu ni complement quan fan referència a un substantiu esmentat anteriorment que es troba elidit:<br>
88<span class="basetext2">&#8250; He escrit a totes les editorials, però <strong>algunes</strong> encara no han respost.</span></p>
89<p class="basetext"><strong><em>_____</em></strong><br>
90<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
91<ul>
92<li><a href="u_un.html" class="basetext">u/un</a></li>
93<li><a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/alg_.html" class="basetext">algú</a></li>
94<li><a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/algun.html" class="basetext">algun</a></li>
95</ul>
96<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
97<!--
98if (window.writeIntopicBar)
99        writeIntopicBar(0);
100//-->
101</script>
102</body>
103</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.