source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 5.5 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>número_nombre</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Doblets lingüístics\nnúmero / nombre");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">NÚMERO / NOMBRE</p>
79<p class="basetext">La paraula <span class="blaunegreta">número</span> s'usa per a fer referència al nombre amb què una cosa és designada dins d'una sèrie o una col·lecció:<span class="basetext2"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Viu en el <strong>número</strong> set del carrer Major.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; És el <strong>número</strong> dos de la llista.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Encara no se sap qui té el <strong>número</strong> premiat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La revista ha publicat un <strong>número</strong> extraordinari dedicat a la decoració.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Busqueu la pàgina <strong>número</strong> 102.</span></p>
80<p class="basetext">També s'usa esta paraula per a designar cada una de les parts que componen un espectacle:<br>
81<span class="basetext2">&#8250; El <strong>número</strong> que més ens ha agradat ha sigut el dels pallassos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La pel·lícula inclou uns <strong>números</strong> de ball molt originals.</span></p>
82<p class="basetext">I, finalment, s'utilitza la paraula <span class="blaunegreta">número</span> en sentit figurat per a fer referència a l'escàndol que protagonitzen una o diverses persones:<br>
83<span class="basetext2">&#8250; No m'agrada eixir amb este xicot, perquè allà on va munta el <strong>número.</strong><br></span> <span class="basetext2">&#8250; He callat per no muntar un <strong>número.</strong></span></p>
84<p class="basetext">Per la seua banda, la paraula <span class="blaunegreta">nombre</span> fa referència a una quantitat:<br>
85<span class="basetext2">&#8250; Hi ha un gran <strong>nombre</strong> de persones que creuen en l'existència dels ovnis.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hi assistiren un <strong>nombre</strong> considerable d'espectadors.</span></p>
86<p class="basetext">A més a més, esta paraula s'usa en l'àmbit de la matemàtica per a designar una entitat numèrica abstracta i, també, el resultat de comptar:<br>
87<span class="basetext2">&#8250; El <strong>nombre</strong> 3 és un <strong>nombre</strong> imparell.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>nombre</strong> <em>e</em> i el <strong>nombre</strong> <em>pi</em> són <strong>nombres</strong> irracionals.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hui estudiarem els <strong>nombres</strong> sencers.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Hem d'aprendre el <strong>nombre</strong> atòmic dels elements químics.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Comproveu que el resultat de la suma és el <strong>nombre</strong> 1.460.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Preneu un <strong>nombre</strong> qualsevol i dividiu-lo per dos.</span></p>
88<p class="basetext">I, finalment, s'utilitza en gramàtica per a fer referència al <em>singular</em> i al <em>plural:</em><br>
89<span class="basetext2">&#8250; Este adjectiu és invariable en gènere i <strong>nombre.<br></strong></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem estudiat els sufixos que indiquen el <strong>nombre</strong> de les paraules.</span></p>
90<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
91<!--
92if (window.writeIntopicBar)
93        writeIntopicBar(0);
94//-->
95</script>
96</body>
97</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.