source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 5.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>hi</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPronoms\nPronoms adverbials\nhi");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">EL PRONOM HI</p>
79<p class="basetext">Morfològicament, el pronom adverbial <span class="blaunegreta">hi</span> és invariable. Dins del conjunt de l'oració, este pronom pot exercir les següents funcions sintàctiques:</p>
80<ul>
81<li class="basetext">Representa una determinació circumstancial de lloc introduïda per una preposició que no siga <strong>de:</strong><br>
82<span class="basetext2">&#8250; Quan vaig arribar a la festa, els meus amics ja <strong>hi</strong> eren.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Sempre vaig per este camí. Tu no <strong>hi</strong> vas?<br>
83<br></span> <span class="basetext2"><u>REMARCA</u>: També pot substituir expressions introduïdes per la preposició <strong>de</strong>, quan representa el complement d'un adverbi o d'una locució adverbial</span><span class="basetext2">que indica permanència o acostament, com ara <em>damunt, davall, sota, davant, darrere, prop, al voltant,</em> etc.: <em>No cal que vages a Correus; com que <strong>hi</strong></em></span><span class="basetext2"><em>visc molt prop, ja t'enviaré jo la carta.</em></span><em><br>
84<br></em></li>
85<li class="basetext">Pot representar una circumstància de manera, instrument o concurrència a una acció:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; Joan camina de pressa. -Sí, sempre <strong>hi</strong> camina.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Abans treballava amb Pau, però ara ja no <strong>hi</strong> treballe.</span><br>
87<br></li>
88<li class="basetext">També pot representar un complement circumstancial d'objecte introduït amb qualsevol preposició que no siga <strong>de:</strong><br>
89<span class="basetext2">&#8250; Li costà bastant acostumar-se a la nova situació, però al final s'<strong>hi</strong> acostumà.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Et conformes amb este sou? Doncs jo no m'<strong>hi</strong> conformaria.</span><br>
90<br></li>
91<li class="basetext">Substituïx complements de verbs com <em>fer-se, tornar-se, quedar-se,</em> etc., en funció de complement predicatiu:<br>
92<span class="basetext2">&#8250; Em van dir que, amb el temps, es faria més ample, però no s'<strong>hi</strong> va fer.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Aparegué cansat. -Sí, <strong>hi</strong> aparegué.</span><br>
93<br></li>
94<li class="basetext">I, finalment, acompanya els verbs de percepció (<em>veure-hi, sentir-hi, palpar-hi,</em> etc.) quan s'usen intransitivament, i el verb <em>haver-hi</em> emprat com a impersonal:<br>
95<span class="basetext2">&#8250; Devia haver-<strong>hi</strong> més de cinc-centes persones.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No m'<strong>hi</strong> veig bé: hauré d'anar a la consulta de l'oculista.</span></li>
96</ul>
97<p class="basetext"><strong><em>_____</em></strong><br>
98<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
99<ul>
100<li><a href="../Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html" class="basetext">combinació de pronoms</a></li>
101</ul>
102<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
103<!--
104if (window.writeIntopicBar)
105        writeIntopicBar(0);
106//-->
107</script>
108</body>
109</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.