source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 9.3 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>article definit</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nArticle definit");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">L'ARTICLE DEFINIT</p>
79<p class="basetext"><strong>1.&#160; Concepte i funció</strong><br>
80L'article definit és una categoria gramatical que exercix principalment la funció de determinar un nom ja conegut. Formalment, precedix el nom i concorda en gènere i en nombre amb el substantiu del qual depén.</p>
81<p class="basetext"><strong>2.&#160; Morfologia</strong><br>
82L'article definit presenta una variació de gènere i nombre: en singular, hi ha les formes <strong>el</strong> per al masculí i <strong>la</strong> per al femení, i en plural, <strong>els</strong> per al masculí i <strong>les</strong> per al femení.</p>
83<p class="basetext"><strong>3.&#160; Apostrofació</strong><br>
84Com a regla general, els articles determinats <strong>el</strong> i <strong>la</strong> es reduïxen a <strong>l'</strong> quan la paraula que els seguix comença per vocal o <strong>h:</strong> <strong><em>l'</em></strong><em>avi, <strong>l'</strong>egua, <strong>l'</strong>invent, <strong>l'</strong>orgue, <strong>l'</strong>ull, <strong>l'</strong>hivern.</em><br>
85<br>
86Esta regla general d'apostrofació de l'article presenta les següents excepcions:</p>
87<ul>
88<li><span class="basetext">Davant d'un mot femení començat amb <strong>i</strong> o <strong>u</strong> àtones (precedides o no de <strong>h</strong>) es manté la forma plena de l'article <strong>la:</strong> <strong><em>la</em></strong> <em>idea, <strong>la</strong> il·lusió, <strong>la</strong> hipòtesi, <strong>la</strong> història; <strong>la</strong> unitat, <strong>la</strong> universitat, <strong>la</strong> humitat, <strong>la</strong> humorada.</em><br></span></li>
89<li><span class="basetext">Quan el mot següent comença amb una <strong>i</strong> o una <strong>u</strong> no vocàliques es manté també la forma plena de l'article, tant en masculí com en femení: <strong><em>el</em></strong> <em>iaio, <strong>el</strong> ioga, <strong>el</strong> iogurt, <strong>el</strong> hiatus, <strong>el</strong> hioide, <strong>el</strong> uigur, <strong>el</strong> uombat; <strong>la</strong> iarda, <strong>la</strong> ionosfera, <strong>la</strong> hialita, <strong>la</strong> hiena.</em> Excepció: <strong><em>l'</em></strong><em>ió.</em><br></span></li>
90<li><span class="basetext">Davant dels mots <em>una</em> (referit a l'hora del dia), <em>ira</em> i <em>host</em>, s'usa la forma plena <strong>la: la</strong> una, <strong>la</strong> ira, <strong>la</strong> host.<br></span></li>
91<li><span class="basetext">No s'apostrofa tampoc l'article <strong>la</strong> quan la paraula que precedix comença amb el prefix <strong>a-</strong> amb valor negatiu, si pot originar confusió per homofonia: <strong><em>la</em></strong> <em>anormalitat, <strong>la</strong> asexualitat, <strong>la</strong> asimetria, <strong>la</strong> asincronia.</em><br></span></li>
92<li><span class="basetext">Davant del nom de les lletres, no s'apostrofa mai: <strong><em>la</em></strong> <em>a, <strong>la</strong> ene, <strong>la</strong> hac, <strong>la</strong> ele</em>.</span><br></li>
93</ul>
94<p class="basetext"><span class="basetext2"><u>REMARCA</u>: Davant de les xifres romanes i aràbigues, l'article adopta les formes apostrofades si quan s'escriuen amb caràcters alfabètics s'apostrofen: <strong><em>l'</em></strong><em>1 de gener</em> (= <strong>l'</strong>u de gener); <em><strong>l'</strong>XI</em> (=<strong>&#160;l'</strong>onze); <em><strong>d'</strong>1.000<strong>.</strong>000 a 2.000.000</em> (= <strong>d'</strong>un milió a dos milions).</span></p>
95<p class="basetext"><strong>4.&#160; Contracció</strong><br>
96Els articles determinats <strong>el</strong> i <strong>els</strong> es contrauen amb les preposicions <strong>a, de</strong> i <strong>per.</strong> Les contraccions resultants són <strong>al, als; del, dels; pel,</strong> <strong>pels:</strong><br>
97<span class="basetext2">&#8250; Conta-ho <strong>al</strong> pare.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Escriu <strong>als</strong> amics.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El llibre <strong>del</strong> germà.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La casa <strong>dels</strong> pares.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vingué <strong>pel</strong> carrer de la dreta.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Va <strong>pels</strong> camins.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; En canvi, en el cas que l'article determinat s'haja d'apostrofar, no es fa la contracció:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Telefona <strong>a l'</strong>advocada.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Baixa <strong>de l'</strong>avió.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Circula <strong>per l'</strong>altre carrer.</span></p>
98<p class="basetext"><strong>5.&#160; Remarques sintàctiques</strong><br>
99Se suprimix l'article en els casos següents:</p>
100<ul>
101<li class="basetext">Davant del nom dels dies de la setmana, quan es fa referència al dia al·ludit immediatament anterior o posterior respecte al moment en què s'enuncia:<br>
102<span class="basetext2">&#8250; <strong>Diumenge</strong> anàrem al camp.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Xavier vindrà <strong>dijous.</strong></span><br></li>
103<li class="basetext">Davant dels infinitius amb valor verbal:<br>
104<span class="basetext2">&#8250; <strong>Beure</strong> alcohol no et resoldrà els problemes.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Conéixer</strong> esta persona ha sigut un factor decisiu.</span><br>
105<span class="basetext2"><u>EXCEPCIONS</u>: Hi ha molts infinitius substantivats que, com a tals, admeten l'ús de l'article: <strong><em>el</em></strong> <em>berenar, <strong>el</strong> beure, <strong>el</strong> deure, <strong>el</strong> dinar<strong>, el</strong> dir<strong>, el</strong> dormir, <strong>l</strong>'entendre, <strong>l</strong>'esdevenir, <strong>l</strong>'esmorzar, <strong>l</strong>'ésser, <strong>l</strong>'haver, <strong>el</strong> menjar, <strong>el</strong> parlar, <strong>el</strong> poder, <strong>el</strong> riure, <strong>el</strong> saber, <strong>el</strong> somriure, <strong>el</strong> sopar, <strong>el</strong> viure</em> i <strong><em>el</em></strong> <em>voler.</em></span><br></li>
106<li class="basetext">Davant de la conjunció <strong>que:</strong><br>
107<span class="basetext2">&#8250; <strong>Que</strong> anem a sopar no vol dir res.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Que</strong> em digues estes coses em fa il·lusió.</span><br>
108Però l'article és correcte davant del relatiu <strong>que</strong> quan s'usa en oracions substantives de relatiu neutres o en adjectives amb elisió del substantiu:<br>
109<span class="basetext2">&#8250; No sap <strong>el que</strong> diu.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Porta'm el llibre que hi ha damunt de la taula i <strong>el</strong> (llibre)<strong>que</strong> es troba damunt del llit.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Aniràs en el tren de les quatre o en <strong>el</strong> (tren) <strong>que</strong> ix a les set?</span></li>
110</ul>
111<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
112<!--
113if (window.writeIntopicBar)
114        writeIntopicBar(0);
115//-->
116</script>
117</body>
118</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.