LA PREPOSICIÓ SENSE

Amb complement nominal o pronominal equival a amb exclusió de, mancat de, privat de:
› Un home sense amics.

Amb complement verbal expressa l'incompliment del que indica el verb:
› Ha vingut sense avisar.
› Ho ha fet sense pensar.

En determinades locucions (sens dubte, sens falta, sens mesura, sens fi sens nombre...) pren la forma sens:
› Ell és, sens dubte, el millor.