source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 15.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>conjuncions</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nConjuncions");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">LES CONJUNCIONS</p>
79<p class="basetext"><strong>1. Funció i classificació</strong><br>
80La conjunció és la categoria gramatical que enllaça oracions o bé membres o elements d'una mateixa oració. Segons el tipus de relació que establixen entre els termes enllaçats, les conjuncions es classifiquen en <strong>coordinants</strong> i <strong>subordinants.</strong></p>
81<p class="basetext"><strong>2. Conjuncions coordinants</strong><br>
82Estes conjuncions relacionen oracions independents o termes independents dins de la mateixa oració. Segons les funcions que exercixen, es classifiquen en els grups que s'indiquen tot seguit.</p>
83<p class="basetext"><strong>2.1. <em>Copulatives</em></strong><br>
84Fonamentalment expressen una relació de mera addició entre els elements coordinants. Les conjuncions copulatives són <strong>i</strong> (per a les oracions afirmatives) i <strong>ni</strong> (per a les oracions negatives).<br>
85<span class="basetext2">&#8250; Marc llig <strong>i</strong> Carme escriu.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No puc anar-hi esta setmana <strong>ni</strong> tampoc l'altra.</span></p>
86<p class="basetext">La conjunció <strong>i</strong> es manté inalterable encara que precedisca una paraula començada per la vocal <strong>i:</strong><br>
87<span class="basetext2">&#8250; Carme <strong>i</strong> Isabel són amigues meues.<br></span><span class="basetext2">&#8250; És una persona inactiva <strong>i</strong> ineficaç.</span></p>
88<p class="basetext">També es fa servir per a unir els dos cognoms:<br>
89<span class="basetext2">&#8250; Marta Espuig <strong>i</strong> Carbonell<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Octavi Borja <strong>i</strong> Adrià.</span></p>
90<p class="basetext"><strong>2.2. <em>Distributives</em></strong><br>
91Indiquen alternança dels termes enllaçats. Les conjuncions distributives són: <strong>adés&#8230;adés, adés&#8230;ara, ara&#8230;ara, mig&#8230;mig, ni&#8230;ni, o&#8230;o, sia&#8230;sia, siga&#8230;siga.</strong><br>
92<span class="basetext2">&#8250; Els xiquets <strong>adés</strong> ploren <strong>adés</strong> riuen.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els escolars <strong>adés</strong> treballen <strong>ara</strong> juguen.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Ara</strong> entre <strong>ara</strong> isc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Sempre diu les coses <strong>mig</strong> rient <strong>mig</strong> plorant.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No vénen <strong>ni</strong> Empar <strong>ni</strong> Ricard.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>O</strong> em dones els llibres, <strong>o</strong> me'n vaig.<br></span><span class="basetext2">&#8250; <strong>Siga</strong> matí <strong>siga</strong> vesprada, passa les hores menjant.</span></p>
93<p class="basetext"><strong>2.3. <em>Disjuntives</em></strong><br>
94Expressen una alternança o contraposició entre els elements que enllacen. Les principals conjuncions disjuntives són <strong>o</strong> i <strong>o bé.</strong><br>
95<span class="basetext2">&#8250; Compra pomes <strong>o</strong> taronges.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Posa't la camisa blava <strong>o bé</strong> la blanca.</span></p>
96<p class="basetext">La conjunció <strong>o</strong> també es manté inalterable encara que precedisca una paraula començada per <strong>o.</strong><br>
97<span class="basetext2">&#8250; Al sopar, no sé si vindran deu <strong>o</strong> onze persones.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pere no sé si és odontòleg <strong>o</strong> oftalmòleg.</span></p>
98<p class="basetext"><strong>2.4. <em>Adversatives</em></strong><br>
99Expressen oposició o contrarietat entre els elements que enllacen. Pertanyen a esta classe les conjuncions i les locucions conjuntives següents: <strong>així i tot, això no obstant, no obstant això, altrament, amb tot, mentre que, però, sinó, sinó que, tanmateix.</strong><br>
100<span class="basetext2">&#8250; Son pare li ho va advertir, i <strong>així i tot</strong> se n'anà amb la moto.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tots estem en crisi, <strong>això no obstant</strong> tots anem de viatge.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Li va tocar la grossa de Nadal, <strong>altrament</strong> no hauria fet el viatge.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Té molts problemes; <strong>amb tot</strong>, els resoldrà prompte.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Joana treballa moltes hores, <strong>mentre que</strong> tu treballes poc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Estudia molt, <strong>però</strong> no aprova cap examen.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No és que no vullga, <strong>sinó que</strong> he d'anar-me'n.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No va estudiar gens i, <strong>tanmateix,</strong> ha aprovat l'oposició.</span></p>
