source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 6.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>en (preposició)</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPreposicions\nen");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">LA PREPOSICIÓ EN</p>
79<p class="basetext"><strong>1.</strong> Expressa relacions circumstancials de lloc que denoten allà on es produïx alguna cosa. És usada especialment quan precedix adjectius o pronoms demostratius, indefinits o numerals, i mai davant de noms propis:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Treballen <strong>en</strong> un altre despatx.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Guardava les sabates <strong>en</strong> caixes.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Això es troba <strong>en</strong> qualsevol lloc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'empresa té delegacions <strong>en</strong> tots els pobles de la comarca.</span></p>
81<p class="basetext">Davant de l'article definit, s'usa sempre <strong>en</strong> per a indicar lloc en sentit figurat:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; Estudiarem els temes decidits <strong>en</strong> l'última reunió.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>En</strong> el títol I de la Constitució s'establixen els deures i drets fonamentals.</span></p>
83<p class="basetext"><strong>2.</strong> En relacions circumstancials de temps:</p>
84<ul>
85<li class="basetext">Expressa el temps en què s'ha realitzat una acció:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; Ha fet la faena que li havien encomanat <strong>en</strong> cinc mesos.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>En</strong> poques setmanes es va recuperar de l'operació.</span><br>
87<br></li>
88<li class="basetext">Indica l'interval dins del qual es produïx l'acció. S'usa especialment quan precedix adjectius o pronoms demostratius, indefinits o numerals:<br>
89<span class="basetext2">&#8250; Us convidarem a sopar <strong>en</strong> una altra ocasió.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>En</strong> aquell temps nosaltres encara no estàvem casats.</span><br>
90<br></li>
91<li class="basetext">En correlació amb la preposició <strong>de</strong> expressa al cap de quin interval tindrà lloc l'acció:<br>
92<span class="basetext2">&#8250; De demà <strong>en</strong> un mes celebrarem l'aniversari de Carme.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; De hui <strong>en</strong> set dies ens n'anirem de vacacions.</span></li>
93</ul>
94<p class="basetext"><strong>3.</strong> També expressa:</p>
95<ul>
96<li class="basetext">Relacions circumstancials de manera:<br>
97<span class="basetext2">&#8250; Per favor, parleu <strong>en</strong> veu baixa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Encara estic <strong>en</strong> dejú.</span><br>
98<br></li>
99<li class="basetext">En correlació amb la preposició <strong>de</strong>, denota distribució, iteració o intensitat:<br>
100<span class="basetext2">&#8250; Els compraven de deu <strong>en</strong> deu.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vaig a l'odontòleg de tant <strong>en</strong> tant.</span></li>
101</ul>
102<p class="basetext"><strong>4.</strong> Davant d'un infinitiu, expressa una acció puntual (no durativa) i, en general, immediatament anterior a l'expressada pel verb principal:<br>
103<span class="basetext2">&#8250; <strong>En</strong> tocar les dotze campanades s'encetà el nou any.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>En</strong> començar a parlar ell tots vam callar.</span></p>
104<p class="basetext">Igualment, pot tindre un valor causal secundari unit al valor temporal d'acció anterior al verb principal:<br>
105<span class="basetext2">&#8250; <strong>En</strong> dir-se les veritats, es perden les amistats.</span></p>
106<p class="basetext"><strong>5.</strong> Introduïx el complement exigit per certs verbs usats pronominalment o intransitivament, complement que sempre és un nom o pronom substituïble per <strong>hi:</strong><br>
107<span class="basetext2">&#8250; Es desfeia <strong>en</strong> elogis.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Estàvem d'acord <strong>en</strong> tot.</span></p>
108<p class="basetext"><strong>6.</strong> Expressa relacions de complement del nom:<br>
109<span class="basetext2">&#8250; Maria és doctora <strong>en</strong> Matemàtiques.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El bosc estava <strong>en</strong> flames.</span></p>
110<p class="basetext"><strong>7.</strong> Expressa relacions de complement de l'adjectiu qualificatiu:<br>
111<span class="basetext2">&#8250; La taronja és rica <strong>en</strong> vitamines.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Mon pare és un entés <strong>en</strong> tauromàquia.</span></p>
112<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
113<!--
114if (window.writeIntopicBar)
115        writeIntopicBar(0);
116//-->
117</script>
118</body>
119</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.