source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 13.6 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>de</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPreposicions\nde");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">DE</p>
79<p class="basetext"><strong>1.</strong> Expressa relacions circumstancials que denoten:</p>
80<ul>
81<li class="basetext">L'allunyament, la separació:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; L'assumpte se li escapà <strong>de</strong> les mans.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'any passat l'expulsaren <strong>del</strong> partit.</span><br>
83<em><br></em></li>
84<li class="basetext">El punt de partida d'una acció o, especialment, d'un moviment o d'una transició, sovint en correlació amb les preposicions <strong>a</strong> i <strong>en:</strong><br>
85<span class="basetext2">&#8250; Portava la jaqueta penjant <strong>dels</strong> muscles.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vam anar <strong>de</strong> Mallorca a València amb avió.</span><br>
86<em><br></em></li>
87<li class="basetext">La procedència, l'origen:<br>
88<span class="basetext2">&#8250; La meua cosina ve <strong>de</strong> Xixona.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Este xocolate és <strong>de</strong> Suïssa.</span><br>
89<em><br></em></li>
90<li class="basetext">El punt de partida d'una distància, un mesurament, un càlcul, en correlació amb la preposició <strong>a:</strong><br>
91<span class="basetext2">&#8250; Estem a quatre quilòmetres <strong>de</strong> la capital.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>De</strong> tres a huit en van cinc.</span><br>
92<em><br></em></li>
93<li class="basetext">El punt de partida d'un espai de temps, sovint en correlació amb les preposicions <strong>a</strong> i <strong>en:</strong><br>
94<span class="basetext2">&#8250; Les botigues obrin <strong>de</strong> deu a dos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Està fet <strong>de</strong> dilluns.</span><br>
95<em><br></em></li>
96<li class="basetext">La duració, l'espai de temps:<br>
97<span class="basetext2">&#8250; Anirem a ta casa <strong>de</strong> nit.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>De</strong> menuda jugava al futbol amb el meu germà.</span><br>
98<em><br></em></li>
99<li class="basetext">La manera:<br>
100<span class="basetext2">&#8250; Sempre va <strong>de</strong> bon xic.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Sempre obra <strong>de</strong> bona fe.</span><br>
101<em><br></em></li>
102<li class="basetext">La causa, el motiu:<br>
103<span class="basetext2">&#8250; Plorava <strong>de</strong> ràbia.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No vaig anar <strong>de</strong> por que tenia.</span><br>
104<em><br></em></li>
105<li class="basetext">El mitjà, l'instrument:<br>
106<span class="basetext2">&#8250; Em vaig armar <strong>de</strong> paciència.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; En acabar l'escena, els espectadors picaven <strong>de</strong> mans.</span><br>
107<em><br></em></li>
108<li class="basetext">La referència:<br>
109<span class="basetext2">&#8250; Què penseu <strong>de</strong> mi?<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He sentit <strong>d'</strong>ell coses molt bones.</span></li>
110</ul>
111<p class="basetext"><strong>2.</strong> Introduïx a vegades el subjecte agent de la veu passiva:<br>
112<span class="basetext2">&#8250; Era conegut <strong>de</strong> tothom.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esta fotografia és feta <strong>d'</strong>ell.</span></p>
113<p class="basetext"><strong>3.</strong> Introduïx l'objecte sobre el qual recau l'acció expressada per certs verbs intransitius i pronominals:<br>
114<span class="basetext2">&#8250; Dubtem <strong>de</strong> tot.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No acabarem <strong>de</strong> fer el projecte mai.</span></p>
115<p class="basetext"><strong>4.</strong> Servix de lligam entre un verb auxiliar i un infinitiu per a formar algunes perífrasis:<br>
116<span class="basetext2">&#8250; He <strong>de</strong> comprar uns llibres.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Això no deixa <strong>de</strong> ser una heretgia.</span></p>
117<p class="basetext"><strong>5.</strong> Pot introduir l'infinitiu en funció de complement directe d'un gran nombre de verbs transitius, especialment d'acció voluntària:<br>
118<span class="basetext2">&#8250; Què has pensat <strong>de</strong> fer demà?<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Prova <strong>de</strong> fer-ho així.</span></p>
119<p class="basetext"><strong>6.</strong> Pot introduir l'infinitiu en funció de subjecte d'un verb precedent:<br>
120<span class="basetext2">&#8250; M'ha agradat molt <strong>de</strong> tornar-te a vore.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No m'era permés <strong>d</strong>'anar-hi.</span></p>
121<p class="basetext"><strong>7.</strong> Expressa relacions de complement del nom que denoten:</p>
122<ul>
123<li class="basetext">La qualitat, la condició:<br>
124<span class="basetext2">&#8250; Josep i Ofèlia tenen un cotxe <strong>de</strong> color verd obscur.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Fa sol <strong>de</strong> pluja.</span><br>
125<em><br></em></li>
126<li class="basetext">La matèria, les parts o els elements de què està feta una cosa:<br>
127<span class="basetext2">&#8250; Hem restaurat el llit <strong>de</strong> ferro de la iaia.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Viu en una casa <strong>de</strong> tres pisos.</span><br>
128<em><br></em></li>
129<li class="basetext">El contingut:<br>
130<span class="basetext2">&#8250; Vull un got <strong>d'</strong>aigua.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Comprarem un pot <strong>de</strong> tomaca.</span><br>
131<em><br></em></li>
132<li class="basetext">L'assumpte, el tema:<br>
133<span class="basetext2">&#8250; Tinc un examen <strong>d'</strong>història.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He llegit un tractat <strong>de</strong> psicologia.</span><br>
134<em><br></em></li>
