source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Doblets_linguistics/aparat_aparell.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.0 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>aparat_aparell</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Doblets lingüístics\naparat / aparell");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">APARAT / APARELL</p>
79<p class="basetext">La paraula <span class="blaunegreta">aparat</span> s'usa exclusivament per a designar allò que dóna pompositat a un acte, una cerimònia, etc.:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Volien celebrar el casament d'una manera íntima, sense <strong>aparat.</strong></span></p>
81<p class="basetext">En canvi, la paraula <span class="blaunegreta">aparell</span> fa referència a un conjunt de sistemes mecànics, electrònics, etc., que funcionen com una unitat i que servixen per a executar alguna operació o dur a terme determinades funcions:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; Hem comprat un nou <strong>aparell</strong> de televisió.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'alarma que han instal·lat és un <strong>aparell</strong> molt sofisticat.</span></p>
83<p class="basetext">Paral·lelament, en el camp de la biologia, designa el conjunt d'òrgans especialitzats a dur a terme una funció determinada:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; És un metge especialista en l'<strong>aparell</strong> digestiu.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els renyons formen part de l'<strong>aparell</strong> urinari.</span></p>
85<p class="basetext">I, finalment, la paraula <span class="blaunegreta">aparell</span> s'usa també en expressions com les següents:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; S'ha desplegat un gran <strong>aparell</strong> policial.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'<strong>aparell</strong> administratiu de l'Estat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'<strong>aparell</strong> del partit n'ha impedit la renovació.</span></p>
87<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
88<!--
89if (window.writeIntopicBar)
90        writeIntopicBar(0);
91//-->
92</script>
93</body>
94</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.