source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Preposicions/fins.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>fins</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPreposicions\nfins");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">LA PREPOSICIÓ FINS</p>
79<p class="basetext"><strong>1. Valor prepositiu</strong></p>
80<ul>
81<li><span class="basetext">Introduïx la designació d'allò que és el terme on alguna cosa arriba sense ultrapassar-lo, sovint formant locucions prepositives amb altres preposicions que la seguixen, especialment la preposició <strong>a:</strong><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Anirem <strong>fins a</strong> l'ermita.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He llegit <strong>fins al</strong> tercer capítol.</span> <span class="basetext"><br>
82<em><br></em></span></li>
83<li><span class="basetext">En proposicions en què és expressada l'abstenció, la impossibilitat, etc., de fer alguna cosa, indica el moment en què es passarà a fer-la, podrà fer-la, etc.:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No aniré <strong>fins</strong> que no acabe la faena.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No vindrà <strong>fins</strong> que tu no li ho demanes.</span> <span class="basetext"><br>
84<em><br></em></span></li>
85<li><span class="basetext">En expressions de comiat, indica el moment en què es compta, espera, etc., retrobar-se amb la persona de la qual s'acomiada:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Fins</strong> <strong>a</strong> la pròxima setmana.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>Fins</strong> demà!<br>
86<u><br></u></span> <span class="basetext2"><u>REMARCA</u>: La locució prepositiva <strong>fins a</strong> perd la <strong>a</strong> davant de la conjunció <strong>que</strong> i la majoria dels adverbis: <em>No t'ho diré <strong>fins</strong> que n'estiga segur. Ha arribat <strong>fins</strong> ací. No vindrà <strong>fins</strong> despús-demà. <strong>Fins</strong> prompte!</em></span><br></li>
87</ul>
88<p class="basetext"><strong>2. Valor adverbial</strong><br>
89La forma <strong>fins</strong> també pot tindre una valor adverbial quan s'utilitza per a ponderar allò que es presenta com una cosa excepcional, sorprenent, etc., allò que s'afirma. Altres formes sinònimes són les locucions <strong>fins i tot</strong> i <strong>i tot,</strong> i l'adverbi <strong>àdhuc</strong>.<br>
90<span class="basetext2">&#8250; Vingueren tots, <strong>fins</strong> els seus nebots.<br></span><span class="basetext2">&#8250; <strong>Fins i tot</strong> férem un pastís per a les postres.</span></p>
91<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
92<!--
93if (window.writeIntopicBar)
94        writeIntopicBar(0);
95//-->
96</script>
97</body>
98</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.