source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Preposicions/per_a.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 5.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>per a</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPreposicions\nper a");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">LA PREPOSICIÓ PER A</p>
79<ul>
80<li class="basetext">Indica la destinació de l'acció:<br>
81<span class="basetext2">&#8250; Hi ha una carta <strong>per a</strong> tu.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem de comprar pinso <strong>per al</strong> gos.</span><br>
82<em><br></em></li>
83<li class="basetext">Indica l'objectiu de l'acció:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; Això no aprofita <strong>per a</strong> res.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pren-te un medicament <strong>per a</strong> la febra.</span><br>
85<em><br></em></li>
86<li class="basetext">Indica direcció:<br>
87<span class="basetext2">&#8250; A les dotze ix un vol <strong>per a</strong> Milà.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem programat un viatge <strong>per a</strong> Portugal.</span><br>
88<em><br></em></li>
89<li class="basetext">Amb infinitius, introduïx el complement de certs adjectius quan estos complements portarien igualment <em>per a</em> si foren sintagmes nominals o pronoms:<br>
90<span class="basetext2">&#8250; L'aigua és bona <strong>per als</strong> humans / Porte aigua bona <strong>per a</strong> beure.</span><br>
91<em><br></em></li>
92<li class="basetext">Introduïx un infinitiu equivalent a una oració final, especialment quan el subjecte de l'infinitiu és distint del de l'oració principal:<br>
93<span class="basetext2">&#8250; He enviat el meu fill <strong>per a</strong> tirar la carta a la bústia (= perquè ell tire la carta a la bústia).</span><br>
94<em><br></em></li>
95<li class="basetext">Introduïx un infinitiu que expressa la destinació d'algun altre element de l'oració principal, fins i tot si hi ha acció voluntària però l'infinitiu no indica de manera marcada el mòbil o intenció:<br>
96<span class="basetext2">&#8250; No tinc elements de judici <strong>per a</strong> decidir-me.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Sempre pren pastilles <strong>per a</strong> dormir.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He portat uns quadres <strong>per a</strong> decorar el despatx.</span><br>
97<em><br></em></li>
98<li class="basetext">Introduïx el complement de règim verbal de certs verbs, tant quan el dit complement és un sintagma nominal o un pronom com quan és un infinitiu, tant si l'acció del verb principal és voluntària com si no ho és:<br>
99<span class="basetext2">&#8250; La ploma servix <strong>per a</strong> moltes coses, però fonamentalment servix <strong>per a</strong> escriure.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ella usa sempre la ploma <strong>per a</strong> escriure.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Es prepara <strong>per a</strong> les oposicions / Es prepara <strong>per a</strong> presentar-se a les oposicions.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Aprofitaré les vacances <strong>per a anar</strong> a París.</span></li>
100</ul>
101<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
102<!--
103if (window.writeIntopicBar)
104        writeIntopicBar(0);
105//-->
106</script>
107</body>
108</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.