source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Doblets_linguistics/u_un.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 7.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>u_un</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Doblets lingüístics\nu / un");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">U / UN</p>
79<p class="basetext">La paraula <span class="blaunegreta">un</span> (amb la seua flexió, <em>una, uns, unes)</em> és, en primer lloc, un article, adjectiu o pronom indefinit:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; He comprat <strong>un</strong> regal per a tu.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Li he regalat <strong>unes</strong> sabates noves.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ací hi ha <strong>unes</strong> persones que volen veure't.<br></span><span class="basetext2">&#8250; <strong>Uns</strong> vénen, altres se'n van.</span></p>
81<p class="basetext">També fa la funció d'adjectiu numeral cardinal, modificant un substantiu elidit o exprés:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; Hi ha només <strong>una</strong> taula i quatre cadires.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Només en tinc <strong>un</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Baixava els escalons d'<strong>un</strong> en <strong>un.</strong><br></span><span class="basetext2">&#8250; Fa les lletres d'<strong>una</strong> en <strong>una</strong>.</span></p>
83<p class="basetext">La paraula <span class="blaunegreta">un</span> (sense femení ni plural) també indica el nombre <span class="blaunegreta">un</span>:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; L'element neutre del producte és l'<strong>un</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Un</strong> i <strong>un</strong> fan dos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Comença a comptar amb mi: <strong>un,</strong> dos, tres...<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja sap comptar d'<strong>un</strong> a cent.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; &#8212;Com va el partit? &#8212;Van encara dos a <strong>un</strong>.</span></p>
85<p class="basetext">Igualment, pot funcionar com a substantiu designant el nom de la xifra (amb el plural <span class="blaunegreta">uns</span>):<br>
86<span class="basetext2">&#8250; La travessa d'esta setmana només té un <strong>un</strong>, però la de la setmana passada tenia quatre <strong>uns</strong>, tres dosos i set ics</span>.</p>
87<p class="basetext">D'altra banda, <span class="blaunegreta">un</span> també pot ser un pronom indefinit amb valor sintàctic de subjecte, com a sinònim de <strong>hom</strong> o <strong>un hom:</strong><br>
88<span class="basetext2">&#8250; <strong>Un</strong> no sap què fer en estos casos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Si <strong>un</strong> es compromet a fer una cosa, ha de fer-la.</span></p>
89<p class="basetext">Però en estos tres últims casos, és a dir, quan va sol i no funciona com a modificador d'un substantiu (exprés o elidit), o quan és un substantiu en singular, pot adoptar també la forma <span class="blaunegreta">u</span>:<br>
90<span class="basetext2">&#8250; L'element neutre del producte és l'<strong>u</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>U</strong> i <strong>u</strong> fan dos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Comença a comptar amb mi: <strong>u,</strong> dos, tres...<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja sap comptar d'<strong>u</strong> a cent.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La travessa d'esta setmana només té un <strong>u</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; &#8212;Com va el partit? &#8212;Van encara dos a <strong>u</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>U</strong> no sap què fer en estos casos.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Si <strong>u</strong> es compromet a fer una cosa, ha de fer-la.</span></p>
91<p class="basetext">Quan s'usa com a ordinal, però, el numeral <span class="blaunegreta">un</span> no pren mai la forma femenina ni té plural, i adopta sempre la forma <span class="blaunegreta">u</span><strong>:</strong><br>
92<span class="basetext2">&#8250; En la pàgina <strong>u</strong> del llibre hi ha una dedicatòria.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja ha eixit el volum <strong>u</strong> de la col·lecció.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Viu en la porta <strong>u.</strong><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Jo tinc l'<strong>u</strong> (= &#8216;el número u d'una sèrie&#8217;).<br></span><span class="basetext2">&#8250; Ella és sempre la número <strong>u</strong>.</span></p>
93<p class="basetext">Igualment s'usa la forma <span class="blaunegreta">u</span> en la frase <strong>ser</strong> (<em>o</em> <strong>ésser</strong>) <strong>tot u:</strong><br>
94<span class="basetext2">&#8250; Pujar a la cadira i caure només va ser tot <strong>u</strong>.</span></p>
95<p class="basetext"><strong><em>_____</em></strong><br>
96<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
97<ul>
98<li><a href="alg__algun.html" class="basetext">algú/algun</a></li>
99<li><a href="cadasc__cadascun.html" class="basetext">cadascú/cadascun</a></li>
100</ul>
101<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
102<!--
103if (window.writeIntopicBar)
104        writeIntopicBar(0);
105//-->
106</script>
107</body>
108</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.