135<li class="basetext">La procedència, l'origen:<br>
136<span class="basetext2">&#8250; Vi <strong>de</strong> Torís.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vent <strong>de</strong> llevant.</span><br>
137<em><br></em></li>
138<li class="basetext">El mitjà, l'instrument:<br>
139<span class="basetext2">&#8250; Li pegà un colp <strong>d'</strong>espasa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La Manxa és la terra dels molins <strong>de</strong> vent.</span><br>
140<em><br></em></li>
141<li class="basetext">La possessió, la pertinença:<br>
142<span class="basetext2">&#8250; Estos llibres són <strong>de</strong> Roser.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El cotxe <strong>d'</strong>Aleix és roig.</span><br>
143<em><br></em></li>
144<li class="basetext">La destinació, la finalitat:<br>
145<span class="basetext2">&#8250; S'ha comprat una màquina <strong>d'</strong>escriure.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He perdut la targeta <strong>de</strong> visita.</span><br>
146<em><br></em></li>
147<li class="basetext">L'autor:<br>
148<span class="basetext2">&#8250; M'he llegit un assaig <strong>de</strong> Fuster.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; T'has llegit l'última novel·la <strong>de</strong> Ferran Torrent?</span><br>
149<em><br></em></li>
150<li class="basetext">La situació:<br>
151<span class="basetext2">&#8250; El pis està davant <strong>de</strong> ta casa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Seu a la cadira <strong>del</strong> costat.</span><br>
152<em><br></em></li>
153<li class="basetext">L'espècie a què pertany una cosa:<br>
154<span class="basetext2">&#8250; Li regalà un rellotge <strong>de</strong> luxe.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Jugava amb un cotxe <strong>de</strong> plàstic.</span><br>
155<em><br></em></li>
156<li class="basetext">L'agent, l'objecte o la determinació circumstancial d'una acció:<br>
157<span class="basetext2">&#8250; Esperem l'arribada <strong>del</strong> tren.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Demà és la presentació <strong>del</strong> llibre.</span><br>
158<em><br></em></li>
159<li class="basetext">La forma:<br>
160<span class="basetext2">&#8250; La iaia m'ha fet unes estovalles de punt <strong>de</strong> creu.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S'ha disfressat amb un barret <strong>de</strong> copa.</span></li>
161</ul>
162<p class="basetext"><strong>8.</strong> Expressa la relació d'aposició especificativa:<br>
163<span class="basetext2">&#8250; El meu natalici és al mes <strong>de</strong> juny.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vivim a la ciutat <strong>de</strong> València.</span></p>
164<p class="basetext"><strong>9.</strong> Introduïx la designació d'una persona o, més rarament, d'una cosa darrere d'un substantiu, un adjectiu o una interjecció que s'hi referixen amb diversos matisos afectius, sovint amb frases exclamatives:<br>
165<span class="basetext2">&#8250; Este dimoni <strong>de</strong> dona em matarà!<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Si no véns, pobra <strong>de</strong> tu!</span></p>
166<p class="basetext"><strong>10.</strong> Expressa relacions de complement de l'adjectiu qualificatiu:<br>
167<span class="basetext2">&#8250; És una dona segura <strong>de</strong> si mateixa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La simpatia és un tret característic <strong>de</strong> la gent mediterrània.</span></p>
168<p class="basetext"><strong>11.</strong> Darrere de certs adjectius qualificatius, servix per a adjuntar-hi un substantiu que especifica la part del substantiu principal (expressat o sobreentés) a la qual ha de ser atribuïda la qualitat:<br>
169<span class="basetext2">&#8250; Robert és curt <strong>de</strong> vista.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No és bonica <strong>de</strong> cara.</span></p>
170<p class="basetext"><strong>12.</strong> Expressa relacions de caràcter partitiu:<br>
171<span class="basetext2">&#8250; És l'únic <strong>del</strong> grup que sap conduir.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tres <strong>dels</strong> meus fills viuen a la ciutat.</span></p>
172<p class="basetext"><strong>13.</strong> Introduïx l'adjectiu que fa referència a un substantiu elidit no definit, o determinat per mots que expressen quantitat, selecció, etc.:<br>
173<span class="basetext2">&#8250; No tinc camises blanques, però en tinc dos <strong>de</strong> blaves.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Si s'acaba el paper blanc, ací n'hi ha <strong>de</strong> reciclat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vull canviar el meu ordinador vell per un altre <strong>de</strong> més modern.</span></p>
174<p class="basetext"><strong>14.</strong> Introduïx el segon terme de les construccions de superlatiu i relatiu, i en algunes ocasions les de comparatiu d'inferioritat o de superioritat:<br>
175<span class="basetext2">&#8250; El teu fill és el més valent <strong>de</strong> la colla.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Té menys <strong>de</strong> tretze anys.</span></p>
176<p class="basetext"><strong>15.</strong> Introduïx l'adjectiu o l'adverbi modificat per un <strong>com</strong> emprat com a adverbi de grau:<br>
177<span class="basetext2">&#8250; Si saberes com és <strong>de</strong> bell, comprendries el que et dic.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No pots imaginar com està <strong>d'</strong>agre.</span></p>
178<p class="basetext"><strong>16.</strong> Servix per a fer ressaltar un terme nominal posant-lo fora de la frase, on sovint és representat pel pronom <strong>en</strong> o per altres pronoms, especialment els demostratius:<br>
179<span class="basetext2">&#8250; <strong>De</strong> llibres, n'hi ha molts a la biblioteca.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No en sé, <strong>de</strong> cançons.</span></p>
180<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
181<!--
182if (window.writeIntopicBar)
183        writeIntopicBar(0);
184//-->
185</script>
186</body>
187</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.