source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Preposicions/entre.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>entre</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPreposicions\nentre");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">LA PREPOSICIÓ ENTRE</p>
79<ul>
80<li class="basetext">Fa referència a l'espai que separa dos persones o coses:<br>
81<span class="basetext2">&#8250; Em vaig quedar <strong>entre</strong> la gent.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Passàrem <strong>entre</strong> estretes parets emblanquinades.</span><br>
82<em><br></em></li>
83<li class="basetext">També expressa el temps que separa dos moments:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; <strong>Entre</strong> 1936 i 1939 va morir molta gent.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Entre</strong> maig i juny farem tots els exàmens.</span><br>
85<em><br></em></li>
86<li class="basetext">Expresa un estat intermedi, de dos graus, rangs, estats, etc.:<br>
87<span class="basetext2">&#8250; El gris és un color <strong>entre</strong> el negre i el blanc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Comte és un títol <strong>entre</strong> marqués i vescomte.</span><br>
88<em><br></em></li>
89<li class="basetext">Expressa que de l'un a l'altre hi ha una distància, una separació, una acció recíproca, una relació mútua:<br>
90<span class="basetext2">&#8250; <strong>Entre</strong> els enamorats tot eren mirades tendres.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La venjança creixia <strong>entre</strong> els dos bàndols.</span><br>
91<em><br></em></li>
92<li class="basetext">Introduïx la designació d'un conjunt de persones o coses en el nombre de les quals és comptat algú o alguna cosa, les quals es comparen en una distribució, difusió, etc. En una acció recíproca, indica els qui cooperen a l'acció comuna:<br>
93<span class="basetext2">&#8250; <strong>Entre</strong> tanta gent no vaig poder trobar el teu cosí.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Es distingix <strong>entre</strong> els seus companys.</span></li>
94</ul>
95<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
96<!--
97if (window.writeIntopicBar)
98        writeIntopicBar(0);
99//-->
100</script>
101</body>
102</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.