source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 10.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>possessius</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPossessius");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ELS POSSESSIUS</p>
79<p class="basetext"><strong>1. Funció</strong><br>
80Els possessius indiquen propietat o pertinença respecte de l'element a què fa referència el nom substantiu que modifiquen implícitament o explícitament. Esta propietat o pertinença s'assenyala a partir de les persones que intervenen en la relació comunicativa establida.</p>
81<p class="basetext"><strong>2. Classificació i morfologia</strong><br>
82Els possessius poden ser <strong>àtons</strong> o <strong>tònics,</strong> segons que es pronuncien o no units a la paraula que precedixen; i d'<strong>un sol posseïdor</strong> o de <strong>diversos posseïdors,</strong> segons que el subjecte que posseïx l'objecte de què es parla siga una persona o diverses persones.</p>
83<p class="basetext"><strong>2.1. <em>Els possessius àtons</em></strong><br>
84Els possessius àtons només s'usen precedint algunes relacions de parentiu, en certes expressions estereotipades i precedint alguns tractaments.<br>
85Per a un sol posseïdor hi ha les formes següents: per a la primera persona del singular, hi ha les formes <strong>mon</strong> per al masculí i <strong>ma</strong> per al femení; i en plural, <strong>mos</strong> per al masculí i <strong>mes</strong> per al femení:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; Saps com anar a <strong>ma</strong> casa?<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Mos</strong> pares viuen a Vila-real.</span></p>
87<p class="basetext">Per a la segona persona, en singular, hi ha les formes <strong>ton</strong> per al masculí i <strong>ta</strong> per al femení; i en plural, <strong>tos</strong> per al masculí i <strong>tes</strong> per al femení:<br>
88<span class="basetext2">&#8250; On treballa <strong>ton</strong> germà?<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Quan vindran <strong>tos</strong> pares?</span></p>
89<p class="basetext">I per a la tercera persona, en singular, <strong>son</strong> per al masculí i <strong>sa</strong> per al femení; i en plural, <strong>sos</strong> per al masculí i <strong>ses</strong> per al femení:<br>
90<span class="basetext2"><strong>&#8250; Sa</strong> santedat el papa Joan XXIII.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Ses</strong> nebodes han obert una botiga de regals.</span></p>
91<p class="basetext">Per a diversos posseïdors, per a la primera persona del singular hi ha les formes <strong>nostre</strong> per al masculí i <strong>nostra</strong> per al femení; i en plural, <strong>nostres</strong> per al masculí i per al femení:<br>
92<span class="basetext2">&#8250; Déu <strong>Nostre</strong> Senyor.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Nostres</strong> filles ja són ben grans.</span></p>
93<p class="basetext">Per a la segona persona del singular hi ha les formes <strong>vostre</strong> per al masculí i <strong>vostra</strong> per al femení; i en plural, <strong>vostres</strong> tant per al masculí com per al femení:<br>
94<span class="basetext2">&#8250; Hem vist <strong>vostres</strong> possessions.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Senyors, no oblideu <strong>vostra</strong> indulgència<strong>.</strong></span></p>
95<p class="basetext">I per a la tercera persona, hi ha les mateixes formes que per a un posseïdor: en singular, <strong>son</strong> i <strong>sa,</strong> per al masculí i el femení respectivament; i en plural, <strong>sos</strong> per al masculí i <strong>ses,</strong> per al femení. I també les formes <strong>llur</strong> per al singular i <strong>llurs</strong> per al plural:<br>
96<span class="basetext2">&#8250; Els súbdits es queixaven, però <strong>son</strong> prec no arribava al cor del monarca.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Joan i Maria confiaven en ell, però <strong>llurs</strong> esperances han esdevingut vanes.</span></p>
97<p class="basetext"><strong>2.2. <em>Els possessius tònics</em></strong><br>
98Per a un sol posseïdor, en la primera persona del singular, hi ha les formes <strong>el</strong> <strong>meu</strong> per al masculí i <strong>la meua</strong> per al femení; i en plural, <strong>els meus</strong> per al masculí i <strong>les meues</strong> per al femení:<br>
99<span class="basetext2"><strong>&#8250; El meu</strong> llibre és molt interessant.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; La meua</strong> intenció era bona.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hi aniré amb <strong>els meus</strong> amics.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No han tingut en compte <strong>les meues</strong> protestes.</span></p>
100<p class="basetext">Per a la segona persona, en singular hi ha les formes <strong>el teu</strong> per al masculí i <strong>la teua</strong> per al femení; i en plural, <strong>els teus</strong> per al masculí i <strong>les teues</strong> per al femení:<br>
101Ja parlaràs quan arribe <strong>el teu</strong> torn.<br>
102<span class="basetext2"><strong>&#8250; La teua</strong> intervenció ha sigut molt oportuna.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No m'agraden <strong>els teus</strong> pantalons.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Sempre s'oposen a <strong>les teues</strong> iniciatives.</span></p>
103<p class="basetext">I per a la tercera persona, en singular, <strong>el seu</strong> per al masculí i <strong>la seua</strong> per al femení; i en plural, <strong>els seus</strong> per al masculí i <strong>les seues</strong> per al femení:<br>
104<strong>El seu</strong> projecte és inviable.<br>
105<span class="basetext2">&#8250; Agrairem sempre <strong>la seua</strong> generositat.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Els seus</strong> partidaris el van abandonar.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Les seues</strong> cosines visiten els iaios.</span></p>
106<p class="basetext">Per a diversos posseïdors, per a la primera persona del singular hi ha les formes <strong>el nostre</strong> per al masculí i <strong>la nostra</strong> per al femení; i en plural, <strong>els nostres</strong> per al masculí i <strong>les nostres</strong> per al femení:<br>
107<span class="basetext2"><strong>&#8250; El nostre</strong> pare treballa massa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hi posàrem tota <strong>la nostra</strong> il·lusió.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Compteu amb <strong>els nostres</strong> millors desitjos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Heu de disculpar <strong>les nostres</strong> deficiències.</span></p>
108<p class="basetext">Per a la segona persona del singular hi ha les formes <strong>el vostre</strong> per al masculí i <strong>la vostra</strong> per al femení; i en plural, <strong>els vostres</strong> per al masculí i <strong>les vostres</strong> per al femení:<br>
109<span class="basetext2">&#8250; De tots el que hem vist, <strong>el vostre</strong> treball és el millor.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Això són coses de <strong>la vostra</strong> professora.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Van vetlar <strong>pels vostres</strong> interessos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ahir van vindre <strong>les vostres</strong> companyes.</span></p>
110<p class="basetext">I per a la tercera persona hi ha, d'una banda, les mateixes formes que per a un posseïdor: en singular, <strong>el seu</strong> per al masculí i <strong>la seua</strong> per al femení; i en plural, <strong>els seus</strong> per al masculí i <strong>les seues</strong> per al femení.<br>
111<span class="basetext2">&#8250; Els socis l'han alliberat <strong>del seu</strong> compromís.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ara vindran amb <strong>els seus</strong> romanços.</span></p>
112<p class="basetext2"><u>REMARCA</u>: Quan els possessius van darrere del mot que determinen, s'usen sense article: <em>Un cosí <strong>meu</strong> viu a Xàbia. Li ho ha dit un amic <strong>seu.</strong></em></p>
113<p class="basetext">&#160;</p>
114<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
115<!--
116if (window.writeIntopicBar)
117        writeIntopicBar(0);
118//-->
119</script>
120</body>
121</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.