101<p class="basetext"><strong>2.5. <em>Consecutives</em></strong><br>
102Expressen una conseqüència, una deducció, allò que s'inferix del que s'ha dit en la frase anterior. Dins d'este grup, tenim la conjunció <strong>doncs</strong> i la locució conjuntiva <strong>de manera que</strong> entre d'altres:<br>
103<span class="basetext2">&#8250; No vols vindre amb mi? <strong>Doncs</strong> ja en parlarem.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Sabem ja la veritat, <strong>de manera que</strong> no ens digues més mentides.</span></p>
104<p class="basetext"><strong>2.6. <em>Continuatives</em></strong><br>
105Indiquen continuïtat, successió entre les oracions o termes enllaçats; també poden expressar acumulació o suma. Les conjuncions i locucions conjuntives més importants són: <strong>així mateix, doncs, ni tan sols.</strong><br>
106<span class="basetext2">&#8250; A banda del que hem dit hi ha, <strong>així mateix</strong>, altres consideracions.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Doncs</strong> sí: ara et contaré el que em va passar.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Entrà i <strong>ni tan sols</strong> ens saludà.</span></p>
107<p class="basetext"><strong>3. Conjuncions subordinants</strong><br>
108Estes conjuncions enllacen les oracions que depenen significativament d'altres amb aquelles de les quals depenen. Hi ha les següents classes de conjuncions subordinants:</p>
109<p class="basetext"><strong>3.1. <em>Completiva</em></strong><br>
110Únicament hi ha la conjunció <strong>que.</strong> Esta conjunció també s'anomena <strong>copulativa,</strong> perquè simplement enllaça oracions que exercixen la funció sintàctica de complement i, per extensió, les que fan de subjecte i de predicat nominal.<br>
111<span class="basetext2">&#8250; No és bo <strong>que</strong> menges estes coses.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Crec <strong>que</strong> demà tinc una reunió.</span></p>
112<p class="basetext"><strong>3.2. <em>Temporals</em></strong><br>
113Introduïxen oracions temporals. Dins d'este grup s'inclouen les següents conjuncions i locucions conjuntives: <strong>abans que, així que, a penes, d'ençà que, de seguida que, després que, des que, fins que, mentre, quan, sempre que, tan prompte com, tot seguit que.</strong><br>
114<span class="basetext2">&#8250; Compra les entrades <strong>abans que</strong> tanquen la taquilla.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Així que</strong> acabes, ens menjarem el pastís.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>A penes</strong> li diuen alguna cosa, es posa a plorar.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>D'ençà que</strong> l'anterior president va dimitir, ja no es produïx tant.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>De seguida que</strong> arribe el iaio, dóna-li el regal.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Veniu a casa <strong>després que</strong> acabeu la classe.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Des que</strong> tingué el xiquet no té ganes d'eixir.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No aniré al camp <strong>fins que</strong> no passe l'hivern.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Mentre</strong> tu prepares el dinar, jo planxaré la roba.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Quan</strong> tu vindràs, me n'aniré jo.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Sempre que</strong> fa sol ix a passejar.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Tam prompte com</strong> arribarà, soparem.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Tot seguit que</strong> el capità va donar l'orde, va començar l'atac.</span></p>
115<p class="basetext"><strong>3.3. <em>Causals</em></strong><br>
116Indiquen relacions de causa entre dos o més proposicions. Les conjuncions i locucions conjuntives més importants són: <strong>atés que, com que, ja que, per tal com, perquè, puix.</strong><br>
117<span class="basetext2">&#8250; <strong>Atés que</strong> el president no podia anar-hi, van suspendre la reunió.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Com que</strong> no hi havia ningú a casa, he eixit a passejar.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Ja que</strong> ho has suspés tot, no aniràs de viatge.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He acceptat la invitació <strong>per tal com</strong> no m'hi podia negar.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No ha eixit <strong>perquè</strong> plovia.<br></span><span class="basetext2">&#8250; <strong>Puix que</strong> estic sol, llegiré en veu alta.</span></p>
