source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/no.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.0 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>no</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nAdverbis\nAdverbis d'afirmació, de dubte i de negació\nno");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">NO</p>
79<p class="basetext">Este adverbi indica el caràcter negatiu d'una oració. Se situa immediatament davant del verb de l'oració o davant d'algun membre d'esta amb sentit negatiu.<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Els teus nebots encara <strong>no</strong> han arribat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>No</strong> me'ls envies per fax; millor si me'ls envies per correu.</span></p>
81<p class="basetext">Este adverbi pot equivaldre a tota una oració negativa.<br>
82<span class="basetext2">&#8250; Has anat a vore ta mare? -<strong>No.</strong><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vindràs amb nosaltres? -<strong>No.</strong></span></p>
83<p class="basetext">L'adverbi <strong>no</strong> té valor expletiu (és a dir, no és necessari per al sentit de la frase) en oracions comparatives, en què la primera té un sentit afirmatiu i la segona està introduïda amb la conjunció <strong>que.</strong><br>
84<span class="basetext2">&#8250; Li agrada més anar a la muntanya que <strong>no</strong> a la platja.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Fa més traduccions en un dia que <strong>no</strong> en fas tu en tota una setmana.</span></p>
85<p class="basetext">També té valor expletiu en oracions temporals introduïdes per les locucions <strong>abans que</strong> i <strong>fins que</strong>.<br>
86<span class="basetext2">&#8250; Avisa'ls, abans que <strong>no</strong> vinguen.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Fins que <strong>no</strong> ho acaben, no els pense pagar.</span></p>
87<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
88<!--
89if (window.writeIntopicBar)
90        writeIntopicBar(0);
91//-->
92</script>
93</body>
94</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.