source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 6.5 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>en (pronom)</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPronoms\nPronoms adverbials\nen");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">EL PRONOM EN</p>
79<p class="basetext">Morfològicament, el pronom <span class="blaunegreta">en</span> pot adoptar quatre formes diferents segons la seua relació amb el verb a què s'adjunta. En posició proclítica, s'usa la forma reforçada <span class="blaunegreta">en</span> quan el verb comença per consonant, i la forma elidïda <strong>n'</strong> quan el verb comença per vocal o <strong>h;</strong> en posició enclítica, s'usa la forma plena <strong>-ne</strong> quan el verb acaba en consonant o semivocal, i la forma reduïda <strong>'n</strong> quan el verb acaba en vocal.<br>
80Dins del conjunt de l'oració, el pronom <span class="blaunegreta">en</span> pot exercir les següents funcions sintàctiques:</p>
81<ul>
82<li class="basetext">Substituïx un substantiu indeterminat, sovint acompanyat d'un adjectiu numeral, quantitatiu o indefinit, pres en sentit partitiu en funció de complement directe o de subjecte:<br>
83<span class="basetext2">&#8250; Necessites fulls? No, <strong>en</strong> tinc tres.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tens gana? -No <strong>en</strong> tinc gens.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Volia taronges, però no <strong>n'</strong>he trobades.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ha arribat algun paquet per a mi? -Sí, <strong>n'</strong>acaba d'arribar un.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; També pot substituir tot un grup nominal indeterminat:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vols aigua de l'aixeta? -No, no <strong>en</strong> vull.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tens llibres de poesia? -Sí, és clar que <strong>en</strong> tinc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; O només el nucli d'este grup nominal:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vols aigua de l'aixeta? -No, <strong>en</strong> vull de la font.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tens llibres de poesia? -No; només <strong>en</strong> tinc d'assaig.</span><br>
84<br></li>
85<li class="basetext">Substituïx el predicat del complement dels anomenats verbs factitius (<em>nomenar, elegir, designar, fer-se,</em> etc.):<br>
86<span class="basetext2">&#8250; Ets soci d'algun club? -No, però me<strong>'n</strong> faré prompte.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esperava que el nomenaren director general; però al final no el <strong>n'</strong>han nomenat.</span><br>
87<br></li>
88<li class="basetext">Pot reemplaçar un complement d'un substantiu o adjectiu en funció de complement directe o d'atribut:<br>
89<span class="basetext2">&#8250; Emili va anar a Xàtiva, però no <strong>en</strong> visità el castell.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tots diuen estar molt satisfets de la seua faena, però ell no <strong>n'</strong>està content.<br></span><br></li>
90<li class="basetext">Pot representar una determinació circumstancial de lloc introduïda per la preposició <strong>de:</strong><br>
91<span class="basetext2">&#8250; Quan nosaltres anàvem a l'estació, ells ja <strong>en</strong> venien.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Entren a treballar a les huit i <strong>n'</strong>ixen a les tres.</span><br>
92<br></li>
93<li class="basetext">També pot substituir un complement preposicional d'objecte introduït per la preposició <strong>de:</strong><br>
94<span class="basetext2">&#8250; Ara no puc parlar més d'este tema; ja <strong>en</strong> parlarem més tard.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Faces el que faces, ell no se <strong>n'</strong>adona.</span><br>
95<br></li>
96<li class="basetext">I, finalment, el pronom <strong>en</strong> pot representar un complement circumstancial de causa introduït per les preposicions <strong>de</strong> o <strong>per:</strong><br>
97<span class="basetext2">&#8250; Si comets un delicte, <strong>en</strong> seràs castigat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Quan se separaren, se<strong>'n</strong> va deprimir molt.</span></li>
98</ul>
99<p class="basetext"><strong><em>_____</em></strong><br>
100<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
101<ul>
102<li><a href="../Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html" class="basetext">combinació de pronoms</a></li>
103</ul>
104<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
105<!--
106if (window.writeIntopicBar)
107        writeIntopicBar(0);
108//-->
109</script>
110</body>
111</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.