source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>altura_alçària_alçada</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Doblets lingüístics\naltura / alçària / alçada / altitud");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ALTURA / ALÇÀRIA / ALÇADA / ALTITUD</p>
79<p><span class="basetext">La paraula</span> <span class="blaunegreta">altura</span> <span class="basetext">designa la distància vertical d'un punt a la superfície de la terra o a qualsevol altre terme de comparació:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'avió vola a gran <strong>altura.<br></strong></span> <span class="basetext2">&#8250; Els quadres no estan a la mateixa <strong>altura.</strong></span></p>
80<p class="basetext">En una figura geomètrica, una <span class="blaunegreta">altura</span> és un segment traçat des d'un vertex i perpendicular a un costat o a una cara, o bé la longitud del dit segment:<br>
81<span class="basetext2">&#8250; Les tres <strong>altures</strong> d'un triangle equiltater són iguals.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Dibuixeu un rectangle de sis cm de base i tres cm d'<strong>altura.</strong></span></p>
82<p class="basetext">També s'usa en expressions com les següents:<br>
83<span class="basetext2">&#8250; No va saber estar a l'<strong>altura</strong> de les circumstàncies.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ens vam creuar a l'<strong>altura</strong> de Paterna.</span></p>
84<p class="basetext">Per la seua banda, la paraula <span class="blaunegreta">alçària</span> indica la dimensió que té un cos en sentit vertical:<br>
85<span class="basetext2">&#8250; Han construït una paret de tres metres d'<strong>alçària.<br></strong></span> <span class="basetext2">&#8250; L'Everest té una <strong>alçària</strong> de 8.880 m.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'<strong>alcària</strong> d'una figura amb forma de prisma rectangular coincidix amb una de les seues <strong>altures</strong>.</span></p>
86<p class="basetext">S'utilitza la paraula <span class="blaunegreta">alçada</span><strong>,</strong> molt específicament, per a fer referència a l'<span class="blaunegreta">alçària</span> d'una persona o d'un animal:<br>
87<span class="basetext2">&#8250; El pivot de l'equip era un home d'una gran <strong>alçada.<br></strong></span> <span class="basetext2">&#8250; El meu gos no creixerà més, ja ha arribat a l'<strong>alçada</strong> que solen tindre els gossos adults de la seua raça.</span></p>
88<p class="basetext">I, finalment, la paraula <span class="blaunegreta">altitud</span> significa &#8216;altura d'un punt de la Terra respecte al nivell del mar&#8217;:<br>
89<span class="basetext2">&#8250; El cim de l'Everest es troba a 8.880 m d'<strong>altitud</strong>.</span></p>
90<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
91<!--
92if (window.writeIntopicBar)
93        writeIntopicBar(0);
94//-->
95</script>
96</body>
97</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.