118<p class="basetext"><strong>3.4. <em>Finals</em></strong><br>
119Exercixen la funció d'indicar que el període que regixen es troba subordinat a un altre període, i d'atorgar al període dependent una significació de finalitat respecte al període completat per la frase regida. Dins d'este grup s'inclouen les conjuncions i locucions conjuntives següents: <strong>a fi que, perquè, per tal que, que.</strong><br>
120<span class="basetext2">&#8250; No li ho direm mai, <strong>a fi que</strong> no es moleste.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He fet el dinar <strong>perquè</strong> te'l menges.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; T'ho dic <strong>per tal que</strong> obres en conseqüència.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Veniu, <strong>que</strong> us diga el resultat.</span></p>
121<p class="basetext"><strong>3.5. <em>Condicionals</em></strong><br>
122Indiquen que la realització de l'acció que expressa el verb principal depén de l'oració subordinada que estes introduïxen. Pertanyen a esta classe les conjuncions i locucions conjuntives següents: <strong>en cas que, mentre, només que, posat que, sempre que, si, si de cas, sols que.</strong><br>
123<span class="basetext2">&#8250; <strong>En cas que</strong> compre els segells, farem els enviaments.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Mentre</strong> no t'alces prompte, no arribaràs a temps.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Només que</strong> anem demà a la biblioteca, acabarem el treball.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Canviaré l'armari de lloc, <strong>posat que</strong> puga moure'l.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Sempre que</strong> em digues la veritat, et respectaré.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Si</strong> no aneu, no us donaran els diners.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Si de cas</strong> telefona, expliqueu-li com ho ha de fer.<br></span><span class="basetext2">&#8250; <strong>Sols que</strong> estigueu mitja hora, es posaran contents.</span></p>
124<p class="basetext"><strong>3.6. <em>Modals</em></strong><br>
125Indiquen, amb l'oració subordinada que introduïxen, de quina manera es produïx l'acció del verb principal o la comparació respecte d'un fet expressat pel verb principal. Dins d'este grup, s'hi inclouen les conjuncions següents: <strong>així com, com, com si, segons com, tant com.</strong><br>
126<span class="basetext2">&#8250; Escriu <strong>així com</strong> parla.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ho han fet <strong>com</strong> han pogut.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Diu les coses <strong>com si</strong> no l'importaren gens ni miqueta.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Segons com</strong> ho digues, ho interpretaran.<br></span><span class="basetext2">&#8250; M'agrada escriure <strong>tant com</strong> llegir.</span></p>
127<p class="basetext"><strong>3.7. <em>Concessives</em></strong><br>
128Indiquen que l'acció expressada pel verb principal es realitza malgrat l'objecció o la dificultat que conté l'oració subordinada que estes conjuncions introduïxen. Pertanyen a este grup les conjuncions i locucions conjuntives següents: <strong>a pesar que, bé que, encara que, malgrat que, per bé que, per més que, si bé, tot i que.</strong><br>
129<span class="basetext2">&#8250; <strong>A pesar que</strong> ho haja trencat, és un bon xiquet.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vam arribar tard, <strong>bé que</strong> ells encara no hi havien arribat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Encara que</strong> li ho contes, no s'ho creurà.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Malgrat que</strong> ho sap, no vol dir-ho.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Finalment es va comprar el vestit, <strong>per bé que</strong> no li agrada gens.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Per més que</strong> li ho digues, no et farà cas.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Encara m'agraden els contes, <strong>si bé</strong> no tant com abans.<br></span><span class="basetext2">&#8250; <strong>Tot i que</strong> el problema era difícil, el vam resoldre.</span></p>
130<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
131<!--
132if (window.writeIntopicBar)
133        writeIntopicBar(0);
134//-->
135</script>
136</body>
137</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.