source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 10.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>combinació de pronoms</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPronoms\nCombinació de pronoms");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">COMBINACIÓ DE PRONOMS</p>
79<p align="left"><span class="basetext"><strong>1.&#160;&#160;&#160; Normes generals</strong><br>
80<em>a</em>)&#160; Tots els pronoms febles es col·loquen junts, bé davant del verb o bé darrere:<br></span> <span class="basetext2"><strong>Li ho</strong> vaig dir.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vaig dir<strong>-li-ho.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>Me la</strong> dóna.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Dóna<strong>-me-la.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>Se li</strong> va oblidar.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Va oblidar<strong>-se-li.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>Ens ho</strong> vol vendre&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vol vendre<strong>'ns-ho.</strong></span> <span class="basetext"><br>
81<em><br>
82b</em>)&#160; En posició proclítica, els pronoms s'escriuen o bé separats o bé apostrofats:<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Te la</strong> portaré demà.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Li ho</strong> vaig dir tan bon punt ho vaig saber.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; No <strong>se'n</strong> vol anar.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Se n'</strong>anirà la setmana que ve.</span> <span class="basetext"><br>
83<em><br>
84c</em>)&#160; En posició enclítica, van lligats al verb o entre ells amb guionet o amb apòstrof:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vés<strong>-te'n.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Porta<strong>'ns-el.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Menja<strong>-te-la.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Beu<strong>-te'l.</strong></span> <span class="basetext"><br>
85<em><br>
86d</em>)&#160; Quan un dels pronoms d'una combinació pot presentar la forma elidida o la reduïda, l'apòstrof es col·locarà tan a la dreta com siga possible:<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Li'ls</strong> vaig donar dilluns passat.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Me'n</strong> vaig anar fart.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Li'l</strong> vaig regalar perquè m'abellia.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; No dubtes que <strong>se'n</strong> recordarà.</span> <span class="basetext"><br>
87<u><br>
88EXCEPCIONS</u>: El pronom <strong>el</strong> adopta la forma elidida <strong>l'</strong> quan es combina amb el pronom <strong>en,</strong> ja que altrament donaria lloc a la forma inexistent <strong>&#8220;le&#8221;:</strong> <em>Si has guardat el jersei a l'armari, trau<strong>-l'en,</strong> que torna a fer fred.</em><br>
89<em><br>
90e</em>)&#160; Els pronoms <strong>em, et</strong> i <strong>es</strong> adopten la forma plena (<strong>me, te, se</strong>) quan se situen en el primer lloc d'una combinació:<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Me la</strong> va trencar.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Te'l</strong> vas menjar</span><span class="basetext">.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Se m'</strong>ha perdut.</span> <span class="basetext"><br>
91<u><br>
92EXCEPCIONS</u>: En el cas que estos pronoms vagen combinats amb els pronoms invariables <strong>ho</strong> i <strong>hi,</strong> prenen la forma elidida (<strong>m', t', s'</strong>): <strong><em>M'ho</em></strong> <em>van dir. <strong>S'hi</strong> acostà tranquil·lament.</em><br>
93<em><br>
94f</em>)&#160;&#160; Si el primer pronom no és cap dels tres pronoms mencionats en l'apartat anterior, pren la mateixa forma que adoptaria si anara tot sol amb el verb:<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Ens el</strong> va portar.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Canvieu<strong>-vos-els.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Vos</strong> (o <strong>us</strong>) <strong>ho</strong> diria per compromís.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Els ho</strong> vaig explicar a la clara.</span> <span class="basetext"><br>
95<em><br>
96g</em>)&#160; En posició enclítica, quan el primer pronom acaba en <strong>-s,</strong> el segon pronom adopta la forma reforçada:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Va furtar<strong>-los-els.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Anem<strong>-nos-en.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; No vull dir<strong>-los-en</strong> res.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Confie tornar a portar<strong>-vos-les.</strong></span> <span class="basetext"><br></span></p>
97<p align="left" class="basetext"><strong>2.&#160;&#160;&#160; Orde de col·locació en la combinació de pronoms</strong><br>
98Quan es combinen dos pronoms febles, es col·loca en primer lloc el que fa de complement indirecte:<br>
99<span class="basetext2"><strong>&#8250; Me la</strong> va portar perquè la corregira.</span><br>
100<span class="basetext2"><strong>&#8250; Li ho</strong> va demanar amb insistència.</span><br>
101<span class="basetext2">&#8250; Ha dit que <strong>te les</strong> portarà prompte.</span><br>
102<span class="basetext2">&#8250; Agafa el carnet; de segur que <strong>ens el</strong> demanaran.</span><br>
103<u><br>
104EXCEPCIONS</u>: Si un d'estos pronoms és el reflexiu <strong>se</strong>, este ha d'ocupar el primer lloc: <strong><em>Se'm</em></strong> <em>va presentar de sobte. <strong>Se li</strong> encreuaren els cables.</em><br>
105· Si es combinen els pronoms <strong>me</strong> i <strong>te</strong> amb el pronom <strong>li</strong>, este va darrere dels altres: <em>Poseu-<strong>me-li</strong> un barret, al xiquet, que fa massa sol.</em><br>
106<strong><em>_____</em></strong><br>
107<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
108<ul>
109<li><span class="basetext"><a href="../Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html" class="basetext">em/ens/et/us</a></span><br></li>
110<li><a href="../Pronoms_personals/el_la_els_les.html" class="basetext">el/la/els/les</a><br></li>
111<li><a href="../Pronoms_personals/li_els.html" class="basetext">li/els</a><br></li>
112<li><a href="../Pronoms_personals/ho.html" class="basetext">ho</a><br></li>
113<li><a href="../Pronoms_personals/se.html" class="basetext">se</a><br></li>
114<li><a href="../Pronoms_adverbials/en_(pronom).html" class="basetext">en (pronom)</a><br></li>
115<li><a href="../Pronoms_adverbials/hi.html" class="basetext">hi</a></li>
116</ul>
117<p class="basetext">&#160;</p>
118<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
119<!--
120if (window.writeIntopicBar)
121        writeIntopicBar(0);
122//-->
123</script>
124</body>
125</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.